Bankowość internetowa w Polsce

Liczba stron: 96

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis Treści

WSTĘP 2

Rozdział 1. IDENTYFIKACJA USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANKI INTERNETOWE 2
1.1. Usługi bankowe świadczone klientom 2
1.1.1. Struktura usługi bankowej 2
1.1.2. Usługi dostępne w bankach dla klientów indywidualnych 2
1.1.3. Usługi dostępne w bankach dla firm 2
1.2. Wpływ Internetu na usługi bankowe 2
1.2.1. Modele bankowości internetowej 2
1.2.2. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia komunikacji z rynkiem 2
1.2.3. Wykorzystanie Internetu jako kanału dystrybucji 2
1.2.4. Strategiczne aspekty i konsekwencje wykorzystania Internetu przez bank 2
1.3. Specyfika i rodzaje usług świadczonych przez banki internetowe 2
1.3.1. Bankowość elektroniczna (e-Banking) 2
1.3.2. Elektroniczne pieniądze (e-Cash) 2
1.3.3. Karty kredytowe i płatnicze 2
1.4. Bezpieczeństwo usług świadczonych przez bank internetowe 2
1.5. Wnioski 2

Rozdział 2. OCENA ZAKRESU USŁUG INTERNETOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANKI INTERNETOWE W POLSCE 2
2.1. Usługi oferowane w bankach internetowych dla klientów indywidualnych 2
2.2. Usługi oferowane w bankach internetowych dla firm 2
2.3. Wady i zalety usług świadczonych przez banki internetowe w Polsce 2
2.4. Bezpieczeństwo usług w bankach internetowych w Polsce 2
2.4.1. Problem zabezpieczeń a świadczenie usług bankowości internetowej w Polsce 2
2.4.2. Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo usług w bankowości internetowej w Polsce 2
2.5. Wnioski 2

Rozdział 3. POSTULATYWNE SPOSOBY ROZSZERZANIA USŁUG BANKOWYCH PRZEZ BANKI INTERNETOWE W POLSCE 2
3.1. Propozycje sposobów rozszerzenia usług bankowych przez banki internetowe w Polsce dla klientów indywidualnych 2
3.2. Propozycje sposobów rozszerzenia usług bankowych przez banki internetowe w Polsce dla firm 2
3.3. Proponowane sposoby zwiększenia bezpieczeństwa usług bankowych przez banki internetowe w Polsce 2

ZAKOŃCZENIE 2
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 2
WYKAZ LITERATURY 2
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 2
ZAŁĄCZNIKI 2
Załącznik 1. 2

WSTĘP

Bankowość internetowa stanowi jeden z kanałów bankowości elektronicznej. Stanowi kombinację zarówno technologicznych jak również organizacyjnych innowacji. Bankowość internetowa, w znacznym stopniu przyczyniła się do poszerzenia tradycyjnych form usług finansowych, wykreowała także całkowicie nowe usługi świata wirtualnego.

Bankowość internetowa to całościowa koncepcja zakładająca wykorzystywanie w praktyce operacyjnej systemów informatyczno-komunikacyjnych dla usprawnienia i przyspieszeniu obiegu pieniądza bezgotówkowego.

Jak sama nazwa wskazuje, jako medium komunikacyjne, wykorzystuje ona Internet, dzięki któremu, przy użyciu komputera, udostępnia zdalny dostęp do banku. Podstawową ideą bankowości internetowej jest elektroniczna obsługa klientów. Jest to proces udostępniania przez banki, oferowanych przez siebie pakietów – usług klientom, zarówno indywidualnym, jak również firmom. Z kolei istotą bankowości internetowej jest to, iż można z niej korzystać niezależnie od czasu i miejsca. Powoduje to, iż rozwija się w sposób dynamiczny i ma coraz szerszy zasięg. Oferta usług internetowych, realizowanych przez banki internatowe wciąż poszerza się.

Na przestrzeni minionych lat, nastąpił znaczący progres w zakresie rozwoju bankowości internetowej w Polsce. Asortyment produktów oraz usług bankowych, na nim dostępnych jest dość obszerny i wciąż dynamicznie się rozwija. Wszystko to decyduje o tym, iż postrzegać go należy jako atrakcyjny.

