Człowiek jako jednostka społeczna

Liczba stron: 192

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Rodzaj pracy: inna

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

Spis treści

I. ISTOTA I SPOSOBY POZNAWANIA RZECZYWISTOŚCI.
1.Kryteria samodzielności dyscypliny, dziedziny naukowej.
2.Psychologia – nauka o duszy.
3.Przedmiot filozofii.
4.Socjologia – nauka o społeczeństwie.
5.Pedagogika – nauka o wychowaniu.
6.Etyka jako nauka.
7.Współpraca dyscyplin naukowych na przykładzie pedagogiki.
8.Co to jest poznanie naukowe?

II.INTERPRETOWANIE RZECZYWISTOŚCI.
1.Źródła wiedzy o świecie
a)Teoria poznania.
b)Plotyn jako propagator irracjonalizmu.
c)Arystoteles – jako propagator racjonalizmu.
d)Platon jako jeden z twórców teorii poznania.
e)Heraklit z Efezu.
f)Fenomenologia.
2.Prawidłowości świata
a)Finalizm.
b)Determinizm.
c)Konieczność, a przypadek.
3.Rozwój rzeczywistości
a)Rozwój rzeczywistości – ewolucjonizm.
b)Marksistowska koncepcja rozwoju.
4.Możliwości poznawcze człowieka
a)Idealizm epistemologiczny, a realizm epistemologiczny.
b)Możliwości poznawcze człowieka – agnostycyzm.
c)Możliwości poznawcze człowieka – sceptycyzm.
d)Możliwości poznawcze człowieka – stanowisko marksistowskie.
e)Etapy rozwoju poznawczego wg Jeana Piageta
5.Człowiek w filozoficznej refleksji
a)Filozoficzne spojrzenie na człowieka – teistyczna koncepcja człowieka.
b)Filozoficzne spojrzenie na człowieka – naturalistyczna koncepcja człowieka – Epikur.
c)Filozoficzne spojrzenie na człowieka – naturalistyczna koncepcja człowieka Freud.
d)Filozoficzne spojrzenie na człowieka – naturalistyczna koncepcja człowieka
La Mettrie.
e)Filozoficzne spojrzenie na człowieka – marksistowska koncepcja człowieka.
6.Podstawowe pojęcia w etyce
a)Przedmiot etyki i jej charakter.
b)Źródła poznania etycznego.
c)Normy etyczne w porównaniu z innymi normami.
d)Normy postępowania społecznego.
e)Ideały etyczne.
7.Osobiste konflikty wartości i moralne wybory
a)Zmienność norm moralnych – prawda czy fałsz?
b)Asertywność – sposób na życie.
c)Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia?

III.ROZWÓJ ONTOGENETYCZNY I JEGO UWARUNKOWANIA.
1.Budowa człowieka
a)Układ kostny człowieka
b)Układ oddechowy.
c)Układ krwionośny.
d)Układ mięśniowy.
e)Układ dokrewny.
f)Zmysły człowieka.
g)Układ nerwowy.
2.Rozwój ontogenetyczny i jego uwarunkowania.
a)Rozwój płodu
b)Rozwój ruchowy 1 półroczu życia dziecka
c)Rozwój ruchowy 2 półroczu życia dziecka
d)Etapy rozwoju mowy dziecka
e)Rozwój sensoryczny dziecka w pierwszym półroczu życia.
f)Rozwój sensoryczny dziecka w drugim półroczu życia.
g)Rozwój emocjonalny dziecka w wieku 1-6 lat
h)Drugi i trzeci rok życia dziecka
i)Opanowanie sprawności motorycznych
j)Rozwój umiejętności spostrzegania u dzieci
k)Funkcja prokreacyjna rodziny
l)Wychowanie małego dziecka w poszczególnych okresach jego rozwoju
m)Rodzaje opieki nad dzieckiem
n)Dysfunkcjonalność współczesnych rodzin
o)Problem jedynactwa w rodzinie
p)Najważniejsze typologie postaw rodzicielskich
q)Kultura pedagogiczna stosowania metody kary i nagrody
r)Postawy rodzicielskie i style wychowania
s)Najczęściej spotykane zaburzenia rozwojowe u dzieci i ich źródła
t)Postawy i zachowania wobec dzieci specjalnej troski.

I.ISTOTA I SPOSOBY POZNAWANIA RZECZYWISTOŚCI

1.Kryteria samodzielności dyscypliny, dziedziny naukowej.

Nauka to społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce. Według L. Krzyżanowskiego nauka (w znaczeniu instytucjonalnym), to usystematyzowany ze względu na przedmiot i cele procesu poznania oraz społeczne znaczenie jego rezultatów zbiór ukształtowanych i wyodrębnionych części zasobu wiedzy o rzeczywistości. Nauka obejmuje całokształt zakresów wiedzy jakie wyznaczają granice danej dyscypliny naukowej. Dyscyplina naukowa to doniosła społecznie, ukształtowana i wyodrębniona ze względu na przedmiot i cel badań lub kształcenia część nauki w znaczeniu instytucjonalnym uznana za podstawową jednostkę jej klasyfikacji.
Dyscyplinami nauki są: prawo, ekonomia, organizacja i zarządzanie, historia, psychologia, informatyka, architektura, mechanika itp. Dyscypliny naukowe są grupowane według różnych kryteriów i tworzą dziedziny nauki. Dziedzina nauki to trwale ukształtowana i wyodrębniona ze względu na potrzeby kierowania badaniami podstawowymi, kształceniem kadr naukowych i szkolnictwem wyższym, grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe. Dziedzinami nauki są: nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, nauki medyczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne itp.

