Euro – międzynarodowa waluta w Europie

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW………….3
WSTĘP…………..4
ROZDZIAŁ I Droga do wspólnej waluty…..6
1.1. Początki integracji europejskiej…..6
1.2. Początki integracji walutowej….9
1.3. Europejski system walutowy…….12
1.4. ECU, czyli euro………14
1.5. Raport Delorsa………18
ROZDZIAŁ II Wprowadzenie Euro do obiegu….20
2.1. Istota nowej waluty…….20
2.2. Aspekty techniczne i prawne……26
2.3. Etapowy proces wprowadzenia euro…..30
ROZDZIAŁ III Euro jako waluta międzynarodowa………..33
3.1. Koszty i korzyści wprowadzenia Euro…..33
3.2. Debiut Euro na rynkach…….37
3.3. Pozycja Euro w obrocie międzynarodowym………39
3.4. Wpływ na rynki finansowe……42
ROZDZIAŁ IV Konsekwencje wprowadzenia Euro dla Polski…………47
4.1. Perspektywy włączenia Polski do obszaru euro……………47
4.2. Droga do zastąpienia złotego euro – główne etapy………….50
4.4. Euro a funkcjonowanie polskiego systemu bankowego…………51
4.5. Perspektywy członkostwa w UGW……55
ZAKOŃCZENIE…………59
BIBLIOGRAFIA…………60
SPIS RYSUNKÓW ………..62
SPIS TABEL …………63
SPIS WYKRESÓW ………..64
ZAŁĄCZNIKI

WSTĘP

Analizując walutę euro, określanej mianem „międzynarodowej waluty w Europie” należy zdefiniować pojęcie „integracji”, gdyż to dzięki niej można w Europie posługiwać się jednolitymi banknotami.

Integracja to proces łączenia, który prowadzi do tworzenia różnego rodzaju grup społecznych. Pojęcie „integracji” często jest używane zamiennie z pojęciem „więzi społecznych”, które odnoszone są na ogół do procesów łączących małe społeczności.

„Integracja europejska” określa proces tworzenia „wspólnoty” ludzi opartej na podobnym dziedzictwie kulturowym, jak i procesy współpracy gospodarczej i politycznej, powstanie sieci instytucji i organizacji o charakterze międzynarodowym i ponadnarodowym.

Praca pt. „Euro – międzynarodowa waluta w Europie” napisana została w celu zapoznania czytelnika z ewolucją polityki walutowej Unii Europejskiej, która dążyła do wprowadzenia wspólnej waluty, dzięki czemu obecnie „euroland” posługuje się jednostką pieniężną zwaną „euro”. Główny cel badawczy pracy, czyli waluta euro, określił strukturę pracy, na którą składają się cztery rozdziały.

Rozdział pierwszy pod tytułem „Droga do wspólnej waluty” przedstawia dane historyczne dotyczące początków integracji europejskiej i walutowej. W końcowej części omawiana jest problematyka związana z walutą ECU oraz Raport Dolersa, którego powstanie poprzedziło podpisanie traktatu z Maastricht.

Rozdział drugi zatytułowany „Wprowadzenie Euro do obiegu” prezentuje praktyczną istotę nowej waluty oraz harmonogram w jakim ją wprowadzono. Przedstawione zostały aspekty techniczno-prawne integracji walutowej oraz procesy dostowawcze podmiotów gospodarczych do używania Euro.

Rozdział trzeci zatytułowanym „Euro jako waluta międzynarodowa” prezentuje koszt i korzyści wprowadzenia Euro. W dalszej części przedstawia debiut Euro na rynkach oraz jego pozycję w obrocie międzynarodowym. Pod koniec rozdziału opisany został: wpływ Euro na rynki finansowe.

Ostatni rozdział pod tytułem „Konsekwencje wprowadzenia Euro dla Polski” opisuje skutki powstania Unii Gospodarczo-Walutowej dla naszego kraju. Zaprezentowane zostały praktyczne odniesienia wprowadzenia Euro na polskie przedsiębiorstwa oraz krajowy system bankowy. Scharakteryzowane również zostają perspektywy przyszłego członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej.

TEZA PRACY: Wprowadzenie jednostki walutowej Euro jest istotnym krokiem w kierunku dalszej integracji polityczno-gospodarczej Unii Europejskiej.

Podstawę źródłową pracy stanowią oficjalne dokumenty wspólnotowe oraz raporty, mające znaczenie dla procesu kształtowania się Unii Gospodarczo-Walutowej. Praca powstała w oparciu o najnowsze dane, zgromadzone w bogatej literaturze na temat integracji gospodarczo-walutowej oraz w czasopismach specjalistycznych. Do jej napisania zostały również wykorzystane informacje pochodzące z artykułów prasowych oraz dane zgromadzone na stronach internetowych.

Liczba stron 64
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print