Atrakcyjność branży bankowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. (porównanie atrakcyjności inwestycyjnej akcji PBG i PKO, analiza portfelowa, fundamentalna)

Spis treści

Wstęp………………………………………………………………..………..4

Rozdział I.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1. Geneza powstania GPW…………………………………………………………….6
2. Giełda jako filar rynku kapitałowego………………………………..…………….10
2.1. Giełda papierów wartościowych- najważniejsza część rynku wtórnego…..10
2.2. Zasady działania na różnych rodzajach rynków giełdowych……………..13
3. Podstawowe grupy notowań na GPW……………………………………………..14
4. Indeksy giełdowe………………..…………………………………………………18
5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych………..……………20
5.1. Prace poprzedzające ofertę publiczną akcji…………………………………21
5.2. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego……..…..22
5.3. Rachunek korzyści i kosztów emisji akcji na GPW………………………..24

Rozdział II.
Spółka Akcyjna i akcje
1. Spółka akcyjna……………………………………………………………….…….27
1.1. Działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej………………….…….27
1.1.1. Zawiązanie i rejestracja spółki akcyjnej……………….……….….30
1.1.2. Działalność w formie spółki akcyjnej……………………….…..…32
1.1.3. Likwidacja spółki akcyjnej…………………………………..…….37
1.2. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej…………………………………..…….39
1.2.1. Kapitał podstawowy……………………….……………………….39
1.2.2. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej………………………………………………………….42
1.2.3. Koszt pozyskania kapitału w formie emisji akcji a wartość dla akcjonariuszy………………………………………….……….44
1.3. Akcje –podstawowy instrument rynku kapitałowego……….…………….46
1.3.1. Rodzaje akcji……………………..………………………………..48
1.3.2. Prawa akcjonariuszy………………………………………….……49

Rozdział III.
Specyfika przedsiębiorstwa bankowego w formie spółki akcyjnej
1. Przedsiębiorstwo Bankowe………………………………………………….….52
1.1. Bank jako specyficzna forma przedsiębiorstwa…………………….……52
1.1.1. Próba definicji banku………………………………………….……52
1.1.2. Specyfika prawna banku i jego otoczenia…………………….……55
1.2. Działalność operacyjna banku……………………………………………..60
1.3. Kapitał własny banku i jego funkcje……………………………..……….63
1.4. Ryzyko bankowej działalności……………………………………………65
2. Przedsiębiorstwo bankowe jako spółka akcyjna………………………………….67
2.1. Krótki zarys historii rozwoju spółki akcyjnej banku………….…………..67
2.2. Sektor bankowy na GPW…………………………………………………69
2.3. Konsekwencje stosowania MSR………………………………………….71

Rozdział IV.
Metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji banków
1. Źródła danych do analizy…………………………………………..……………..75
1.1. Sprawozdania finansowe-podstawowe źródło danych o spółce akcyjnej…75
2. Analiza fundamentalna………………………….………………………………..81
2.1. Analiza wskaźnikowa ………………………….…………………………82
2.1.1. Wybrane wskaźniki finansowe………………………………………..84
2.1.2. Specyficzne wskaźniki dla banków …………………………………..90
2.1.3. Wskaźniki rynkowe……………………………………………………92
3. Analiza portfelowa………………………………………………………………..94
3.1. Stopa zwrotu i ryzyko inwestycji……………………………….………….95
3.2. Wskaźniki efektywności rynku kapitałowego…………….……………….98

Rozdział V.
Porównanie atrakcyjności akcji branży bankowej z branżą budowlaną na przykładzie akcji PKO BP S.A. i PBG S.A. należących do WIG 20.
1. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji PKO BP S. A….…………….…….101
1.1. Ogólne informacje o banku…………………………………….………..101
1.2. Analiza portfelowa………………………………………………..……..102
1.3. Analiza fundamentalna……………………………………………..……104
2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji PBG S. A…………………………..112
2.1. Ogólne informacje o spółce……………………………………………….112
2.2. Analiza portfelowa……………………………………………………….114
2.3. Analiza fundamentalna……………………………………………………114
3. Porównanie atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek……………….………122

Wstęp

W życiu każdej organizacji czy społeczeństwa przychodzi czas, w którym należy zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia codzienność. Podjęcie wyzwania może sprzyjać rozwojowi, ewolucji bądź odniesieniu sukcesu. Wejście jednak na ścieżkę rozwojową wiąże się z ryzykiem, względnie niepewnością osiągnięcia zamierzonych celów. O tyle jednak istotne jest podjecie walki, o ile stojąc w miejscu nie ryzykuje się nic, ale też nic się nie osiąga. Lata dziewięćdziesiąte były dla gospodarki Polskiej, właśnie takim okresem, w którym należało powziąć odpowiednie kroki, aby sprostać wyzwaniu jakie niosły ze sobą mechanizmy rynkowe przyjęte na grunt ówczesnego życia gospodarczego. Okres transformacji polskiej gospodarki to również okres przemian strukturalnych, własnościowych oraz dynamicznego rozwoju większej części sektorów gospodarczych.