Dyscypliny naukowe dzielą się na specjalności naukowe. Specjalność naukowa jest to względnie trwale uprawiana przez uczonych część jednej lub kilku dyscyplin naukowych wyodrębniona ze względu na koncentrowanie uwagi na węższym fragmencie rzeczywistości lub rozpatrywanie go w węższym aspekcie, bądź stosowanie szczególnych metod badawczych. Specjalnościami naukowymi są, w dziedzinie nauk ekonomicznych, np.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, techniki organizatorskie, marketing bezpośredni, rachunkowość zarządcza, prawo gospodarcze.

Podział tradycyjny

Systematyka tradycyjna dzieli nauki na nauki formalne:

 • nauki ścisłe, czyli matematykę, logikę,
 • nauki strukturalne;
 • nauki realne:
 • nauki przyrodnicze, czyli nauki zajmujące się światem postrzeganym przez człowieka: fizyka, chemia, biologia, nauki o Ziemi, astronomia, medycyna teoretyczna, geografia…;
 • nauki inżynieryjne – tu podstawowa różnica między nauką i inżynierią polega na tym że ta druga zajmuje się tym jak budować i tym co już zbudowane.
 • nauki humanistyczne, zajmujące się człowiekiem i jego wytworami kulturowo-duchowymi: historia, antropologia kulturowa, filozofia, lingwistyka…;
 • nauki społeczno-ekonomiczne, zajmujące się społeczeństwem, jego organizacją, zmianami: antropologia, historia, geografia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, pedagogika, psychologia).

Dziedziny nauki w Polsce

Najwybitniejsi polscy naukowcy – członkowie rzeczywiści Polskiej Akademii Nauki należą w jej ramach do Wydziałów i Komitetów PAN. Tym samym strukturę PAN można uznać za odzwierciedlenie aktualnego podziału dziedzin nauki w Polsce:

 • nauki społeczne w skład wydziału wchodzą komitety nauk: demograficznych; ekonomicznych; etnologicznych; filozoficznych; historycznych; o kulturze; o kulturze antycznej; o literaturze; o pracy i polityce społecznej; organizacji i zarządzania; orientalistycznych; o sztuce; pedagogicznych; politycznych; pra- i protohistorycznych; prawnych; psychologicznych; teologicznych; słowianoznawstwa; socjologii; statystyki i ekonometrii oraz Badania Polonii; Historii Nauki i Techniki; Językoznawstwa.
 • nauki biologiczne to komitety: antropologii; biochemii i biofizyki; biologii ewolucyjnej
  i teoretycznej; botaniki; cytobiologii; ekologii; mikrobiologii; neurobiologii; ochrony przyrody; parazytologii; zoologii.
 • nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne czyli komitety: astronomii; chemii; chemii analitycznej; fizyki; krystalografii; matematyki.
 • nauki techniczne, w skład wydziału wchodzą komitety naukowe: akustyki; architektury
  i urbanistyki; automatyki i robotyki; biocybernetyki i inżynierii biomedycznej; budowy maszyn; elektroniki i telekomunikacji; elektrotechniki; informatyki; inżynierii chemicznej i procesowej; inżynierii lądowej i wodnej; mechaniki; metalurgii; metrologii i aparatury naukowej; nauki o materiałach; termodynamiki i spalania; transportu.
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – czyli komitety: agrofizyki; biologii rozrodu zwierząt; ekonomiki rolnictwa; fizjologii, genetyki i hodowli roślin; gleboznawstwa
  i chemii rolnej; melioracji i inżynierii środowiska rolniczego; nauk leśnych; nauk o żywności; nauk ogrodniczych; nauk weterynaryjnych; nauk zootechnicznych; ochrony roślin; techniki rolniczej; technologii drewna; uprawy roślin; zagospodarowania ziem górskich.
 • nauk medycznych – komitety: epidemiologii i zdrowia publicznego; fizyki medycznej, radiobiologii i diagnostyki obrazowej; genetyki człowieka i patologii molekularnej; immunologii i etiologii zakażeń człowieka; nauk fizjologicznych; nauk neurologicznych; nauki o żywieniu człowieka; patofizjologii klinicznej; rehabilitacji, kultury fizycznej
  i integracji społecznej; rozwoju człowieka; terapii i nauk o leku.
 • nauk o Ziemi i nauk górniczych – na wydział składają się komitety: geodezji; górnictwa; badań czwartorzędu; badań morza; geofizyki; gospodarki surowcami mineralnymi; gospodarki wodnej; inżynierii środowiska; nauk geograficznych; nauk geologicznych; nauk mineralogicznych.
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print