Polityka pieniężna Banku Centralnego

Liczba stron: 142

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

Spis Treści

I. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowy
1. Model dwuszczeblowego systemu bankowego
1.1 System bankowy
1.2 Bankowość spółdzielcza
1.3 Banki w formie spółek akcyjnych
2. Cele i funkcje Narodowego Banku Polskiego
2.1 Działalność emisyjna
2.2 Obsługa rządu i jego instytucji
2.3 Organizowanie rozliczeń pieniężnych
2.4 Nadzór bankowy
2.5 Zarządzanie rezerwami dewizowymi i polityka kursowa
2.6 Polityka pieniężna
3. Organizacja NBP
3.1 Niezależność NBP oraz jego współpraca z Sejmem i rządem RP
3.2 Organy Narodowego Banku Polskiego oraz ich zadania
3.3 Departamenty wchodzące w skład NBP oraz ich zadania

II Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej
1. Polityka pieniężna banku centralnego
1.1 Istota polityki pieniężnej
1.2 Cele polityki pieniężnej
1.3 Koncepcje polityki pieniężnej
2. Instrumenty realizacji polityki pieniężnej
2.1 Rezerwa obowiązkowa
2.2 Kredyty refinansowe
2.3 Operacje otwartego rynku
2.4 Pułapy kredytowe

III. Strategie polityki pieniężnej
1. Strategia polityki pieniężnej w Polsce
1.1 Średniookresowe strategie polityki pieniężnej NBP na lata 1999-2003
1.2 Założenia polityki pieniężnej na rok 2001
2. NBP członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych
2.1 Narodowy Bank Polski w procesie integracji europejskiej
2.2 Przystosowanie polityki pieniężnej do wymogów Unii Europejskiej

Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Spis tablic
Spis schematów
Spis wykresów

Wstęp

Przemiany gospodarcze i ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po 1989r. spowodowały konieczność przemodelowania struktury systemu bankowego. Udana reforma sprawiła, iż Narodowy Bank Polski z agendy Ministerstwa Finansów i organu administracyjnego przeistoczył się w nowoczesny bank centralny państwa.

Banki centralne są instytucjami, które ukształtowały się w wielu krajach w wyniku długotrwałej ewolucji, zmierzającej do obniżenia inflacji, a docelowo do stabilności cen. Cieszą się niezależnością instytucjonalną personalną i finansową. Nie jest kwestionowana zależność: im większa niezależność banku centralnego, tym mniej-sza inflacja. I odwrotnie też.

Polski bank centralny swój dzisiejszy kształt osiągnął w następstwie wieloletniej, stopniowej adaptacji reguł i procedur wypracowanych w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Kompetencje, odpowiedzialność i nie-zależność NBP są wystarczająco precyzyjnie określone od trzech lat w Konstytucji RP, ustawie o NBP i innych ustawach. Obecnie NBP ustała i realizuje politykę pieniężną, dostosowuje system płatniczy do standardów międzynarodowych, ma wy-łączne prawo emisji, zarządza rezerwami dewizowymi, nadzoruje sektor bankowy i obsługuje Skarb Państwa. Wykorzystując swe funkcje, NBP współpracuje w zakresie obszernie opisanym w ustawach z organizacjami państwa. Polski bank centralny odpowiada nie tylko przed Bogiem i historią. Działalność NBP jest systematycznie i wnikliwie oceniana przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Celem pracy jest ukazanie banku centralnego, jego funkcji, jak również przedstawienie polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP. Praca jest złożona z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym opisuję strukturę systemu bankowego oraz jego rozwój. Przedstawiam sposób transformacji sektora bankowego oraz następstwa tego dla całej gospodarki. Pierwszy rozdział ukazuje również bank centralny na tle systemu bankowego, organizację NBP, jego zadania, funkcje. Opisuję także mechanizmy współpracy z Rządem i Sejmem oraz kwestie niezależności NBP.

W drugim rozdziale opisuję istotę, cele oraz koncepcje polityki pieniężnej banku centralnego, jak również instrumenty, którymi bank ten się posługuje przy jej realizacji.

W trzecim rozdziale przedstawiam średniookresową strategię polityki pieniężnej na lata 1999- 2003 jak również założenia polityki pieniężnej na rok 2001. Opisuję też proces przystosowania Narodowego Banku Polskiego jak i samej polityki pieniężnej do członkostwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

W mojej pracy wykorzystuję wyniki studiów oparte na literaturze naukowej, materiałach informacyjnych NBP, prasie polskiej oraz na informacjach zawartych w internecie

4.2/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print