Szczególną wagę w kwestii rozwoju oraz przemian strukturalnych polskiej gospodarki, zajmuje rynek kapitałowy z symptomatycznym rozwojem rynku giełdowego w postaci Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Mimo młodego wieku polski rynek kapitałowy jest na tyle rozwinięty, iż pozwala zarówno początkującemu inwestorowi, jak i doświadczonemu, na skorzystanie z wielu rozwiązań w zakresie realizacji własnych strategii inwestycyjnych, a także możliwości lokacyjnych kapitału. Wybór określonej opcji inwestycyjnej spośród szerokiego wachlarza produktów dostępnych na gruncie warszawskiego parkietu powinien być podyktowanymi racjonalnymi przesłankami, które będą gwarantować bezpieczeństwo oraz odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia z tytułu czasowej rezygnacji z posiadania nadwyżki kapitału oraz powierzenie go innemu podmiotowi. Służą temu odpowiednie narzędzia analityczne, które z określoną konsekwencją potrafią wskazać na konkretny instrument finansowy jako atrakcyjną pod względem inwestycyjnym, lokatę kapitału.

Jedną z opcji inwestycyjnych może stanowić zakup akcji spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Narzędzia analityczne w postaci analizy fundamentalnej oraz portfelowej dostarczają informacji, względnie przesłanek, które stwarzają swoiste kryteria wyboru atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek giełdowych przy zachowaniu zasady maksymalizacji zysku przy minimalizacji ryzyka.
Podmiotem, które pełni szczególną rolę na rynku finansowym jest bank, który ze względu na specyfikę działalności oraz ważkości funkcji jakie pełni w gospodarce, a także kryterium odpowiedzialności społecznej jest ważnym filarem w pośrednictwie między jednostkami posiadającymi nadwyżki finansowe, a drugą stroną zgłaszającą zapotrzebowanie na kapitał pożyczkowy. Dodatkowo bank będący jednocześnie spółką akcyjną, stanowi jeden z podmiotów giełdowych, którego zakup akcji może stanowić atrakcyjniejszą alternatywę inwestycji, aniżeli powierzenie wolnych środków pieniężnych temuż bankowi w postaci zakupu lokaty bankowej lub niskooprocentowanego ROR-u.

Celem pracy jest próba oceny atrakcyjności inwestycyjnej branży bankowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez porównanie możliwości inwestycji w akcje banku PKO BP S.A. oraz spółki budowlanej PBG S.A.

Autorka będzie w niniejszej pracy weryfikować hipotezę badawczą dotyczącą założenia, iż sektor bankowy stanowi atrakcyjniejszą, pod względem inwestycyjnym, możliwości lokaty kapitału, aniżeli branża budowlana. Weryfikacja ta zostanie przeprowadzona na podstawie wyników uzyskanych z dokonanej analizy portfelowej oraz fundamentalnej porównywanych spółek giełdowych.
Na treść pracy składają się pięć umownie wyodrębnione rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi genezę powstania oraz charakterystykę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto w rozdziale tym opisano zasady emisji akcji w warunkach polskiej normalizacji prawnej, a także rachunek korzyści i kosztów wyboru tejże opcji pozyskania środków na finansowanie działalności gospodarczej.
Kolejne dwa rozdziały prezentują zasady powstania, działania i likwidacji spółki akcyjnej jako jednej z formy organizacyjno prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz specyfikację przedsiębiorstwa bankowego, przyjmującego miano spółki akcyjnej.

Rozdział czwarty stanowi syntetyczny opis metod wykorzystywanych w pracy w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej akcji banku oraz spółki budowlanej. Metody te są narzędziami analitycznymi, wykorzystywanymi w praktyce rynku kapitałowego służącymi ocenie bezpieczeństwa oraz atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek giełdowych.

Ostatni rozdział stanowi próbę wyselekcjonowania, na podstawie otrzymanych wyników analizy fundamentalnej oraz portfelowej, przeprowadzonej na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, publikowanych przez PBG S.A. oraz PKO S.A. w latach 2004-2008 oraz dziennych historycznych notowań akcji analizowanych spółek od momentu ich debiutu na warszawskim parkiecie, atrakcyjnej pod względem inwestycyjnym opcji zakupu akcji banku lub spółki budowlanej.

