Integracja gospodarcza Unii Europejskiej i jej kierunki

Spis treści

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I 4
1. Unia Europejska jej struktura i sposób funkcjonowania 4
1.1 Rys historyczny Unii Europejskiej 5
1.2 Członkowie Unii Europejskiej 7
1.3. Struktura instytucjonalna 13
1.4. Cele i zasady integracji 20
ROZDZIAŁ II 22
2. Obszary integracji gospodarczej krajów Unii Europejskiej 23
2.1. Podstawowe elementy wspólnej polityki społeczno ekonomicznej 23
2.2. Rozwój handlu zagranicznego w Unii Europejskiej 27
2.3. Unia walutowa i funkcjonowanie EURO 30
ROZDZIAŁ III 36
3. Programy i fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój krajów członkowskich 36
3.1. Charakterystyka programów strukturalnych 36
3.2. Wspólna polityka rolna i programy oraz fundusze na cele rozwoju rolnictwa 47
3.3. Programy i fundusze wspierające rozwój przedsiębiorczości 57
Podsumowanie i wnioski 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

Wstęp

Temat integracja gospodarcza krajów unii europejskiej i jej kierunki został wybrany ze względu na powszechność problematyki związanej z integracją. Zainteresowanie Integracją Europejską nasiliło się po przystąpieniu naszego kraju do Unii. Od tego czasu można zaobserwować wiele sytuacji obrazujących postęp naszego kraju na tle innych państw członkowskich. Unia Europejska dała Polsce nowe możliwości rozwoju zarówno gospodarczego jak i kulturowego. Temat integracji europejskiej jest bardzo interesujący pod względem gospodarczym, ponieważ dostarcza informacji w jaki sposób i w jakim kierunku dany kraj będący członkiem Unii Europejskiej rozwinął się. Rozwój ten umożliwiają w znacznej mierze programy, które są fundamentem finansowym dla nowych krajów chcących przystąpić do Wspólnoty Europejskiej, jak i również dla tych, które do niej należą.

Celem tej pracy była analiza gospodarcza Unii Europejskiej. W pracy została wykorzystana literatura z zakresu ekonomii i europeistyki, wiele informacji pochodzi ze stron internetowych o tematyce Unii Europejskiej. Ponadto w pracy zostały zawarte informacje statystyczne pochodzące z rocznika statystycznego.

W pierwszym rozdziale został przedstawiony rys historyczny obrazujący początki Wspólnoty oraz jej rozszerzenie, a także opisane są w nim kraje członkowskie pod względem różnych statystyk dotyczących ekonomii. W rozdziale tym została przedstawiona również struktura instytucjonalna Unii Europejskiej. Rozdział pierwszy kończy się przedstawieniem zasad i celów integracji. Drugi rozdział dotyczy obszarów integracji gospodarczej krajów Unii Europejskiej. Znajdują się w nim zagadnienia związane ze wspólną polityką społeczno-ekonomiczną oraz rozwojem handlu zagranicznego. W rozdziale drugim została opisana również problematyka unii walutowej dotycząca spójności finansowej krajów członkowskich.

Trzeci rozdział to głównie opis programów wspierających kraje należące do Wspólnoty oraz państwa kandydujące. W rozdziale tym znajduje się charakterystyka funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa. Ponadto zostały omówione programy mające na celu rozwój rolnictwa oraz przedsiębiorstw, między innymi: PHARE, LEADER, SAPARD, URBAN.

W zakończeniu pracy zostały wyciągnięte wnioski dotyczące polityki gospodarczej Wspólnoty oraz zawarto podsumowanie dotychczasowych kierunków rozwoju za pomocą programów strukturalnych Unii Europejskiej.

Liczba stron 71
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Rodzaj pracy licencjacka
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print