Systemy informatyczne w instytucjach finansowych

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA W USŁUGACH FINANSOWYCH

Wstęp

Rozdział I. Rola systemu informatycznego w instytucji bankowej

1. Pojęcie bankowości elektronicznej
2. Znaczenie systemu informatycznego w banku
3. Baza danych jako podstawowe narzędzie w informatyce bankowej
4. Obieg informacji w banku a konstrukcja systemu bankowego
5. Zakres zintegrowanego systemu informatycznego w banku

Rozdział II. Elektroniczna forma dystrybucji produktów bankowych 

1. Podstawowe narzędzia bankowości elektronicznej
2. Informatyczne wspomaganie zarządzania bankiem
3. Systemy obsługujące współpracę banku z instytucjami zewnętrznymi
4. Istota rozwiązań CRM

Rozdział III. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w instytucjach finansowych

1. Pojęcie zagrożeń informatycznych w instytucjach finansowych
2. Zagrożenia ludzkie
3. Niebezpieczeństwo programów komputerowych
4. Przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo systemu informatycznego
5. Metody ograniczania ryzyka informatycznego

Zakończenie

Bibliografia

Wstęp

Bankowość i same instytucje finansowe w Polsce należą bez wątpienia do tych sektorów gospodarki, w których najszybciej są wdrażane technologie informatyczne. Postęp w dziedzinie zastosowań informatyki znacznie się przyczynia do poprawy organizacji banków. Systemy informatyczne, stanowiące obecnie integralną część infrastruktury każdego banku, w istotny sposób wpływają na poziom osiąganych zysków, decydując tym samym o sukcesie lub porażce banku lub instytucji finansowej.

Intensywny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że bezpieczeństwo funkcjonujących w naszych bankach systemów informatycznych staje się obecnie jedną z najważniejszych kwestii związanych z szeroko pojętym ryzykiem bankowym. Ryzyko to nadal utożsamiane jest niestety głównie z działalnością depozytowo-kredytową, tymczasem zagrożenia związane z rozwojem usług bankowych wykorzystujących szeroko rozwiązania elektroniczne powinny być źródłem inspirującym bankowców do intensywnych działań podnoszących bezpieczeństwo banków oraz ich klientów.

Wagę problemu potwierdzają dane statystyczne informujące o rosnącej w Polsce wielkości strat finansowych spowodowanych zarówno działalnością przestępczą, jak i nieumiejętnym użytkowaniem systemów informatycznych. Poza tym same banki nierzadko nie ujawniają wielu przypadków zakłóceń informatycznych, z obawy przez utratą prestiżu w opinii odbiorców ich usług. Dotyczy to zarówno elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jak i coraz szerszego wykorzystywania w Polsce kart płatniczych.

Cele mojej rozprawy wyznaczała oryginalna metoda badawcza, którą się  posłużyłem, a mianowicie to tzw. analiza porównawcza istniejącej literatury i doświadczeń, ograniczająca pole badań do sfery określonych opinii i tez.

Punktem centralnym do opracowania struktury niniejszej pracy, było wyodrębnienie najistotniejszych czynników, które przeważają o ważnym znaczeniu systemów informatycznych w instytucjach finansowych. Te czynniki to:

  • rola systemu informatycznego w instytucji bankowej;
  • elektroniczna forma dystrybucji produktów bankowych;
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych w instytucjach finansowych.

Niniejsza praca złożona jest z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy wyjaśnia pojęcie bankowości elektronicznej oraz znaczenie systemu informatycznego w banku. Rozdział ten porusza także kwestie  zakresu zintegrowanego systemu informatycznego w banku.

Drugi rozdział zawiera informacje o  podstawowych narzędziach bankowości elektronicznej. Porusza także istotę rozwiązań CRM.

Ostatni, rozdział trzeci informuje o zagrożeniach informatycznych w instytucjach finansowych. Zawarte w nim są  przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz metody ograniczania ryzyka informatycznego w instytucjach finansowych.

Niniejsza praca została opracowana na podstawie licznych opracowaniach naukowych.

Mam nadzieję, iż niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia istoty systemów informatycznych w instytucjach finansowych.

Liczba stron 58
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Finansów w Warszawie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print