Liczba stron 184
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009

Analiza wybranych obszarów funkcjonowania banku na przykładzie PeKaO S.A.

Spis Treści

Wstęp 5
1. Strategia finansowa 7
1.1 Charakterystyka podstawowych usług, produktów i sfer działalności banku Pekao S.A. 7
1.2 Analiza wyników finansowych banku 11
1.2.1 Rachunek zysków i strat 11
1.2.2 Struktura bilansu 15
2. Strategia marketingowa 20
2.1 Ogólna analiza przyczyn stosowania strategii marketingowych przez banki 20
2.1.1 Rodzaje strategii marketingowej. 20
2.2.1. Pojęcie Marketingu-mix 22
2.2.2 Produkt banku i jego rodzaje 22
2.2.3 Cena produktów banku i jej elementy 26
2.2.4 Dystrybucja produktów banku 29
2.2.5 Promocja 30
2.3 Ocena strategii marketingowej banku Pekao S.A. 33
3. Strategia personalna 35
3.1 Ogólna charakterystyka zatrudnienia w polskim sektorze bankowym 35
3.2 Rekrutacja pracowników 37
3.3 Sposoby motywowania pracowników 39
3.4 Metody szkolenia i doskonalenia kadry 41
3.5 Struktura organizacyjna centrali i oddziału banku 42
3.6 Specyfika pracy w banku 47
3.7 Ocena strategii personalnej Banku PKO S.A. 47
Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis tabel 53
Spis rysunków 53

Wstęp

Strategia Banku Pekao S.A. zakłada znaczący wzrost efektywności i zyskowności połączony ze spadkiem kosztów. Zakrada ona również stały wzrost udziałów Banku w rynku. Oprócz szybkiego rozwoju sieci placówek i bankomatów, Bank zamierza dynamicznie rozwijał nowoczesne kanały dystrybucji umożliwiające wielokanałowy dostąp do rachunku bankowego, takie jak: e-banking, telebanking, i sprzedaż bezpośrednią. Realizacje powyższych celów wspierają działania w zakresie:

  1. Dalszego doskonalenia struktury organizacyjnej i sposobów zarządzania
  2. Polityki zatrudnienia
  3. Rozwoju nowoczesnych Kanałów dystrybucji
  4. Pewnego wdrożenia nowego sytemu informatycznego
  5. Monitorowania jakości portfela kredytowego

Strategia Banku PKO S.A. oparta jest na jego misji i ulega rozbiciu na poszczególne strategie funkcjonalne. Niniejsza praca magisterska oparta jest na charakterystyce wybranych strategii funkcjonalnych: finansowej, marketingowej i personalnej. Celem pracy jest ocena czy realizacja poszczególnych strategii Banku dostosowana jest do wymagań sektora bankowego w warunkach silnej konkurencji oraz czy dostosowana jest do zmian w otoczeniu. Ponadto celem pracy jest również ocena wszystkich wylej wymienionych strategii funkcjonalnych pod katem ich spójności oraz analiza sposobu ich realizacji i ich wpływu na urzeczywistnienie celów zawartych w strategii ogólnej banku.

Pierwszy rozdział odnoszący się do strategii finansowej Banku Pekao S.A. rozpoczyna się od podstawowych danych dotyczących okoliczności i przyczyn jego powstania. Następnie zawarte są w nim informacje o zakresie usług i rodzaju produktów będących w ofercie Banku oraz dotyczące docelowych grup klientów do których są one kierowane. W największym stopniu rozdział ten jest poświęcony informacjom na temat wyników finansowych Banku. Zakres powyższych informacji dotyczy analizy zysków i strat oraz struktury bilansu. W analizie zysków i strat zawarte zostały wszelkie dane pomocne w ocenie dochodowości oraz zmienności zysków osiąganych przez Bank w porównywanym okresie.

Dodatkowo zostały w niej wyszczególnione pozycje dotyczące struktury przychodów i kosztów, które pomagają ocenić jakość wyniku finansowego oraz wskażą przyczyny zmian stopy zysku w Banku w poszczególnych latach. W strukturze bilansu wyszczególnione zostały aktywa i pasywa oraz kapitany według ich typu, w celu oceny pozycji finansowej banku jak również, w celu oceny możliwości egzekwowania zobowiążą Banku na wypadek jego likwidacji.

