Dostosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Europejskiej

Wstęp  3

ROZDZIAŁ I. Analiza instytucjonalna i prawna systemu bankowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej 5
1.1. Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa 13
1.2. Zadania i funkcje banku centralnego 17
1.3. Struktura sektora bankowego 25
1.4. Polski sektor bankowy, a regulacje unijne 33
1.5. Zgodność obowiązującego prawa bankowego z dyrektywami Unii Europejskiej 39

ROZDZIAŁ II. Cele i strategie polityki pieniężnej w Polsce na tle doświadczeń europejskich 44
2.1. Forma polskiego pieniądza i metody jego kreacji 44
2.2. Cele strategiczne polityki pieniężnej 50
2.3. Proces uwalniania złotego 53
2.4. Narzędzia realizacji polityki pieniężnej 55
2.5. Polityka kursu walutowego 66
2.6. Podstawy utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 71
2.7. Sytuacja Polski wobec przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej 78

ROZDZIAŁ III. Kierunki przyszłych zmian w prawie bankowym i bankowości 81
3.1. Nowa waluta Euro. Podstawy prawne wprowadzenia Euro 81
3.2. Dostosowanie polskich banków do walki konkurencyjnej w ramach Unii Europejskiej………. …………91
3.3. Zmiany w polskim prawie bankowym 95
3.4. Euro a funkcjonowanie banków w Polsce 99

Zakończenie 103
Wykaz cytowanej literatury 105
Wykaz aktów prawnych 107
Wykaz stron internetowych 108
Wykaz tabel 109

WSTĘP

Zmianom ustrojowym i transformacji polskiej gospodarki towarzyszyła również przebudowa polskiej bankowości, będąca ważnym elementem reformy gospodarczej. W wyniku reformy bankowej w początkach lat dziewięćdziesiątych Polska była krajem, w którym było więcej banków aniżeli bankierów. Sytuacja ta doskonale ilustruje skalę zmian oraz problemów, jakie trzeba było pokonać, żeby sektor bankowy ukształtował się zgodnie ze standardami oraz zasadami nowoczesnego rzemiosła oraz sztuki bankowej. Zmiany wymagały przezwyciężenia kryzysu, jaki wystąpił w bankach w pierwszej połowie ostatniej dekady dwudziestego wieku. W chwili obecnej można stwierdzić, że polskie banki sprostały standardom międzynarodowym, w znacznym stopniu dostosowały się w sferze kwalifikacyjnej pracowników oraz procedur bankowych, aniżeli poziomu kapitałów.

Przez kolejne lata Polska musiała dostosowywać sektor bankowy, aby po przystąpieniu do Unii Europejskiej był zgodny z jej standardami oraz wymogami wspólnego rynku finansowego. Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązało nas do przyjęcia unijnego dorobku prawnego dotyczącego Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenia w późniejszym czasie waluty europejskiej. Proces ten wymaga od naszego kraju zmian w ustawodawstwie, zwłaszcza bankowym, tak aby było zbieżne z właściwymi przepisami prawnymi, dotyczącymi między innymi prawnego statusu banku centralnego państwa do wymogów Traktatu o Unii Europejskiej.

W pierwszym rozdziale mojej pracy przedstawiłam zarys historyczny powstawania bankowości na świecie oraz w Polsce, w tym omówiłam powstanie dwuszczeblowego systemu bankowego oraz wyodrębnienie z tego systemu banku centralnego państwa, czyli Narodowego Banku Polski. Kolejno w podrozdziałach skupiłam się na przedstawieniu zadań oraz funkcji banku centralnego, struktury systemu bankowego oraz dostosowanie go do regulacji unijnych. Omówiłam również zgodność dyrektyw Unii Europejskiej z polskim prawem bankowym.

W drugim rozdziale skupiłam się na omówieniu polityki pieniężnej, a dokładnie jej strategicznych celów oraz realizację polityki pieniężnej za pomocą określonych narzędzi. Jak również przedstawiłam formę i metody kreacji polskiego pieniądza. Opisałam także proces dewaluacji złotego, który przyczynił się do przywrócenia polskiej walucie wewnętrznej wymienialności oraz obniżenia inflacji. Ważnym elementem, który omówiłam jest dążenie państw Unii Europejskiej do pełnej integracji związanej z harmonizacją prawa, usztywnieniem kursów walutowych oraz integracji rynku finansowego Wspólnot Europejskich. Owa integracja wiąże się z utworzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej, która zrzesza państwa Unii Europejskiej chcące przyjąć wspólną walutę. Przedstawiłam sytuację Polski zmierzającej do przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, która musi spełnić określone kryteria zbieżności, aby wprowadzić walutę euro.

Trzeci rozdział poświęcony jest dostosowaniu bankowości oraz ustawodawstwa do przyszłego wprowadzenia waluty euro w Polsce. Przedstawiłam zmiany jakie muszą być wprowadzone w polskim prawie bankowym oraz podstawy prawne wprowadzenia nowej waluty. Opisałam również dostosowanie polskich banków do walki konkurencyjnej z bankami zagranicznymi.

Praca uwzględnia stan prawny na dzień 15 czerwca 2009 roku.

Liczba stron 112
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Opole
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print