Atrakcyjność branży bankowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. (porównanie atrakcyjności inwestycyjnej akcji PBG i PKO, analiza portfelowa, fundamentalna)

Spis treści

Wstęp………………………………………………………………..………..4

Rozdział I.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1. Geneza powstania GPW…………………………………………………………….6
2. Giełda jako filar rynku kapitałowego………………………………..…………….10
2.1. Giełda papierów wartościowych- najważniejsza część rynku wtórnego…..10
2.2. Zasady działania na różnych rodzajach rynków giełdowych……………..13
3. Podstawowe grupy notowań na GPW……………………………………………..14
4. Indeksy giełdowe………………..…………………………………………………18
5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych………..……………20
5.1. Prace poprzedzające ofertę publiczną akcji…………………………………21
5.2. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego……..…..22
5.3. Rachunek korzyści i kosztów emisji akcji na GPW………………………..24

Rozdział II.
Spółka Akcyjna i akcje
1. Spółka akcyjna……………………………………………………………….…….27
1.1. Działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej………………….…….27
1.1.1. Zawiązanie i rejestracja spółki akcyjnej……………….……….….30
1.1.2. Działalność w formie spółki akcyjnej……………………….…..…32
1.1.3. Likwidacja spółki akcyjnej…………………………………..…….37
1.2. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej…………………………………..…….39
1.2.1. Kapitał podstawowy……………………….……………………….39
1.2.2. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej………………………………………………………….42
1.2.3. Koszt pozyskania kapitału w formie emisji akcji a wartość dla akcjonariuszy………………………………………….……….44
1.3. Akcje –podstawowy instrument rynku kapitałowego……….…………….46
1.3.1. Rodzaje akcji……………………..………………………………..48
1.3.2. Prawa akcjonariuszy………………………………………….……49

Rozdział III.
Specyfika przedsiębiorstwa bankowego w formie spółki akcyjnej
1. Przedsiębiorstwo Bankowe………………………………………………….….52
1.1. Bank jako specyficzna forma przedsiębiorstwa…………………….……52
1.1.1. Próba definicji banku………………………………………….……52
1.1.2. Specyfika prawna banku i jego otoczenia…………………….……55
1.2. Działalność operacyjna banku……………………………………………..60
1.3. Kapitał własny banku i jego funkcje……………………………..……….63
1.4. Ryzyko bankowej działalności……………………………………………65
2. Przedsiębiorstwo bankowe jako spółka akcyjna………………………………….67
2.1. Krótki zarys historii rozwoju spółki akcyjnej banku………….…………..67
2.2. Sektor bankowy na GPW…………………………………………………69
2.3. Konsekwencje stosowania MSR………………………………………….71

Rozdział IV.
Metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji banków
1. Źródła danych do analizy…………………………………………..……………..75
1.1. Sprawozdania finansowe-podstawowe źródło danych o spółce akcyjnej…75
2. Analiza fundamentalna………………………….………………………………..81
2.1. Analiza wskaźnikowa ………………………….…………………………82
2.1.1. Wybrane wskaźniki finansowe………………………………………..84
2.1.2. Specyficzne wskaźniki dla banków …………………………………..90
2.1.3. Wskaźniki rynkowe……………………………………………………92
3. Analiza portfelowa………………………………………………………………..94
3.1. Stopa zwrotu i ryzyko inwestycji……………………………….………….95
3.2. Wskaźniki efektywności rynku kapitałowego…………….……………….98

Rozdział V.
Porównanie atrakcyjności akcji branży bankowej z branżą budowlaną na przykładzie akcji PKO BP S.A. i PBG S.A. należących do WIG 20.
1. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji PKO BP S. A….…………….…….101
1.1. Ogólne informacje o banku…………………………………….………..101
1.2. Analiza portfelowa………………………………………………..……..102
1.3. Analiza fundamentalna……………………………………………..……104
2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji PBG S. A…………………………..112
2.1. Ogólne informacje o spółce……………………………………………….112
2.2. Analiza portfelowa……………………………………………………….114
2.3. Analiza fundamentalna……………………………………………………114
3. Porównanie atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek……………….………122

Wstęp

W życiu każdej organizacji czy społeczeństwa przychodzi czas, w którym należy zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia codzienność. Podjęcie wyzwania może sprzyjać rozwojowi, ewolucji bądź odniesieniu sukcesu. Wejście jednak na ścieżkę rozwojową wiąże się z ryzykiem, względnie niepewnością osiągnięcia zamierzonych celów. O tyle jednak istotne jest podjecie walki, o ile stojąc w miejscu nie ryzykuje się nic, ale też nic się nie osiąga. Lata dziewięćdziesiąte były dla gospodarki Polskiej, właśnie takim okresem, w którym należało powziąć odpowiednie kroki, aby sprostać wyzwaniu jakie niosły ze sobą mechanizmy rynkowe przyjęte na grunt ówczesnego życia gospodarczego. Okres transformacji polskiej gospodarki to również okres przemian strukturalnych, własnościowych oraz dynamicznego rozwoju większej części sektorów gospodarczych.

