Integracja z Unią Europejską – szanse i zagrożenia dla regionów na przykładzie regionu kujawsko – pomorskiego

SPIS TREŚCI

WSTĘP I CEL PRACY 3
ROZDZIAŁ I. INTEGRACJA EUROPEJSKA – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
1. Integracja europejska 5
1.1. Pojęcie integracji 5
1.2. Rys historyczny 6
1.3. Modele integracji europejskiej 8
2. Integracja w ramach Unii Europejskiej 9
2.1. Historia powstania Unii Europejskiej 9
2.2. Założenia integracyjne Unii Europejskiej 11
2.3. Polska w drodze do Unii Europejskiej 16
3. Zagrożenia dla procesów integracyjnych w Europie 20
ROZDZIAŁ II. REGIONY W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
2.1 Pojęcie polityki regionalnej Unii Europejskiej 23
2.2. Geneza współpracy regionalnej w Europie 25
2.3. Funkcje i metody oddziaływania polityki regionalnej UE 26
2.4 Regionalizm w Polsce 30
2.4.1. Reforma samorządowa w Polsce w perspektywie integracji z UE 35
2.4.2. Polityka regionalna państwa w perspektywie członkostwa z UE 37
2.4.3. Bezrobocie regionalne w Polsce 40
ROZDZIAŁ III. REGION KUJAWSKO-POMORSKI WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. SZANSE I ZAGROŻENIA
3.1. Charakterystyka regionu 42
3.1.1. Położenie 44
3.1.2. Profil produkcji i działalności usługowej 46
3.1.3.Właściwości organizacji życia społecznego i cech mieszkańców 50
3.2. Przygotowanie województwa do członkostwa w Unii Europejskiej 54
3.2.1. Obszary integracji 55
3.2.2. Ocena uwarunkowań rozwoju regionu Kujawsko -Pomorskiego 59
3.2.3. Cele rozwoju w odniesieniu do uwarunkowań Unii Europejskiej 60
3.2.4. Podział środków z programu PHARE w latach 2000 – 2002 61
3.3. Działalność upowszechniająca i promująca idee oraz wiedze o UE wśród społeczeństwa regionu w latach 2000 – 2002 64
3.3.1. Działalność krótkoterminowa 65
3.3.2. Działalność długoterminowa 67
3.4. Walory turystyczne regionu 69
ROZDZIAŁ IV. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REGIONU WYNIKAJĄCE Z INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 76
ZAKOŃCZENIE 83
SPIS TABEL 87
LITERATURA 88
ANEKS 90

WSTĘP

Międzynarodowa integracja gospodarcza jest jednym z najważniejszych zjawisk połowy XX wieku. Stanowi ona produkt wysoko rozwiniętego kapitalizmu. W najbliższych co najmniej stu latach będzie podstawowym, jeśli nie najważniejszym, czynnikiem rozwiązywania problemów gospodarczych i nie tylko regionów wysoko rozwiniętych; będzie ona determinowała tempo ich rozwoju.1
Co politycznie będzie oznaczało zakończenie negocjacji o członkostwie dla Polski ? Czy członkostwo w  Unii zapewni Polsce przełom polityczny i gospodarczy co najmniej porównywalny ze zmianami, które miały miejsce w 1989 r. Swojego czasu Zbigniew Brzeziński uznał, że tylko dwa fakty w ostatniej dwustuletniej historii Polski były naprawdę pozytywne, a mianowicie: odzyskanie niepodległości w 1918 r. oraz ratyfikacja traktatu o przystąpienie Polski do NATO (27.II. 1999r.)

Czy członkostwo z Unią okaże się trzecim wielkim wydarzeniem w dziejach Polski?

Jakie będą szanse i zagrożenia dla naszego kraju?

Celem niniejszej pracy jest odpowiedzenie na powyższe pytanie oraz omówienie kwestii z nim związanych. Praca ta została opracowana pod kątem integracji Polskie z Europą i ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej opartej na przykładzie regionu Kujawsko – Pomorskiego.

Przedmiotem pracy jest analiza zestawionych czynników przemawiających za i przeciw integracji, a zebranie licznych informacji i opinii pomoże stworzyć przejrzysty wizerunek i aktualną sytuacją regionów, w szczególności Kujawsko – Pomorskiego będącego tytułowym podmiotem pracy.

Struktura pracy obejmuje cztery rozdziały z rozbudowanymi podrozdziałami, z czego pierwszy zawiera krótkie rozważania na temat genezy procesów integracyjnych, ich pojęcia, modele, założenia jak również zagrożenia. W ogólnym zarysie przedstawiona została również Polska w drodze do tej integracji. Rozdział drugi traktuje szczegółowo o polityce regionalnej; jej genezie, funkcjach, metodach oddziaływania, a w głównej mierze o regionalizmie w Polsce tj. o reformach i perspektywach członkostwa w Unii Europejskiej.

Rozdziały trzeci i czwarty w całości poświęcone zostały tytułowemu podmiotowi, którym jest region Kujawsko – Pomorski. Wnikliwej analizie poddano tutaj jego charakterystykę tj. położenie, profil produkcji, dalej działalność regionu na rzecz Unii, przygotowanie się do członkostwa, ocena uwarunkowań i cele rozwoju oraz działalność promująca wiedzę o UE. W zakończeniu pracy wypunktowane zostały szanse i zagrożenia dla wspomnianego wyżej regionu na tle szans i zagrożeń wobec całego kraju w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej.

Do opracowania tytułowego zagadnienia zastosowana została tradycyjna metoda analizy i obserwacji dokumentacji o szczegółowej treści na temat regionu Kujawsko Pomorskiego, pochodzącej z Urzędu Miasta i Gminy Bydgoszcz. Są nimi głównie: miesięczniki regionalne, biuletyny statystyczne, programy przygotowujące województwo Kujawsko – Pomorskiego do członkostwa Polski w UE, raporty z badań sondażowych zawierające charakterystykę problemów omawianego regionu, oraz publikacje z międzynarodowego seminarium o samorządach terytorialnych, a wszystko to w kontekście integracji europejskiej. Poza wymienionymi pozycjami w pracy posłużono się powszechnie dostępnymi pozycjami w literaturze o ogólnej tematyce o Unii Europejskiej czyli problematyce integracji i regionalizmu

Liczba stron 93
Nazwa Szkoły Wyższej Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print