Euro – waluta jednoczącej się Europy

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I DROGA DO WSPÓLNEJ WALUTY 7
1.1. POCZĄTKI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 7
1.2. POCZĄTKI INTEGRACJI WALUTOWEJ 11
1.3. PLAN WERNERA I JEGO REALIZACJA 13
1.4. EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY 16
1.5. ECU 19
1.6. RAPORT DELORSA 22
ROZDZIAŁ II TRAKTAT Z MAASTRICHT 26
2.1. TRAKTAT JAKO KLUCZOWY DOKUMENT INTEGRACJI WALUTOWEJ 26
2.2. ZASADY UGW 27
2.3. SCENARIUSZ REALIZACJI UGW 29
2.4. KRYTERIA ZBIEŻNOŚCI 32
2.5. EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH 33
ROZDZIAŁ III PROBLEMY PROCESU USTANAWIANIA JEDNOLITEJ WALUTY 36
3.1. SPEŁNIANIE KRYTERIÓW KONWERGENCJI 36
3.2. INTEGRACJA O WIELU PRĘDKOŚCIACH 40
3.3. SPOŁECZNO-POLITYCZNE ASPEKTY WPROWADZANIA NOWEJ WALUTY 43
3.4. POLITYCZNE MOTYWY DĄŻENIA DO UNII WALUTOWEJ 46
3.5. WSPÓLNA WALUTA A INTEGRACJA POLITYCZNA 48
ROZDZIAŁ IV WPROWADZANIE EURO DO OBIEGU 51
4.1. ISTOTA NOWEJ WALUTY 51
4.2. HARMONOGRAM WPROWADZANIA 56
4.3. ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE 60
4.4. PROCESY DOSTOSOWAWCZE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DO UŻYWANIA EURO 64
ROZDZIAŁ V EURO JAKO WALUTA MIĘDZYNARODOWA 68
5.1. KOSZTY I KORZYŚCI WPROWADZANIA EURO 68
5.2. DEBIUT EURO NA RYNKACH 74
5.3. POZYCJA EURO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 77
5.4. WPŁYW NA RYNKI FINANSOWE 83
5.5. PERSPEKTYWY DLA EURO I UGW 85
ROZDZIAŁ VI KONSEKWENCJE WPROWADZENIA EURO DLA POLSKI 91
6.1. SKUTKI POWSTANIA UGW DLA POLSKI 91
6.2. PERSPEKTYWY I PROBLEMY POLITYKI KURSOWEJ 97
6.3. EURO A POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA 102
6.4. EURO A FUNKCJONOWANIE POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO 107
6.5. PERSPEKTYWY CZŁONKOSTWA W UGW 111
ZAKOŃCZENIE 115
BIBLIOGRAFIA 116

WSTĘP

W ujęciu socjologicznym pojęcie integracji społecznej ma wielowymiarowy charakter. Integracja pojmowana jest jako procesy łączenia i scalania zbiorowości, prowadzące do tworzenia się pewnych całości społecznych, bądź jako rezultat tego procesu: harmonijne działanie członków systemu, zapewniające istnienie i trwanie tych całości.

Pojęcie integracji społecznej bywa używane zamiennie z pojęciem więzi społecznej lub jest rezerwowane dla procesów zwartości szerszych systemów społecznych, podczas gdy pojęcie więzi odnoszone jest na ogół do procesów scalających małe społeczności. Teorie socjologiczne w zasadzie nie uwzględniały struktur większych niż państwo i naród, stąd w literaturze poświęconej procesom zjednoczeniowym w Europie pojęcie „integracji europejskiej” jest używane intuicyjnie.

