Problemy społeczno – gospodarcze współczesnych rolników

Wstęp……………………………………………………………………..…………………… 3

Rozdział 1. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej
1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów…………..5
1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej………………………..………12

Rozdział 2. Istota i charakter rolnictwa
2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa………………………………………………………. 16
2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa…..………………….19

Rozdział 3. Charakterystyka powiatów: myśliborski, pyrzycki, choszczeński oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego
3.1. Charakterystyka powiatów ………………. 27
3.2. Struktura przestrzenna powiatów……………………………………………………… 30
3.3. Stan i struktura ludności ………………….. 33
3.3.1. Wiek ludności ……………………35
3.3.2. Stan cywilny ……………………………………………….……..36
3.4. Poziom wykształcenia …………………. 37
3.5. Źródło utrzymania ludności ……………… …38
3.6. Rolnicze użytkowanie ziemi………………… 39
3.7. Analiza struktury powierzchni zasiewów użytków rolnych ……… …41
3.8. Analiza struktury pogłowia zwierząt gospodarczych i produkcji …….. 44
3.9. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych badanych powiatów….…………………… 50
3.9.1 Wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i produkcyjne .54
3.9.2. Spłaty kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia gospodarstw ………………… 58

Rozdział 4. Ocena problemów społeczno zawodowych współczesnych rolników
4.1. Analiza społeczno zawodowa rolników……………………………………..…….60
4.2. Propozycje usprawnień polityki rolnej i sytuacji współczesnych rolników….. 61

Rozdział 5. Metodologia badań
5.1. Badania własne……………………..69
5.2. Wnioski końcowe………………….87

Zakończenie…………………….91

Bibliografia……………………..93

Spis aneksów……………………….96

Spis tabel……………………..96

Spis wykresów…………………….97

Wstęp

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz ma się w innych społeczeństwach europejskich niezależnie od ich nowoczesności i liczebności ludności wiejskiej. Wynika to z ukształtowanych przez tradycje wzorców kulturowych.

Chłopi i chłopskość są żywymi składnikami obyczajowości europejskiej. Każda gospodarka – z rolnictwem włącznie – rządzi się wszakże regułami, których lekceważenie czy naginanie prowadzi zawsze do złych następstw. Nowoczesna polityka wobec wsi powinna, zatem umiejętnie kojarzyć wspieranie pożądanych oraz koniecznych przeobrażeń w rolnictwie, jako jednym z sektorów gospodarki, z ochroną żywotności społeczności wiejskich. Instrumentom polityki gospodarczej powinny, więc towarzyszyć instrumenty polityki społecznej stosowane w sposób wzajemnie uzupełniający się w tworzeniu mechanizmów integrujących struktury wiejskie i wspierających unowocześnianie się tych struktur. Ważnym elementem ich nowoczesności jest zróżnicowanie funkcjonalne na producentów i różnego rodzaju usługodawców, bez których wytwórca rolny nie może skutecznie gospodarować; wreszcie na wiejskich rezydentów najrozmaitszych kategorii tworzących wespół z innymi wiejską wspó-notę. Prawdziwy awans może równie dobrze polegać na umocnieniu dotychczasowej pozycji w którejkolwiek z tych grup jak i na przejściu do innej spośród nich. Powinno to być ułatwia-ne ilekroć przyczynia się do większej dojrzałości i nowoczesności polskiej wsi. Rolnictwo od początku osadnictwa odgrywało ważną rolę w życiu każdej społeczności, wszystkie państwa swoją gospodarkę opierają przede wszystkim na rolnictwie. Tak też było w przypadku Polski, w której po dziś dzień rolnictwo jest bardzo ważne.

W europejskiej kulturze głęboko zakorzeniona jest postać chłopa. Jest on niejako wizytówką wielu krajów europejskich, co wynika z długoletnich tradycji, kiedy to chłopi stanowili podstawę społeczeństwa. Dziś ludność miejska przewyższa liczebnością ludność wiejską. Dlatego też polityka w znacznym stopniu lekceważy problemy wsi i jej mieszkańców, co odbija się znacznie na gospodarce rolniczej naszego kraju. Wymaga to podjęcia odpowiednich kroków i uchwalenia konkretnych postanowień prawnych, aby włożyć w ręce rolników narzędzia, pozwalające im na przeprowadzenie zmian strukturalnych. Państwo powinno zadbać o interesy rolników w taki sposób, aby ich działalność była opłacalna. Wkładając narzędzia polityczne w ręce rolników, państwo może wspierać również inne działy gospodarki, jak np. usługi związane z działalnością rolniczą. Dzięki tym zabiegom produkcja rolnicza stanie się tańsza, nowocześniejsza poprzez zakup specjalistycznych maszyn oraz bardziej opłacalna zarówno dla wytwórcy jak i dla konsumenta. Ponadto będzie stanowiła poważną konkurencję zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym a nawet zagranicznym.

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji polskiego rolnictwa w procesie dostosowawczym do struktur europejskich oraz warunków rozwoju tego segmentu w polityce rolnej. Poprzez dostosowanie odpowiednich elementów polskiego rolnictwa do stawianych wymogów gospodarki europejskiej oraz mechanizmu rynkowego można wszechstronnie spojrzeć na problematykę związaną z rozwojem i funkcjonowaniem w środowisku rolniczym człowieka, rolnika z jego postawami i zachowaniem wśród narastających problemów społeczno-gospodarczych.
Praca składa się dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich stanowi podbudowę teoretyczną podjętego zagadnienia i zawiera wyjaśnienia istoty polskiego rolnictwa jako funkcji podstawowej w zarządzania gospodarka europejską. Natomiast druga część pracy stanowi prezentację wyników uzyskanych z przeprowadzenia własnych badań naukowych. Przedstawione analizy i wnioski są wynikiem wytycznych celów badawczych oraz sformułowanych problemów.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę omawianego tematu po-przez przedstawienie sytuacji polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej przed wej-ściem do Unii oraz dostosowanie gospodarki do stawianych standardów europejskich.

Rozdział drugi poświęcony został obecnej sytuacji rolnictwa w Polsce poprzez przed-stawienie prowadzonej polityki rolnej państwa oraz kierunkom dalszego rozwoju gospodarki tego segmentu.
Rozdział trzeci prezentuje przedmiot działalności i strukturę organizacyjną badanego regionu powiatów: myśliborskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego oraz stargardzkiego.

Rozdział czwarty przedstawia strategię i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w oparciu o badania empiryczne, które zostały przeprowadzone w wybranych powiatach. Celem badań było przedstawienie obrazu stanu faktycznego i oczekiwanego, zasad i strategii działania w celu usprawnienia polityki rolnej i sytuacji współczesnych rolników.

Rozdział V w całości poświęcony jest metodologii badań. Przedstawiono w nim problemy i hipotezy badawcze oraz metody badawcze. Poddane również zostały analizie wyniki badań oraz przedstawiono wyniki końcowe.

Liczba stron 96
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print