Infrastrukturalne dopasowanie Polski do wymogów Unii Europejskiej w zakresie warunków wykonywania transportu lądowego

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………………2

I. Istota i znaczenie transportu lądowego w handlu międzynarodowym….4
1.1. Pojęcie i istota transportu……………………………4
1.2. Znaczenie transportu w handlu międzynarodowym…………6
1.3. Struktura gałęziowa transportu…………………10
1.4. Koszt transportu………………………15
1.5. Infrastruktura transportu lądowego…………………17

II. Europejska infrastruktura transportu lądowego- stan i kierunki rozwoju………22
2.1. Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej…………22
2.2. Europejska infrastruktura transportu lądowego- proces ujednolicania……………….28
2.3. Transeuropejskie sieci drogowe i kolejowe………………34
2.4. Problem finansowania europejskiej infrastruktury transportowej………42

III. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu lądowego w Polsce………48
3.1. Polska polityka transportowa……………48
3.2. Dostosowanie infrastruktury transportu lądowego w Polsce do norm i standardów Unii Europejskiej………………………………52
3.3. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce…………58
3.4. Efekty zewnętrzne tworzenia i użytkowania infrastruktury transportu lądowego w Polsce……………………………………………………62

Zakończenie……………………………………64
Bibliografia………………………………………….67
Spis rysunków………………………………68
Spis tabel…………………………………………68

WSTĘP

Zróżnicowane procesy gospodarcze zależą od wielu zjawisk, których prawidłowy przebieg związany jest między innymi z dobrze funkcjonującym transportem. Wynika to ze zróżnicowanych relacji zachodzących pomiędzy potrzebami przewozowymi a funkcjonującymi układami gospodarczymi. Zakłócenia w funkcjonowaniu transportu wywierają negatywny wpływ na rozwój układów gospodarczych i zachodzących pomiędzy nimi powiązań. Państwa będące członkami Unii Europejskiej mają świadomość znaczenia transportu dla integracji pomiędzy nimi, dlatego też podejmują działania w kierunku integracji swoich systemów transportowych od początków istnienia Wspólnoty.

Infrastruktura jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających i warunkujących integrację systemów transportowych Unii Europejskiej. Rola infrastruktury w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych zwiększa się wraz z rozwojem procesów składających się na internacjonalizację życia społeczno- gospodarczego. Im wyższy poziom współzależności międzynarodowej, tym większa potrzeba uwzględniania wynikających z tego następstw w narodowych politykach rozwoju infrastruktury. Polityki te muszą respektować istnienie sprzężeń zwrotnych między systemami infrastruktury różnych państw.

Infrastruktura transportu jako podstawa rozwoju gospodarczego i międzynarodowej integracji gospodarczej w kontekście wstąpienia Polski do Unii europejskiej nie odpowiada nowym wyzwaniom, przeciwnie, może stać się barierą rozwoju społeczno- gospodarczego. Dlatego też przed Polską stoją liczne wyzwania związane z dostosowaniem infrastruktury transportu do wymagań Unii Europejskiej.

Praca ta zawiera opis i analizę stanu infrastruktury transportu lądowego w Polsce oraz kierunków jej rozwoju na tle wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Podjęta w niej została próba udowodnienia tezy zakładającej, że pomiędzy Polską a krajami Europy Zachodniej istnieje duża luka w dziedzinie infrastruktury transportu lądowego. Mimo to Polska ma szansę w znaczącym stopniu poprawić stan swojej infrastruktury transportowej tak, aby w osiągnąć stan integracji polskiego systemu transportowego z systemami transportowymi państw Europy Zachodniej.
Praca niniejsza została napisana w oparciu o metodę badań literaturowych.

Szczególnie pomocne były informacje zawarte w książkach Krystyny Wojewódzkiej- Król oraz Wojciecha Rydzkowskiego. Oprócz pozycji zwartych do napisania pracy wykorzystano również artykuły z czasopism specjalistycznych i zeszytów naukowych. Liczne informacje pochodzą także z zasobów Ministerstwa Infrastruktury. W trakcie pisania pracy pojawiały się pewne trudności wynikające z ciągle zmieniających się programów rozwoju infrastruktury w Polsce oraz trudności z ustaleniem aktualnie realizowanych prac w zakresie rozwoju infrastruktury. Jednakże ostatecznie trudności te udało się przezwyciężyć.

Rozdział pierwszy pracy definiuje krótko pojęcie transportu oraz wyjaśnia jego istotę i znaczenie w handlu międzynarodowym. W tym też rozdziale przedstawiona jest charakterystyka struktury gałęziowej transportu oraz koszty generowane przez tę dziedzinę gospodarki. Tu także znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z infrastrukturą transportu oraz opis jej cech charakterystycznych.

W drugiej części pracy zostały przedstawione podstawowe założenia wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej i wynikające z niej skutki w postaci procesu ujednolicania europejskiej infrastruktury transportu. Rozdział ten opisuje też istotę koncepcji transeuropejskich sieci transportowych oraz kierunki ich rozwoju, a także sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej.

W rozdziale trzecim znajduje się opis polskiej polityki transportowej w kontekście integracji z polityką pozostałych państw Unii Europejskiej. Przedstawione zostały też problemy związane z włączaniem polskiej infrastruktury transportowej do transeuropejskich sieci transportowych oraz działania podjęte w związku z tym. Część ta zawiera również opis problemów z finansowaniem budowy infrastruktury transportu lądowego w Polsce i prób ich rozwiązania. Na końcu trzeciego rozdziału znajduje się krótka charakterystyka efektów zewnętrznych będących wynikiem rozwoju i użytkowania infrastruktury transportu.

Praca ta jest więc próbą odpowiedzi na zawarte w tezie pytanie jakie szanse ma Polska, aby jej infrastruktura transportowa stała się integralną częścią europejskiego systemu transportowego. Należy jednak pamiętać, że problem integracji systemów transportowych Unii Europejskiej jest procesem bardzo złożonym, a praca ta opisuje go w sposób ogólny i nie wyczerpuje wszystkich zagadnień z nim związanych.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2004
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print