Analiza wybranych obszarów funkcjonowania banku na przykładzie PeKaO S.A.

Spis Treści

Wstęp 5
1. Strategia finansowa 7
1.1 Charakterystyka podstawowych usług, produktów i sfer działalności banku Pekao S.A. 7
1.2 Analiza wyników finansowych banku 11
1.2.1 Rachunek zysków i strat 11
1.2.2 Struktura bilansu 15
2. Strategia marketingowa 20
2.1 Ogólna analiza przyczyn stosowania strategii marketingowych przez banki 20
2.1.1 Rodzaje strategii marketingowej. 20
2.2.1. Pojęcie Marketingu-mix 22
2.2.2 Produkt banku i jego rodzaje 22
2.2.3 Cena produktów banku i jej elementy 26
2.2.4 Dystrybucja produktów banku 29
2.2.5 Promocja 30
2.3 Ocena strategii marketingowej banku Pekao S.A. 33
3. Strategia personalna 35
3.1 Ogólna charakterystyka zatrudnienia w polskim sektorze bankowym 35
3.2 Rekrutacja pracowników 37
3.3 Sposoby motywowania pracowników 39
3.4 Metody szkolenia i doskonalenia kadry 41
3.5 Struktura organizacyjna centrali i oddziału banku 42
3.6 Specyfika pracy w banku 47
3.7 Ocena strategii personalnej Banku PKO S.A. 47
Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis tabel 53
Spis rysunków 53

Wstęp

Strategia Banku Pekao S.A. zakłada znaczący wzrost efektywności i zyskowności połączony ze spadkiem kosztów. Zakrada ona również stały wzrost udziałów Banku w rynku. Oprócz szybkiego rozwoju sieci placówek i bankomatów, Bank zamierza dynamicznie rozwijał nowoczesne kanały dystrybucji umożliwiające wielokanałowy dostąp do rachunku bankowego, takie jak: e-banking, telebanking, i sprzedaż bezpośrednią. Realizacje powyższych celów wspierają działania w zakresie:

  1. Dalszego doskonalenia struktury organizacyjnej i sposobów zarządzania
  2. Polityki zatrudnienia
  3. Rozwoju nowoczesnych Kanałów dystrybucji
  4. Pewnego wdrożenia nowego sytemu informatycznego
  5. Monitorowania jakości portfela kredytowego

Strategia Banku PKO S.A. oparta jest na jego misji i ulega rozbiciu na poszczególne strategie funkcjonalne. Niniejsza praca magisterska oparta jest na charakterystyce wybranych strategii funkcjonalnych: finansowej, marketingowej i personalnej. Celem pracy jest ocena czy realizacja poszczególnych strategii Banku dostosowana jest do wymagań sektora bankowego w warunkach silnej konkurencji oraz czy dostosowana jest do zmian w otoczeniu. Ponadto celem pracy jest również ocena wszystkich wylej wymienionych strategii funkcjonalnych pod katem ich spójności oraz analiza sposobu ich realizacji i ich wpływu na urzeczywistnienie celów zawartych w strategii ogólnej banku.

Pierwszy rozdział odnoszący się do strategii finansowej Banku Pekao S.A. rozpoczyna się od podstawowych danych dotyczących okoliczności i przyczyn jego powstania. Następnie zawarte są w nim informacje o zakresie usług i rodzaju produktów będących w ofercie Banku oraz dotyczące docelowych grup klientów do których są one kierowane. W największym stopniu rozdział ten jest poświęcony informacjom na temat wyników finansowych Banku. Zakres powyższych informacji dotyczy analizy zysków i strat oraz struktury bilansu. W analizie zysków i strat zawarte zostały wszelkie dane pomocne w ocenie dochodowości oraz zmienności zysków osiąganych przez Bank w porównywanym okresie.

Dodatkowo zostały w niej wyszczególnione pozycje dotyczące struktury przychodów i kosztów, które pomagają ocenić jakość wyniku finansowego oraz wskażą przyczyny zmian stopy zysku w Banku w poszczególnych latach. W strukturze bilansu wyszczególnione zostały aktywa i pasywa oraz kapitany według ich typu, w celu oceny pozycji finansowej banku jak również, w celu oceny możliwości egzekwowania zobowiążą Banku na wypadek jego likwidacji.

W drugim rozdziale, w którym opisywana jest strategia marketingowa Banku zawarte są informacje dotyczące wszelkich aspektów wykorzystywania marketingu przez Pekao S.A. w celu zyskania jak największej liczby klientów. W szczególności rozdział ten poświęcony jest marketingowymi tj. całościowej strategii wykorzystywania narządzi rynkowych mających na celu stworzenie odpowiedniego obrazu Banku, zapewnienie mu zaufania i pozyskanie klientów. W tymże rozdziale opisane są m.in.: funkcje produktu bankowego i przykłady produktów Pekao S.A., czynniki determinujące ceną produktu oraz przykłady stosowania polityki cenowej przez Bank, sposoby dystrybucji produktów bankowych w tym metody wykorzystywane przez Pekao S.A. oraz strategie promocyjne stosowane przez Pekao S.A. w celu wypromowania konkretnych produktów i własnej marki. Trzeci rozdział dotyczy strategii personalnej w Banku PKO S.A.

Zawiera on ogólne informacje dotyczące charakterystyki zatrudnienia w polskim sektorze bankowym. Obejmuje informacje o wielkości i strukturze zatrudnienia. W rozdziale trzecim opisane są również podstawowe sposoby kreowania potencjału kadry pracowniczej w banku PKO S.A., poczuwszy od sposobów rekrutacji poprzez sposoby motywowania pracowników Banku a skoczywszy na analizie metod szkolenia i doskonalenia kadry. Powyższy rozdział zakończony jest przedstawieniem sposobu organizacji Centrali Banku i najważniejszej jednostki organizacyjnej jaką jest Oddział bankowy. Opis dotyczy banków komercyjno-uniwersalnych, do których zalicza się Pekao S.A.

Liczba stron 53
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print