W drugim rozdziale, w którym opisywana jest strategia marketingowa Banku zawarte są informacje dotyczące wszelkich aspektów wykorzystywania marketingu przez Pekao S.A. w celu zyskania jak największej liczby klientów. W szczególności rozdział ten poświęcony jest marketingowymi tj. całościowej strategii wykorzystywania narządzi rynkowych mających na celu stworzenie odpowiedniego obrazu Banku, zapewnienie mu zaufania i pozyskanie klientów. W tymże rozdziale opisane są m.in.: funkcje produktu bankowego i przykłady produktów Pekao S.A., czynniki determinujące ceną produktu oraz przykłady stosowania polityki cenowej przez Bank, sposoby dystrybucji produktów bankowych w tym metody wykorzystywane przez Pekao S.A. oraz strategie promocyjne stosowane przez Pekao S.A. w celu wypromowania konkretnych produktów i własnej marki. Trzeci rozdział dotyczy strategii personalnej w Banku PKO S.A.

Zawiera on ogólne informacje dotyczące charakterystyki zatrudnienia w polskim sektorze bankowym. Obejmuje informacje o wielkości i strukturze zatrudnienia. W rozdziale trzecim opisane są również podstawowe sposoby kreowania potencjału kadry pracowniczej w banku PKO S.A., poczuwszy od sposobów rekrutacji poprzez sposoby motywowania pracowników Banku a skoczywszy na analizie metod szkolenia i doskonalenia kadry. Powyższy rozdział zakończony jest przedstawieniem sposobu organizacji Centrali Banku i najważniejszej jednostki organizacyjnej jaką jest Oddział bankowy. Opis dotyczy banków komercyjno-uniwersalnych, do których zalicza się Pekao S.A.

Liczba stron 53
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006

Analiza rynku kart płatniczych w Polsce w latach 1998 – 2004

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Istota kart płatniczych (Podstawowe zagadnienia dotyczące kart płatniczych)
1.Definicje kart płatniczych
2.Powstanie i rozwój kart płatniczych
2.1Historia narodzin i rozwój kart płatniczych na świecie
2.2Historia kart płatniczych w Polsce
3.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych
4.Międzynarodowe standardy ISO dla kart płatniczych
5.Karty płatnicze, a inne formy płatności bezgotówkowej
5.1Karty płatnicze a weksle
5.2Karty płatnicze a czeki
6.Korzyści z posiadania kart płatniczych
Rozdział 2. Elementy rynku kart płatniczych
1.Funkcje kart płatniczych
2.Klasyfikacja i rodzaje kart płatniczych
2.1Klasyfikacja ze względu na funkcje rozliczeniowe
2.2Klasyfikacja ze względu na liczbę podmiotów zaangażowanych
w proces zapłaty kartą
2.3Klasyfikacja oparta na elemencie kredytowym
2.4Klasyfikacja oparta na budowie karty
2.5Klasyfikacja kart płatniczych wg obszaru ich akceptowania
2.6Klasyfikacja ze względu na segmentację klientów
2.7Klasyfikacja ze względu na organizację płatniczą
3.Cechy różnych typów kart płatniczych
4.Główne systemy kart płatniczych
Rozdział 3. Transakcje przy użyciu kart
1.Podmioty biorące udział w rozliczeniach
2.Centra autoryzacyjno – rozliczeniowe
3.Autoryzacja płatności kartą płatniczą
4.Systemy płatnicze rozliczające transakcje katami płatniczymi
5.Rozliczenia transakcji
5.1Bezgotówkowe rozliczenia transakcji
5.2Klasyczne rozliczenia z użyciem kart płatniczych
5.3Bankomaty
5.4Rozliczenia bezgotówkowe w systemie FETPOS
5.5Transakcje internetowe
6.Urządzenia służące do rozliczania transakcji katami płatniczymi
Rozdział 4. Analiza rynku kart płatniczych
1.Liczba wyemitowanych kart płatniczych
2.Liczba transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart
3.Wartość transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart
4.Dane rejestrowane przez agentów rozliczeniowych
5.Analiza infrastruktury bankomatowej
6.Polski rynek kart płatniczych w porównaniu z rynkami europejskimi

Zakończenie

WSTĘP

Pieniądz od czasu, kiedy go wymyślono, przeszedł wiele form i postaci.

Na przestrzeni wieków funkcję pieniądza pełniły różnorakie przedmioty i surowce. Pieniędzmi były, więc owce, krowy, oraz towary i dobra takie jak sól, bursztyn czy herbata. Później w obiegu znajdował się pieniądz kruszcowy, który został wyparty przez pieniądz monetarny, funkcjonujący do dziś. Pieniądz papierowy został wymyślony, gdy pojawili się pierwsi bankierzy. Byli nimi złotnicy i srebrnicy włoscy pochodzący z Lombardii.