Na polskim rynku bankowym dokonała się prawdziwa rewolucja finansowa. Dostęp do rachunku przez Internet stał się czymś zupełnie naturalnym i jest w ofercie wszystkich liczących się banków detalicznych. Co więcej – wiele wskazuje na to, że zainteresowanie tym sposobem obsługi konta będzie cały czas szybko rosło. W Polsce liczba klientów bankowości internetowej przekroczyła masę krytyczną. Rodzime instytucje finansowe chwalą się, że z tej formy usług bankowych korzysta już łącznie 3,7 miliona użytkowników, a ich liczba z miesiąca na miesiąc rośnie.
Głównym powodem skłaniającym autora niniejszej pracy do podjęcia przedstawionego tematu jest wiedza i przekonanie, iż w zakresie usług świadczonych za pomocą bankowości internetowej w Polsce, istnieją realne możliwości ich rozszerzenia.

Podmiotem pracy są banki internetowe.

Przedmiotem pracy są usługi banków internetowych w Polsce oraz sposób ich świadczenia.

Celem pracy jest zidentyfikowanie i ocena zakresu usług bankowych świadczonych przez banki internetowe w Polsce oraz próba sformułowania propozycji możliwości rozszerzenia świadczonych usług.

Osiągnięcie założonego celu pracy wymagało rozstrzygnięcia głównego problemu badawczego.

Czy istnieje możliwość rozszerzenia usług bankowych świadczonych przez baki internetowe w Polsce?

Właściwe rozwiązanie wiodącego problemu badawczego wymagało udzielenia odpowiedzi na następujące problemy szczegółowe:

1. Jakie usługi mogą świadczyć swoim klientom banki internetowe?

2. Jaki jest zakres świadczonych obecnie usług bankowych przez banki internetowe w Polsce?

3. Jakie istnieją możliwości rozszerzenia usług świadczonych przez banki internetowe w Polsce?

Proces badań wymagał zweryfikowania następującej hipotezy roboczej:

Jeżeli banki internetowe w swojej ofercie usługowej wdrożą nowe produkty bankowe w postaci: m-banking, ePay, e-cash, e-Lending, WBCMS to w sposób wymierny przełoży się to na wzrost zainteresowania klientów usługami bankowymi segmentu bankowości internetowej.

Osiągnięcie założonego celu pracy oraz rozwiązanie poszczególnych celów badawczych wymagało zastosowania następujących metod badawczych:

1. Metoda analizy, posłużyła do analizy krytycznej literatury przedmiotu oraz analizy sposobu świadczenia przez banki internetowe w Polsce swoich usług.

2. Metoda syntezy, posłużyła do utworzenia wniosków uzyskanych z analizy literatury przedmiotu oraz z zakresu w jakim banki internetowe świadczą swoje usługi.

3. Metoda wywiadu, którą zastosowano do sporządzenia arkusza wywiadu przeprowadzonego z ekspertem, – Dyrektorem Konsultingu IBM Sektor Bankowość i Finanse, Specjalistą z zakresu technologii IT.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział 1. pt. Identyfikacja usług bankowych świadczonych przez banki internetowe, koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z problematyka usług bankowych, ich konstrukcji, ewolucji oraz rodzajowi w zależności od grupy klientów docelowych. Prezentuje, więc usługi bankowe świadczone dla klientów indywidualnych oraz firm. Rozdział ten prezentuje także wpływ Internetu na sektor bankowości i jego oddziaływanie na podmioty funkcjonujące na tym rynku. W dwóch ostatnich częściach rozdział ten został poświęcony prezentacji usług typowych dla bankowości internetowej oraz kwestii bezpieczeństwa tych usług. Wspomniane powyżej zagadnienia zostały omówione, z punktu widzenia ogólnie pojmowanej bankowości internetowej na świecie.

Rozdział 2. pt. Ocena zakresu usług internetowych świadczonych przez banki internetowe w Polsce, koncentruje się głównie na problematyce bankowości internetowej funkcjonującej na polskim rynku. W rozdziale tym dokonano analizy i prezentacji rodzajów usługi oferowane w bankach internetowych dla klientów indywidualnych oraz firm. Przedstawiono także wady i zalety tych usług. Rozdział ten koncentruje się także na analizie i prezentacji wybranych sposobów zapewniania bezpieczeństwa usług w bankach internetowych w Polsce.

Rozdział 3. pt. Postulatywne sposoby rozszerzania usług bankowych przez banki internetowe, przedstawia możliwości i sposoby rozszerzenia usług bankowych świadczonych przez banki internetowe w Polsce, zawiera także propozycje sposobów zwiększenia bezpieczeństwa usług bankowych świadczonych przez banki internetowe w Polsce.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print