Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską

Spis Treści

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Teoria i praktyka integracji gospodarczej 4
1.1. Teoria integracji gospodarczej 4
1.2. Funkcjonowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 7
1.3. Dotychczasowa współpraca Polski ze Wspólnotą Europejską w zakresie rolnictwa na podstawie Układu Europejskiego 28

ROZDZIAŁ II. Dotychczasowe procesy dostosowawcze Polski do Unii Europejskiej 41
2.1 Organizacja procesu dostosowania Polski do UE 41
2.2. Wspomaganie polskiego rolnictwa środkami z funduszu PHARE.47
2.3. Wsparcie integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską 54

ROZDZIAŁ III. Przebieg negocjacji w obszarze rolnictwa 74
3.1. Dostosowania gospodarki żywnościowej Polski do zasad unijnych 74
3.2. Opinie na temat szans i zagrożeń wynikających z integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską 82
3.3. Problem dostępu do ziemi.

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91

Wstęp

Wspólnota Europejska jest najważniejszą i najbardziej spójną organizacją integracyjną na świecie. Razem z Europejska Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (EUROATOM) stanowi gospodarczy filar Unii Europejskiej. Wraz z zacieśnieniem więzi między krajami członkowskimi konieczne okazało się zharmonizowanie gospodarek krajów członkowskich na szczeblu wspólnotowym. W wyniku tych działań powstały wspólne polityki dotyczące takich dziedzin jak rolnictwo, handel i transport.

Idea stowarzyszenia Polski z Unią Europejska narodziła się w wyniku zachodzących w Polsce przeobrażeń politycznych, społecznych i gospodarczych.

W chwili obecnej poszukujemy sposobu umocnienia swojej na nowo odzyskanej suwerenności. Możemy tego dokonać dzięki integracji ze strukturami bezpieczeństwa i politycznej integracji z Zachodem, przez co członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej stanowi najważniejszy cel strategiczny polskiej polityki zagranicznej.

8 kwietnia 1994 roku Polska oficjalnie potwierdziła swoje starania o wejście do Unii składając wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Fakt uzyskania przez Polskę statusu członka Unii Europejskiej musi być poprzedzony szeregiem zabiegów dostosowawczych. Proces ten jest niewątpliwie bardzo trudny i skomplikowany, generujący określone obszary napięć i konfliktów.

Z całą pewnością jedną z najobszerniejszych i najpoważniejszych kwestii są problemy sektora rolnictwa. Wynika to z faktu, że polskie rolnictwo w porównaniu z rolnictwem zachodnioeuropejskim jest zacofane zarówno pod względem wielkości areału ziemi poszczególnych gospodarstw rolnych, ich wydajności, konkurencyjności wytwarzanych przez nie produktów, ilości zatrudnionych osób oraz techniki uprawy ziemi lub prowadzenia hodowli, jak również pod względem infrastruktury wiejskiej.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemów związanych z integracją rolnictwa polskiego z Unią Europejską.

Do napisania niniejszej pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym została dokonana analiza teorii i praktyki integracji gospodarczej, z uwzględnieniem ewolucji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, instrumentów jej realizacji oraz sposobów finansowania.

Rozdział drugi przedstawia procesy dostosowawcze Polski do UE, prezentując współpracę Polski z Unią w zakresie rolnictwa, a przede wszystkim w sferze wymiany handlowej.

Natomiast rozdział trzeci poświęcony jest charakterystyce problemów dostosowania w sferze realnej rolnictwa, obrazując jego słabości i atuty na tle rolnictwa państw Unii.

Liczba stron 94
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print