Ze względu na powszechniejszą wymianę pieniężną wypierającą wymianę towarową oraz coraz częstsze przemieszczanie się ludzi po całym świecie od dawna poszukiwano sposobu uniknięcia konieczności posiadania gotówki i posługiwania się nią. Efektem ewolucji pomysłów zmierzających w tym kierunku jest tzw. pieniądz plastikowy, czyli karta płatnicza.

Do niedawna większość transakcji na polskim rynku, dokonywanych za pomocą kart płatniczych były realizowane jedynie przez cudzoziemców. Osiem, dziewięć lat temu karta nie była tak popularna jak obecnie. Coraz częściej spotykamy ludzi w różnych miejscach, którzy płacą nie gotówką a kartami płatniczymi. Karty nazywane są „plastikowym pieniądzem. Termin ten ma tylko symboliczne znaczenie, gdyż w rozumieniu naukowym karty nie są oczywiście pieniądzem, lecz jedynie nośnikiem pieniądza bezgotówkowego.

Karty płatnicze występują w różnych odmianach: w zależności od funkcji, jakie spełniają bądź w zależności od rachunku, do jakiego zostały wydane. Decyduje o tym również sposób, w jaki rozliczana zostaje transakcja. Podobną rolę może spełniać „elektroniczny podpis”, który w przyszłości będzie bardzo ważny przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji, przez Internet i nie tylko.

Głównym celem tej pracy jest analiza rynku kart płatniczych oraz uświadomienie sobie, że kawałek plastiku w portfelu nie służy jedynie do pobierania gotówki z bankomatu, ale również do dokonywania zakupów i przelewów na inne rachunki, że karta to odpowiednik pieniądza papierowego, lecz bezpieczniejszy w razie utraty i w końcu, że z kartą związane są inne usługi banku takie jak ubezpieczenia czy kredyt bez poręczycieli w dodatku dostępny na całym świecie. Całość pracy ujęta została w czterech rozdziałach.

Pierwszy rozdział zawiera różne definicje kart płatniczych. Przybliża historię kart płatniczych, powstanie i ich rozwój na świecie, nie pomijając przy tym historii kart w Polsce. W rozdziale tym opisano również jak zbudowana jest karta oraz szereg wymogów zawartych w międzynarodowych standardach ISO. Standardy te szczegółowo określają wszelkie zasady wytwarzania oraz emitowania kart. Znajduje się także porównanie kart płatniczych do innych bezgotówkowych forma zapłaty oraz korzyści związane z ich posiadania.

Rozdział drugi przedstawia trzy podstawowe funkcje kart płatniczych, a przede wszystkim analiza rodzajów kart płatniczych oraz charakterystyka poszczególnych jej typów. Przedstawiona została w nim również charakterystyka najważniejszych systemów kart płatniczych, z uwzględnieniem PolCardu, jako największego systemu rozliczeniowego w Polsce.

Rozdział trzeci poświęcony jest transakcją przy użyciu kart płatniczych. Opisane zostały podmioty biorące udział w rozliczeniu transakcji, a przede wszystkim charakterystyka mechanizmu rozliczania transakcji dokonanej przy użyciu kart płatniczych, począwszy od najprostszych skończywszy na rozliczeniach drogą elektroniczną. Przedstawia również proces autoryzacji kart przez centrum autoryzacji – rozliczeniowe oraz ich charakterystyka.

Rozdział czwarty przedstawia analizę rynku kart płatniczych w Polsce w latach 1998 – 2004 pod kątem: liczy wyemitowanych kart, liczy i wielkości transakcji poszczególnymi typami kart oraz infrastruktury bankonkomatowej. Poświęcony jest również porównaniu rynku kart płatniczych w Polsce do innych rynków europejskich . Popularność kart płatniczych wynika z korzyści, jakie dają ich posiadaczom, wystawcom i akceptantom. Te zagadnienia również dotyczą tej części pracy.

Praca opiera się na literaturze traktującej temat teoretycznie oraz na czasopismach fachowych związanych z tematyką bankową, jednak najwięcej materiałów uzyskałem z Departamentu Systemu Płatniczego NBP, które po odpowiednim przetworzeniu wykorzystałem w tej pracy.

