Bariery komunikacyjne między matką i córką

Liczba stron: 91

Nazwa Szkoły Wyższej: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 9

Rozdział 1: Charakterystyka współczesnej rodziny 11
1.1 Rodzina współczesna jako podstawowa grupa społeczna 11
1.2. Więzi w rodzinie 17
1.3. Konflikt pokoleń 19
1.4. Rola społeczna kobiety 23

Rozdział 2: Specyfika komunikacji w rodzinie 29
2.1. Komunikacja w rodzinie 29
2.2. Język familijny 35
2.3. Bariery komunikacyjne 37

Rozdział 3: Zagadnienia metodologiczne 43
3.1. Cel badań 43
3.2. Problemy badawcze 44
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 46
3.4. Organizacja i przebieg badań 47
3.5. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 48

Rozdział 4: Komunikacja rodzicielska w świetle badań własnych 55
4.1. Opinie matek na temat komunikacji 55
4.2. Opinie córek na temat komunikacji. 63
4.3. Wnioski z badań 69

Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis wykresów 81
Kwestionariusz wywiadu dla matki 83
Kwestionariusz wywiadu dla córki 87

WSTĘP

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której komunikacja jest wielozadaniowa i wielopoziomowa. Wszelkie rodzaje komunikacji tworzą relacje. Na relacje między matką, a córką ma ogromny wpływ komunikacja. Skuteczna komunikacja w rodzinie ma bardzo duży wpływ na wychowanie. Tematem poniższej pracy magisterskiej są bariery komunikacyjne między matką, a córką. Głównym jej celem jest poznanie barier komunikacyjnych, ich przyczyn oraz częstotliwości konfliktów między matkami i córkami. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez analizę literatury, a także przeprowadzenie badań własnych na wybranej grupie matek i córek.

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia, bibliografii, analizy badań własnych oraz załączników: kwestionariuszy wywiadu dla matki i córki. W pierwszym rozdziale została scharakteryzowana współczesna rodzina. Kondycja współczesnej rzeczywistości społecznej ma nieodzowny wpływ na wygląd dzisiejszych rodzin, dlatego w pierwszym podrozdziale została ujęta jej charakterystyka, definiowana poprzez takie pojęcia jak płynna nowoczesność, globalizacja oraz kultura konsumpcyjna. Ponadto scharakteryzowano więzi rodzinne, a także konflikt pokoleń. W tym rozdziale przedstawiona również została rola społeczna kobiety, a także konflikt ról.

Drugi rozdział o charakterze teoretycznym ukazuje specyfikę komunikacji w rodzinie. Na początku zdefiniowana została komunikacja oraz jej elementy. Ponadto zaprezentowano funkcje komunikacji. Następnie przedstawione są modele komunikacji w rodzinie, a także proces tworzenia się relacji. Poza tym w rozdziale scharakteryzowany został język familijny. Kolejno ujęto bariery komunikacyjne takie jak szumy informacyjne oraz błędy w komunikacji.

Kolejny rozdział przedstawia zagadnienia metodologiczne. Zaprezentowany został cel badań, a także problemy badawcze i metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Ponadto przedstawiono organizacje i przebieg badań, a także charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów.

Ostatni rozdział ukazuje wyniki badań własnych. Przedstawione w nim zostały opinie matek i córek na temat komunikacji, a także wnioski z badań.

4.3/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print