Euro jako waluta Unii Europejskiej

Spis treści / plan pracy:

Wykaz ważniejszych skrótów….. 3

Wstęp….. 4
Rozdział I
Euro jako pieniądz
1.1. Pojęcie pieniądza ….. 6
1.2. Nazwa wspólnego pieniądza unijnego ….. 7
1.3. Banknoty euro ….. 8
1.4. Monety euro ….. 18

Rozdział II.
Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej 26
2.1. Historia integracji monetarnej ….. 26
2.1.1.Geneza europejskiego pieniądza ….. 26
2.2. Akty normatywne regulujące status prawny euro ….. 33
2.2.1. Rozporządzenie Rady nr 1103/98EC oraz 974/98/EC ….. 34
2.2.2. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 1998/6 oraz rozporządzenie Rady nr 975/98/EC ….. 36
2.2.3. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/286/EC, 98/287/EC i 98/288/EC….. 37

Rozdział III.
Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro
3.1. Ramy instytucjonalne oraz główne cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych..40
3.2. Instrumenty polityki pieniężnej ….. 43
3.3. Niezależność Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych ….. 45
3.4. Kapitał Europejskiego Banku Centralnego ….. 49

Rozdział IV.
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
4.1. Korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty ….. 51
4.2. Koszty wynikające z wprowadzenia euro ….. 55
4.3. Konsekwencje wprowadzenia euro i skutki gospodarcze na przykładzie Niemiec ….. 57
4.3.1. Sytuacja przed wprowadzeniem Euro …..58
4.3.2. Konsekwencje po wprowadzeniu euro ….. 61

Zakończenie….. 63
Bibliografia….. 65
Spis literatury ….. 65
Spis źródeł ….. 66
Spis rysunków ….. 67
Spis tabel ….. 67

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej pracy pod tytułem Euro jako waluta Unii Europejskiej, jest ukazanie przebiegu powstawania i wdrażania waluty euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej. Wybór tematu, który zostanie opisany, nie jest przypadkowy. Za uzasadnieniem wyboru tego zagadnienia przemawiają argumenty: aktualności, ważności tematu, kierunku studiów, a także praktycznej przydatności. Istotnym czynnikiem inspirującym do analizy wprowadzenia wspólnej waluty jest również zwyczajny aspekt zainteresowania społecznego.

Zastąpienie w szesnastu państwach członkowskich Unii Europejskiej walut narodowych przez jedną wspólną walutę ma wpływ na dyskusje na temat tego wydarzenia, jak również na efektywność gospodarek. Należy jednak przyznać, że przyjęcie wspólnej waluty euro oznacza próbę trwałego połączenia gospodarek, większości krajów Europy Zachodniej w jedną, nierozerwalną całość. Wprowadzenie euro przyczyniło się do powstania drugiego, co wielkości obszaru gospodarczego na świecie ze skłonnością do dalszego rozszerzania. Pojawienie się euro uznać można za nowy etap współzawodnictwa Europy ze Stanami Zjednoczonymi o prymat w światowej gospodarce. Dzięki wspólnemu pieniądzu ułatwia się porównywanie cen, zmniejsza się ryzyko walutowe, eliminuje koszty wymiany walut oraz zmniejsza się bariery wpływające na zastój rynków finansowych. Euro jest głównym czynnikiem umożliwiającym integrację i zwiększenie efektywności europejskich rynków finansowych. Wprowadzenia wspólnego europejskiego pieniądza stanowi niezwykle ważny etap w procesie integracji Europy, czym zasługuje za wnikliwą analizę.

Praca zawiera zarysy istotnych informacji na temat wspólnej waluty euro. Podzielona została na cztery tematyczne rozdziały.

Pierwszy rozdział zatytułowany „Euro jako pieniądz” poświęcony jest wyjaśnieniu pojęcia pieniądza oraz jego roli. Następnie ukazana została geneza nazwy wspólnej waluty unijnej. Sporo uwagi poświęcone zostało graficznemu przedstawieniu banknotów i monet euro, opracowaniu ich projektów oraz produkcji, jak również sposobom ich zabezpieczeń, rozpoznawania i aspektom technicznym.

„Proces urzeczywistnienie euro jako waluty UE” to tytuł drugiego rozdziału, który przedstawia historię integracji monetarnej oraz genezę europejskiego pieniądza. Zaprezentowano kolejne etapy drogi do euro od lat pięćdziesiątych XX wieku (utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali) do wieku XXI, kiedy członkiem strefy euro stały się Malta, Cypr i Słowacja. Przeanalizowano także akty normatywne regulujące status prawny euro oraz zasady jego wprowadzenia do obiegu.

W rozdziale trzecim omówiony został Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro. Po przedstawieniu i omówieniu celów i zadań Europejskiego Systemu Banków oraz jednostki centralnej – Europejskiego Banku Centralnego, przechodzi się do analizy instrumentów polityki monetarnej, tzn.: emisji pieniądza, operacji otwartego rynku, jak również operacji kredytowych, rezerw obowiązkowych, operacji walutowych i kontroli systemu bankowego. W dalszej części obszernie ukazana jest niezależność Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz kapitał EBC, w którym banki centralne państw Unii Europejskiej są udziałowcami.

Rozdział czwarty skoncentrowany został na korzyściach i kosztach wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz konsekwencjach wprowadzenia wspólnej waluty i skutkach wywartych na gospodarkę na przykładzie Niemiec.

Poprzez wnikliwą analizę różnorodnej literatury przedstawiającej proces dochodzenia do wspólnej waluty, zrealizowany został cel badawczy, który stanowi niniejsza praca.
Podstawę źródłową pracy stanowiła głównie literatura przedmiotu politologicznego oraz literatura z zakresu ekonomii. Pomocne okazały się również materiały zawarte w internecie i artykułach prasowych.

Liczba stron 68
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print