Liczba stron 162
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Ekonomiczna, Kraków
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006

Metody oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy

METODY OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KREDYTOBIORCY

Spis treści

I WSTĘP…………………………………………………………………………………..5-8

1. Wprowadzenie……………………………………………………………………….5

2. Cel i zakres pracy………………………………………………………………….6

3. Materiały źródłowe i metody badań…………………………………………………….8

II KREDYTY – informacje ogólne………………………………………………………………9-37

1. Kredyty – pojęcie, rodzaje…………………………………………………………..9

2. Procedury i zasady kredytowania………………………………………………………12

3. Zdolność kredytowa, a wypłacalność……………………………………………………18

4. Ryzyko kredytowe……………………………………………………………………22

5. y zabezpieczenia kredytów……………………………………………………………27

III METODY ANALIZY BANKOWEJ…………………………………………………………………38-98

1. Informacje ogólne dotyczące analizy finansowej…………………………………………38

2. Wstępna analiza bankowa……………………………………………………………..42

3. Metody oceny zdolności kredytowej…………………………………………………….62
a). metoda wskaźnikowa…………………………………………………………………….64
b). metoda analizy dyskryminacji……………………………………………………………86
c). analiza punktowa………………………………………………………………………88
d). Skwantyfikowana metoda oceny zdolności kredytowej…………………………………………92

4. Ocena ryzyka……………………………………………………………………….96

IV CONTROLING……………………………………………………………………………..98-106

V OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ FIRMY „BETA”…………………………………………………….108-122

VI PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………….123-124

Spis literatury……………………………………………………………………………125

Spis tabel………………………………………………………………………………..127

Spis schematów…………………………………………………………………………….129

Kredytowanie działalności gospodarczych na przykładzie XXX Banku

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………………………………………………………………………………3
ROZDZIAŁ I
KREDYT……………………………………………….4
1.1. Pojęcie kredytu…………………………………………………………………..4
1.2. Rodzaje kredytów stosowane w obrocie bankowym…………………9
1.2.1. Kredyt inwestycyjny………………………………………………..9
1.2.2. Kredyt obrotowy – w rachunku bieżącym………………….11
1.2.3. Kredyt wekslowy…………………………………………………..13
1.2.4. Leasing………………………………………………………………..14

ROZDZIAŁ II
GENEZA XXX BANKU…………………………………………………………………..16
2.1. Historia XXX Banku………………………………………………………….16
2.2. Przedmiot działalności……………………………………………………….18

ROZDZIAŁ III
FORMY I ZASADY KREDYTOWANIA STOSOWANE PRZEZ XXX BANK…………………………………………………..20
3.1. Analiza wyników finansowych i techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw……………..20
3.2. Ocena zdolności kredytowej……………………………………………….24
3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów…………………………………..26

ROZDZIAŁ III
OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ XXX BANKU NA PODSTAWIE DANYCH ZA OKRES 1995-1996…………………………..39
3.1. Ilość i wartość udzielonych kredytów……………………………………
3.2. Spłacalność kredytów………………………………………………………..

ROZDZIAŁ IV
OCENA DZIAŁALNOŚCI XXX BANKU W ZAKRESIE KREDYTOWANIA NA TLE WYNIKÓW OSIĄGANYCH PRZEZ INNE BANKI………..

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Bankowe wspieranie przedsiębiorczości na przykładzie Banku XXX II Oddział Częstochowa

Spis treści

Wstęp 4

I. Charakterystyka Przedsiębiorczości na przykładzie Banku XXX II Oddział Częstochowa 6
1. Profil gospodarczy regionu częstochowskiego (byłe województwo częstochowskie). 7
2. Propozycje rozwoju regionu. 12
3. Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych w regionie częstochowskim w latach 1989 – 1998 15

II. Kredyty i świadczenia kredytowe banków. 34
1. Rodzaje i formy kredytów 35
1.1. Kredyty obrotowe 36
1.2. Kredyty inwestycyjne 40
2. Warunki przyznania kredytu. 44
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu. 46
2.2. Umowa kredytowa 51
2.3. Zasady wykorzystania kredytu. 54
3. Zabezpieczenia udzielonych kredytów 57
4. Leasing 65
5. Faktoring 72

III. POLITYKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W XXX. S.A. 80
1. Historia powstania XXX. S.a. 81
2. Misje i strategie banku 83
3. Oferta kredytowa XXX. S.a. 84
3.1. Rodzaje kredytów udzielanych przez XXX S.A. 85
3.2. Zasady udzielania kredytów w XXX S.A. 88
3.3. Procedura udzielania kredytów w XXX S.A. 89
3.4. Stosowane i preferowane formy zabezpieczeń kredytów w XXX S.A. 90
3.5. Opłaty związane z udzielaniem kredytów w XXX S.A. 92
3.6. Prowizje 93
3.7. Warunki spłaty kredytu. 94
4. Leasing w XXX. S.a. 95
5. Faktoring w XXX s.a. 101

