Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego

Liczba stron: 156

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I Polityka pieniężna a polityka fiskalna
1.1 Zależności między polityką fiskalną a polityką pieniężną 5
1.2 Polityka fiskalna w Polsce do 1999 roku 14
1.3 Polityka pieniężna a wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne 18
1.4 Polityka pieniężna a Konstytucja i ustawy o NBP 24

Rozdział II Instrumenty polityki pieniężnej BC
2.1 Stopy rezerw obowiązkowych 34
2.2 Operacje otwartego rynku 42
2.3 Operacje kredytowo-depozytowe 51
2.4 Stopy procentowe Banku Centralnego 60
2.5 Założenia polityki pieniężnej68
2.6 Instrumenty ESCB a instrumenty NBP 77

Rozdział III Wykorzystanie instrumentów polityki BC w 2000 r
3.1 Realizacja celu polityki pieniężnej i jego uwarunkowania 93
3.2 Zmiany stopy rezerw obowiązkowych 118
3.3 Wykorzystanie operacji otwartego rynku 121
3.4 Zmiany stopy procentowej BC 125
3.5 Zmiany w operacjach kredytowo-depozytowych 127
3.6 Zmiany kursu walutowego 131
3.7 Syntetyczne ujęcie wyniku finansowego NBP 136

Podsumowanie 145
Bibliografia 148
Spis Tablic 154
Spis Wykresów 156

Wstęp

Narodowy Bank Polski jest emisyjnym bankiem centralnym naszego kraju. Jego podstawowym celem jest troska o kondycję polskiej waluty i sprawność aparatu kredytowego. Na nim spoczywa kontrola przepływu pieniądza w bankach komercyjnych, pełni on funkcję nadzorczą, którą otrzymał po reformie w 1989 roku. W nim koncentruje się cała polityka pieniężna a wraz z nią interwencje banku centralnego za pomocą: rezerwy obowiązkowej, kredytów refinansowych i operacji otwartego rynku.

Celem niniejszej pracy jest analiza instrumentów Narodowego Banku Polskiego a także ich oddziaływanie na banki komercyjne. Jednocześnie ukazane zostało jak regulacje banku centralnego wpływają na przepływ pieniądza w gospodarce. Dla kompleksowego uzupełnienia informacji o centralnej instytucji monetarnej przedstawiono również jej wynik za rok 2000.

W Rozdziale I poruszony został aspekt polityki pieniężnej, na której fundamentach opiera się całe instrumentarium banku centralnego. Uwzględniono szeroki zasięg tej polityki, gdyż jest ona współzależna i zachodząca na politykę fiskalną. Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację funkcjonowania i zastosowania operacji banku centralnego, w pracy uwzględniono stan polityki pieniężnej z okresu 9 lat wstecz, a także uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Najważniejszym wyzwaniem wewnętrznym jest cel inflacyjny, który kształtuje środowisko obu polityk. Jest on głównym założeniem polityki pieniężnej i będzie często poruszany w niniejszej pracy. Funkcjonowanie banku centralnego oraz polityki pieniężnej nie może być pominięte w regulacjach prawnych. Z tego też powodu został poświęcony podrozdział o ustosunkowaniu się Konstytucji RP do tego przedmiotu. „Ustawa Prawo Bankowe” i „Ustawa o NBP” to dwie najważniejsze ustawy regulujące funkcjonowanie polskiego banku centralnego. Ze względu na przyszłościowe przystąpienie do struktur Unii Europejskiej w rozdziale tym skupiono uwagę na zsynchronizowaniu statusu prawnego NBP ze statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

W Rozdziale II zostały teoretycznie omówione instrumenty polityki pieniężnej wykorzystywane przez NBP. Przedstawiono ich sposób funkcjonowania i oddziaływania w relacjach BC do banków komercyjnych. W tym rozdziale ujęto założenia polityki pieniężnej na rok 2000, ze względu na to, że bezpośrednio wiążą się one z instrumentarium BC. Ujęto w nich syntetyczny podział na każdy z instrumentów wraz z uwarunkowaniami realizacji polityki pieniężnej. Podsumowując ten rozdział przedstawiono instrumenty ESBC z perspektywami dostosowania instrumentów NBP. Jest to ważny element ze względu na przyszłościowe przestąpienie do struktur UE. W obecnej sytuacji instrumentarium NBP wymaga wielu przeobrażeń i dostosowań do ESBC w celu sprawnego włączenia się do Eurosystemu.

Rozdział III jest poszerzeniem rozdziału poprzedniego o badania empiryczne. Poruszono w nim wszystkie zachodzące zmiany w instrumentach BC, jakie nastąpiły w 2000 r., i w latach poprzednich. A także, co miało na nie wpływ z uwzględnieniem wartości liczbowych i procentowych. Najszerzej omówiono realizację celu polityki pieniężnej w 2000 r., będącej fundamentem całokształtu funkcjonowania NBP. Wykorzystanie instrumentów BC ma swoje podłoże w ekonomicznej sytuacji gospodarczej kraju, dlatego tak istotne w niniejszej pracy jest ciągłe powracanie do przedmiotu polityki pieniężnej a wraz z nią głównego jej celu inflacyjnego założonego na lata 1999 – 2003.

W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, opierając się głównie na podręcznikach, skryptach NBP i prasie fachowej. Niemałej wiedzy dostarczyły publikacje zagraniczne dotyczące ESBC, a niektóre z nich nawet sytuacji ekonomicznej w Polsce. Wykorzystano również średniookresową strategię polityki pieniężnej wydaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Przy komponowaniu wykresów i tabeli oparto się o szczegółowe dane NBP

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print