Szczególną wagę w kwestii rozwoju oraz przemian strukturalnych polskiej gospodarki, zajmuje rynek kapitałowy z symptomatycznym rozwojem rynku giełdowego w postaci Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Mimo młodego wieku polski rynek kapitałowy jest na tyle rozwinięty, iż pozwala zarówno początkującemu inwestorowi, jak i doświadczonemu, na skorzystanie z wielu rozwiązań w zakresie realizacji własnych strategii inwestycyjnych, a także możliwości lokacyjnych kapitału. Wybór określonej opcji inwestycyjnej spośród szerokiego wachlarza produktów dostępnych na gruncie warszawskiego parkietu powinien być podyktowanymi racjonalnymi przesłankami, które będą gwarantować bezpieczeństwo oraz odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia z tytułu czasowej rezygnacji z posiadania nadwyżki kapitału oraz powierzenie go innemu podmiotowi. Służą temu odpowiednie narzędzia analityczne, które z określoną konsekwencją potrafią wskazać na konkretny instrument finansowy jako atrakcyjną pod względem inwestycyjnym, lokatę kapitału.

Jedną z opcji inwestycyjnych może stanowić zakup akcji spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Narzędzia analityczne w postaci analizy fundamentalnej oraz portfelowej dostarczają informacji, względnie przesłanek, które stwarzają swoiste kryteria wyboru atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek giełdowych przy zachowaniu zasady maksymalizacji zysku przy minimalizacji ryzyka.
Podmiotem, które pełni szczególną rolę na rynku finansowym jest bank, który ze względu na specyfikę działalności oraz ważkości funkcji jakie pełni w gospodarce, a także kryterium odpowiedzialności społecznej jest ważnym filarem w pośrednictwie między jednostkami posiadającymi nadwyżki finansowe, a drugą stroną zgłaszającą zapotrzebowanie na kapitał pożyczkowy. Dodatkowo bank będący jednocześnie spółką akcyjną, stanowi jeden z podmiotów giełdowych, którego zakup akcji może stanowić atrakcyjniejszą alternatywę inwestycji, aniżeli powierzenie wolnych środków pieniężnych temuż bankowi w postaci zakupu lokaty bankowej lub niskooprocentowanego ROR-u.

Celem pracy jest próba oceny atrakcyjności inwestycyjnej branży bankowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez porównanie możliwości inwestycji w akcje banku PKO BP S.A. oraz spółki budowlanej PBG S.A.

Autorka będzie w niniejszej pracy weryfikować hipotezę badawczą dotyczącą założenia, iż sektor bankowy stanowi atrakcyjniejszą, pod względem inwestycyjnym, możliwości lokaty kapitału, aniżeli branża budowlana. Weryfikacja ta zostanie przeprowadzona na podstawie wyników uzyskanych z dokonanej analizy portfelowej oraz fundamentalnej porównywanych spółek giełdowych.
Na treść pracy składają się pięć umownie wyodrębnione rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi genezę powstania oraz charakterystykę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto w rozdziale tym opisano zasady emisji akcji w warunkach polskiej normalizacji prawnej, a także rachunek korzyści i kosztów wyboru tejże opcji pozyskania środków na finansowanie działalności gospodarczej.
Kolejne dwa rozdziały prezentują zasady powstania, działania i likwidacji spółki akcyjnej jako jednej z formy organizacyjno prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz specyfikację przedsiębiorstwa bankowego, przyjmującego miano spółki akcyjnej.

Rozdział czwarty stanowi syntetyczny opis metod wykorzystywanych w pracy w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej akcji banku oraz spółki budowlanej. Metody te są narzędziami analitycznymi, wykorzystywanymi w praktyce rynku kapitałowego służącymi ocenie bezpieczeństwa oraz atrakcyjności inwestycyjnej akcji spółek giełdowych.

Ostatni rozdział stanowi próbę wyselekcjonowania, na podstawie otrzymanych wyników analizy fundamentalnej oraz portfelowej, przeprowadzonej na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, publikowanych przez PBG S.A. oraz PKO S.A. w latach 2004-2008 oraz dziennych historycznych notowań akcji analizowanych spółek od momentu ich debiutu na warszawskim parkiecie, atrakcyjnej pod względem inwestycyjnym opcji zakupu akcji banku lub spółki budowlanej.

Liczba stron 184
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print