PODSUMOWANIE 107
BIBLIOGRAFIA 110

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego

RYZYKO W KREDYTOWANIU GOSPODARSTW DOMOWYCH

Spis treści:

WSTĘP 4

Rozdział I – Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca 6
1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego 6
2. Problemy optymalizacji rzeczowej struktury konsumpcji 8
3. Alokacja konsumpcji w czasie 12
4. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów konsumpcyjnych 15
5. Makroekonomiczne skutki kredytów konsumpcyjnych 20

Rozdział II – Kredyt konsumpcyjny w strategii banku 31
1. Znaczenie kredytu w ekonomii banku 31
1.1. Kredyty w bilansie banku 32
1.2. Akcja kredytowa a wynik finansowy banku 34
2. Klasyfikacja kredytów konsumpcyjnych 38
2.1. Kredyty gotówkowe 39
2.2. Kredyty bezgotówkowe 45
3. Ryzyko kredytowania ludności 51
1.1. Ryzyko wynikające z sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa domowego 53
1.2. Ryzyko związane z zawieraną transakcją 53
3.3. Ryzyko związane z transakcją w trakcie jej trwania 54
4. Uwarunkowania sprzyjające ryzyku 55

Rozdział III – EMPIRYCZNA ANALIZA OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO W PRAKTYCE XXX 58
1. Ogólna charakterystyka banku 58
2. Metody oceny wiarygodności klientów indywidualnych 63
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu 65
2.2. Ocena zdolności kredytowej 67
3. Umowa kredytowa 70
4. Prawne formy zabezpieczenia kredytu 73
5. Egzekucja wierzytelności 74

Zakończenie 76
BIBLIOGRAFIA 78

Ryzyko w kredytowaniu gospodarstw domowych

RYZYKO W KREDYTOWANIU GOSPODARSTW DOMOWYCH

Spis treści:

WSTĘP 4

Rozdział I – Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca 6
1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego 6
2. Problemy optymalizacji rzeczowej struktury konsumpcji 8
3. Alokacja konsumpcji w czasie 12
4. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów konsumpcyjnych 15
5. Makroekonomiczne skutki kredytów konsumpcyjnych 20

Rozdział II – Kredyt konsumpcyjny w strategii banku 31
1. Znaczenie kredytu w ekonomii banku 31
1.1. Kredyty w bilansie banku 32
1.2. Akcja kredytowa a wynik finansowy banku 34
2. Klasyfikacja kredytów konsumpcyjnych 38
2.1. Kredyty gotówkowe 39
2.2. Kredyty bezgotówkowe 45
3. Ryzyko kredytowania ludności 51
1.1. Ryzyko wynikające z sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa domowego 53
1.2. Ryzyko związane z zawieraną transakcją 53
3.3. Ryzyko związane z transakcją w trakcie jej trwania 54
4. Uwarunkowania sprzyjające ryzyku 55

Rozdział III – EMPIRYCZNA ANALIZA OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO W PRAKTYCE XXX 58
1. Ogólna charakterystyka banku 58
2. Metody oceny wiarygodności klientów indywidualnych 63
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu 65
2.2. Ocena zdolności kredytowej 67
3. Umowa kredytowa 70
4. Prawne formy zabezpieczenia kredytu 73
5. Egzekucja wierzytelności 74

Zakończenie 76
BIBLIOGRAFIA 78

Kredyt jako produkt na przykładzie XXX (kredyt dla osób fizycznych)

SPIS TREŚCI

WSTĘP 1

I – POLITYKA KREDYTOWA BANKÓW W POLSCE 4
1.1. Kredyt jako produkt marketingowy 5
1.2. Zarys rynku usług bankowych w Polsce 9
1.3. Miejsce PKO BP na rynku usług bankowych 12
1.4. Struktura organizacyjna XXX 15