Pojęcie „integracji europejskiej” odnoszone jest do zjawisk i procesów o różnorodnym charakterze. Określa się nim zarówno proces tworzenia się „wspólnoty” ludzi opartej na podobnym dziedzictwie kulturowym, jak i procesy współpracy gospodarczej i politycznej, powstawania sieci instytucji i organizacji o charakterze międzynarodowym i ponadnarodowym.
Niniejsza praca pod tytułem „Euro – waluta jednoczącej się Europy” została napisana w celu zapoznania czytelnika z ewolucją polityki walutowej Unii Europejskiej, dążącej do wprowadzenia wspólnej waluty, w wyniku czego obecnie „euroland” posługuje się nową jednostką pieniężną zwaną „euro”. Podstawowy cel badawczy określił strukturę pracy, na którą składa się sześć rozdziałów.

Rozdział pierwszy pod tytułem „Droga do wspólnej waluty” przedstawia dane historyczne, dotyczące początków integracji europejskiej i walutowej. W rozdziale tym czytelnik zostaje również zapoznany z tak ważnymi pojęciami, jak plan Wernera i Europejski System Walutowy. W końcowej części omawiana jest problematyka związana z walutą ECU oraz Raport Delorsa, którego powstanie poprzedziło podpisanie traktatu z Maastricht.

Rozdział drugi pod tytułem „Traktat z Maastricht” miał na celu przedstawienie całościowej tematyki, związanej z traktatem z Maastricht. Zostały w nim opisane zasady oraz scenariusz realizacji Unii Gospodarczo-Walutowej. Końcowa cześć rozdziału traktuje o kryteriach zbieżności oraz o Europejskim Systemie Banków Centralnych.

W rozdziale trzecim pod tytułem „Problemy procesu ustanawiania jednolitej waluty” przedstawiono problemy dotyczące spełnienia kryteriów konwergencji oraz tematykę integracji o wielu prędkościach. W dalszej części zaprezentowano również społeczno-polityczne aspekty wprowadzania nowej waluty oraz polityczne motywy dążenia do unii walutowej. Rozdział ten scharakteryzował również zależności pomiędzy wspólną walutą a integracji polityczną w Unii Europejskiej.

Rozdział czwarty zatytułowany „Wprowadzanie euro do obiegu” prezentuje praktyczną istotę nowej waluty oraz harmonogram w jakim ją wprowadzano. W dalszej części czytelnik zostaje również zapoznany z aspektami techniczno-prawnymi integracji walutowej oraz z procesami dostosowawczymi podmiotów gospodarczych do używania euro.

W rozdziale piątym pod tytułem „Euro jako waluta międzynarodowa” prezentuje koszty i korzyści wprowadzenia euro. W dalszej części przedstawiono debiut euro na rynkach oraz jego pozycję w obrocie międzynarodowym. Pod koniec rozdziału opisane zostają: wpływ euro na rynki finansowe oraz perspektywy jego wprowadzenia dla unii gospodarczo-walutowej.

Ostatni rozdział pod tytułem „Konsekwencje wprowadzenia euro dla Polski” opisuje skutki powstania unii gospodarczo-walutowej dla naszego kraju.
Zaprezentowane zostają praktyczne odniesienia wprowadzenia euro na polskie przedsiębiorstwa oraz krajowy system bankowy. Scharakteryzowane zostają również perspektywy naszego przyszłego członkostwa w unii gospodarczo-walutowej.

TEZA PRACY: Wprowadzenie jednostki walutowej euro jest istotnym krokiem w kierunku dalszej integracji polityczno- gospodarczej Unii Europejskiej.

Podstawę źródłową pracy stanowią oficjalne dokumenty wspólnotowe oraz raporty, mające znaczenie dla procesu kształtowania się unii gospodarczo-walutowej. Praca powstała w oparciu o najnowsze dane, zgromadzone w bogatej literaturze na temat integracji gospodarczo-walutowej oraz w czasopismach specjalistycznych. Do jej napisania zostały również wykorzystane informacje pochodzące z artykułów prasowych oraz dane zgromadzone na stronach internetowych.

Liczba stron 121
Nazwa Szkoły Wyższej SGH Warszawa
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print