Analiza działalności banku Millennium

1. Działalność banku Millennium S.A.

2. Oferty kredytowe banku Millennium S.A.

3. Zarządzanie ryzykiem w banku Millennium S.A.

4. Wynik finansowy banku Millennium S.A.

Jednym z mocno lansowanych kierunków działalności Banku Bank Millenium  jest kredytowanie podmiotów gospodarczych: bank ten współpracuje zarówno z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak też z dużymi przedsiębiorstwami, oferując produkty kredytowe dostosowane do specyfiki poszczególnych podmiotów – zarówno pod względem rozmiarów prowadzonej działalności, jak też pod względem branż, w których prowadzą działalność klienci. Stosownie do obowiązujących wymogów oraz zgodnie z przyjętą polityką kredytową w Banku Bank Millenium, opracowano procedurę kredytową, na którą składają się m.in. metodyka oceny zdolności kredytowej oraz metodyka oceny ryzyka kredytowego – są one w praktyce połączone w jedną, spójną procedurę.

Zgodnie z zapisem w „Zasadach oceny zdolności kredytowej klientów korporacyjnych Bank Millenium S.A.”, podstawą oceny zdolności kredytowej jest badanie sytuacji finansowej kredytobiorcy, jego zdolności do spłaty istniejących zobowiązań finansowych oraz tego, czy ma on wystarczającą płynność, prawidłową strukturę aktywów i pasywów oraz wystarczający poziom współczynnika kapitałów własnych. W trakcie przeprowadzania oceny zdolności kredytowej należy skupić się na następujących trzech kluczowych elementach:

1) zdolności do spłaty zobowiązań;

2) elastyczności finansowej i płynności;

3) zabezpieczeniu i dodatkowych klauzulach umownych.

Nadrzędnym celem oceny zdolności kredytowej jest stwierdzenie, czy przyszłe przepływy pieniężne klienta będą wystarczające do spłaty zobowiązań tego klienta w stosunku do Banku. Ocena elastyczności finansowej i płynności winna obejmować analizę aktywów klienta. Należy stosować podejście ostrożnościowe. Zbyt optymistyczne prognozy powinny być uzgadniane pomiędzy Departamentem Kredytowym a analitykiem kredytowym, w celu ich urealnienia. Dla potrzeb dokonania oceny zdolności kredytowej klienta wymagane jest przeprowadzenie analizy wrażliwości przychodów i kosztów. Niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy klient jest w stanie upłynnić swoje aktywa, aby spłacić swoje zobowiązania wobec Banku oraz jaki wpływ będzie to miało na zdolność płatniczą klienta.

Przyjęta metodyka oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców wykorzystywana w Banku Bank Millenium , wskazuje na podstawowy, formalnie wymagany zakres oceny, co oznacza, że doradca w zależności od cech charakterystycznych danego kredytobiorcy może poszerzyć zakres oceny – jeśli istnieje obawa, że ryzyko kredytowe nie zostanie dostatecznie dokładnie oszacowane przy wykorzystaniu standardowej procedury.

Według obowiązującej procedury kredytowej, ocena zdolności kredytowej i związanego z nią poziomu ryzyka przebiega w trzech etapach, a mianowicie:

  • ocena formalnoprawna,
  • ocena merytoryczna,
  • ocena ogólna.

Przedmiotem oceny w pierwszym etapie jest zbadanie prawnej zdolności do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia kredytu w oparciu o dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej i ustalające status prawny firmy. Następnie dokonuje się zweryfikowania danych liczbowych i opisowych dostarczanych przez kredytobiorcę w formie załączników do wniosku kredytowego.

Z kolei przedmiotem oceny merytorycznej jest sytuacja ekonomiczno-finansowa potencjalnego kredytobiorcy i stan regulowania należności bankowych.

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy opiera się na siedmiu punktowanych kryteriach, z czego cztery kryteria mają charakter mierzalny (ocena ilościowa), natomiast trzy kryteria są niemierzalne (ocena opisowa). Kryteria mierzalne dotyczą rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania, poziomu zadłużenia. Zasygnalizowane tu kryteria niemierzalne oceniają:

1) firmę – w zakresie właścicieli, poziomu technicznego, perspektyw rozwojowych, stopnia uzależnienie rynkowego, udziału w rynku, zapewnienia zbytu, kanałów dystrybucji, uzależnienia od dostawców, jakości produktu/usługi;

2) zarządzanie firmą, tj. sprawność funkcjonalną i organizacyjną, kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej, doświadczenia w biznesie kadry kierowniczej, fluktuacji w kierownictwie, polityki kadrowej, jakości systemu planistyczno-księgowego, kontroli stosunków z bankiem w dotychczasowej współpracy;

3) zabezpieczenia kredytu według ich płynności i egzekwowalności; im bardziej płynne i egzekwowalne zabezpieczenia, tym wyższa ocena.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print