II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ USŁUG BANKOWYCH 18
2.1. Miejsce oddziału XXX w Trzebnicy na rynku lokalnym 18
2.2. Analiza świadczonych usług przez XXX w Trzebnicy dla osób fizycznych 19
2.3. Rachunki, ich rodzaje i warunki ich prowadzenia – jako kredyt udzielany dla PKO 21
2.3.1. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 21
2.3.2. Akademickie konto osobiste (AKO) 26
2.3.3. Karta bankowa XXX EKSPRES 27
2.3.4. Karta bankowa XXX VISA Classic 28
2.3.5. Obiegowe książeczki oszczędnościowe 30
2.3.6. Umiejscowione książeczki oszczędnościowe na wkłady terminowe 31
2.3.7. Książeczki mieszkaniowe z premią gwarancyjną (wystawione przed 24.10.1990) 32
2.3.8. Książeczki mieszkaniowe bez premii gwarancyjnej (wystawione po 23.20.1990.) 33
2.3.9. Bony oszczędnościowe 33
2.3.10. Rachunki walutowe dla krajowych osób fizycznych („A”) 35
2.3.11. Rachunek walutowy „A” płatny na żądanie 35
2.4. Kredyty, ich rodzaje i warunki udzielania przez XXX – jako Kredytodawcy 35
2.4.1. Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych – „kont osobistych” (odnawialny) 37
2.4.2. Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych „kont osobistych” (w transzach) 38
2.4.3. Kredyt gotówkowy na dowolny cel 39
2.4.4. Pożyczki krótkoterminowe „chwilówki” 40
2.4.5. Pożyczka lombardowa 41
2.4.6. Gotówkowy kredyt sezonowy 42
2.4.7. Kredyt bezgotówkowy na zakup artykułów przemysłowych i usług 43
2.4.8. Kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdów mechanicznych 44
2.4.9. Kredyt na zakup akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych 45
2.4.10. Kredyt giełdowy 45
2.4.11. Kredyt dla studenta 46
2.4.12. Kredyty na cele mieszkaniowe 48
2.5. Ocena działalności kredytowej  50

III. KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU PKO W TRZEBNICY NA PODSTAWIE WŁASNYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH 55
3.1. Popyt – badanie 56
3.2. Rozwój konkurencji 59
3.3. Nowe sposoby zaspokajania potrzeb 61

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 67

BIBLIOGRAFIA

1. D.Begg, S.Fischer, Rdornbusch, Ekonomia, PWE, T.2, Warszawa 1992
2. Businessman Magazine, nr 11, 1996
3. A.Hendler, Banki zaostrają konkurencję, Businessman Magazine nr 9 z 1997
4. I.Ignatowicz, Czekając na konkurencję z zachodu, Businessman Magazine, nr 11, 1995 r.
5. Informacje podstawowe, Powszechna Kasa Oszczędności, 31.03.1998 r.
6. P. Jabłoński, Drugi zakręt, Bank dla biznesmena, Businessman Magazine, 1996 r
7. K. Kowalczyk, Banki pokochały Kowalskich, Raport Specjalny – listopad 1996, Businessman Magazine.
8. M.Mazur, Skok Fortuny, Bank dla biznesmena, Businessman magazine, 1995.
9. Oferta dla klientów indywidualnych, Powszechna Kasa Oszczędności, 1999
10. M. Pluta – Oralnik, Marketing usług, PWE, Warszawa 1994
11. J. Pałyska, Krakusy Górą, Bank dla Bisnesmena, Businessman Magazine nr 10, 1999
12. Ranking Banków 95, 96, 97, Bank dla Biznesmena, Businessman Magazine, 1995, 1996, 1997
13. Ranking banków 98, Businesman Magazine, www.bankowa com.pl/10.99/rap 1.htm.
14. Ranking banków 99, Businessman Magazine, www.bankowa com.pl/10.99/rap 1.htm
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. (Dz.U. nr 57, poz.259).
16. J.Rutkowski, Ekonomia polityczna kapitalizmu, PWE, Warszawa 1996
17. A. Sandomierska, P. Czyżewski, Bankassurance, Bank dla biznesmena, Businessman Magazine, nr 11, 1995
18. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz.32).
19. M.Weralski, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1978, s.402

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku XXX S.A

Liczba stron: 100

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym
1. Geneza i istota marketingu
2. Specyfikacja marketingu usług
3. Koncepcje marketingu-mix

Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej
1. Organizacja służb marketingowych banku
2. Produkt jako centralny element marketingu-mix
3. Polityka cenowa
4. Dystrybucja
5. Promocja i rola personelu w obsłudze klienta

Rozdział III Charakterystyka Banku XXX jako obiektu badań
1. Powstanie i rozwój XXX S.A
2. Funkcje i zasady działania banków
3. Przedmiotowy zakres działalności XXX S.A.
4. Struktura organizacyjna XXX S.A.
5. Wyniki finansowe oraz pozycja banku XXX S.A. na rynku usług bankowych

Rozdział IV Instrumenty marketingu-mix w działalności XXX S.A
1. Analiza produktów XXX S.A.
2. Ceny usług bankowych w XXX S.A
3. System dystrybucji usług bankowych XXX S.A
4. Promocja XXX S.A. oraz polityka banku dotycząca jego personelu

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów