Rola kościoła katolickiego w kształtowaniu się Unii Europejskiej

Temat brzmi trochę jak żart – w kontekście tego co dzisiaj głoszone jest w kościołach Spis treści Wstęp…..3 Rozdział I. Tło historyczne i społeczne 1.1 Pozycja Kościoła katolickiego w powojennej Europie Zachodniej…..6 1.2 Kościół i społeczeństwo w latach 1945 – 1989 w Europie Środkowej i Wschodniej…..18 1.3 Katolicy świeccy wobec idei europejskiej…..27 Rozdział II. Kościół … Czytaj dalej

Prawa i wolności obywatela w Unii Europejskiej

Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 5 1.1. Pojęcie prawa i wolności obywatelskie 5 1.2. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej 9 Rozdział II IDEA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 16 2.1. Początki idei obywatelstwa europejskiego przed powstaniem Unii Europejskiej 16 2.2. Obywatelstwo europejskie w okresie od traktatów założycielskich do Jednolitego Aktu … Czytaj dalej

Polska na drodze do Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Przedmiot, cel i zakres pracy 3 2. Stan badań nad integracją europejską 4 Rozdział I Rola Europy na arenie międzynarodowej i historia integracji zachodnioeuropejskiej 1.1 Znaczenie kontynentu europejskiego we współczesnym świecie 6 1.2 Początki Wspólnej Europy 11 1.3. Etapy powstawania Wspólnot Europejskich 12 1.4. Unia Europejska 17 Rozdział II Starania Polski … Czytaj dalej

Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Wspólna polityka Rolna 1.1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ROZDZIAŁ II Rodzaje wsparcia po akcesji do Unii Europejskiej 2.1. Uproszczony system dopłat bezpośrednich w Polsce 2.2. Korzyści wynikające z włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE 2.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006 ROZDZIAŁ III Sektorowy program operacyjny … Czytaj dalej

Procesy dostosowawcze Polski w dziedzinie ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Spis skrótów Wstęp Rozdział I : WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA. 1.1. Ochrona środowiska naturalnego w stosunkach międzynarodowych 1.2. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Rozdział II : DOSTOSOWANIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2.1. Uwarunkowania dostosowania polskiej polityki ochrony środowiska do wymogów … Czytaj dalej

Wynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 ISTOTA I FUNKCJE WYNAGRODZEŃ 1.1Pojęcie i znaczenie wynagrodzenia w gospodarce narodowej 1.2Charakterystyka i zastosowanie płacy minimalnej 1.2.1Płaca minimalna w Polsce 1.2.2Płaca minimalna w wybranych krajach europejskich 1.3Wpływ klasyfikacji zawodów i specjalności na wielkość wynagrodzenia Rozdział 2 ŚREDNIE I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 2.1Różne metody obrazowania … Czytaj dalej

Współpraca konfederacji szwajcarskiej z unią europejską, analiza dokonań i perspektyw rozwoju

Spis treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I 7 Ogólna charakterystyka relacji Konfederacja Szwajcarska – Unia Europejska 7 1. Początki Konfederacji Szwajcarskiej 7 1.1. Rozwój państwowości 7 1.2. Konfederacja czy federacja? 8 1.3. Jedność między podziałami 10 1.4. Geneza demokracji bezpośredniej i neutralności 15 2. Wkład Szwajcarii w procesy integracyjne na kontynencie europejskim 23 2.1. Szwajcaria jako … Czytaj dalej

Wspólnota Europejska, a prawo własności

Praca kończąca dwuletnie studia podyplomowe z zakresu praw europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta w Toruniu przy Wydziale Prawa UMK. Swoim charakterem odpowiada pracy magisterskiej. SPIS TREŚCI A. Wykaz skrótów str. 3 1. Wstęp – zarys prawa Wspólnot Europejskich str. 4 2. Różnorodność pojęcia własności str. 7 3. Własność w prawie Unii Europejskiej … Czytaj dalej

Wspólna polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Strona Wykaz skrótów …………………. 4 Wstęp ………………………. 6 Rozdział I – Geneza i założenia Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 1. Od Europejskiej wspólnoty Obronnej do WEPBiO …………. 8 2. Założenia Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony …….. 18 Rozdział II – Ewolucja podstaw prawnych Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 1. Stopniowy rozwój … Czytaj dalej

Wprowadzenie euro w Polsce jako przejaw integracji polityczno gospodarczej z Unią Europejską

Spis treści Wprowadzenie………………………….…… 7 I. Droga do wspólnej waluty ………………………………… 9 1.1 Początki integracji walutowej ………………. 9 1.2 Rola integracji walutowej w procesie budowania zjednoczonej Europy …………………………..……………. 13 1.3 ECU – europejska jednostka walutowa jako jednostka monetarna europejskiej Wspólnoty Gospodarczej …… 16 II. Rola i znaczenie Traktatu z Maastricht …………… 20 2.1 Zasady Unii Gospodarczej … Czytaj dalej