Analiza działalności kredytowej banku komercyjnego na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie

Liczba stron: 118

Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Częstochowska
Rodzaj pracy: magisterska
Rok oddania: 2003
Zawartość pracy:

Spis Treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KREDYTU BANKOWEGO
1. Pojęcie oraz istota kredytu
2. Cechy umowy kredytowej
3. Tryb wykorzystania i spłata kredytu
4. Rodzaje kredytów
5. Wniosek kredytowy/ Decyzja kredytowa/ Umowa kredytowa

ROZDZIAŁ II PRAWNE ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH – KREDYTÓW
1. Kryteria stosowane przy wyborze formy zabezpieczenia
2. Zabezpieczenia osobiste kredytów
3. Zabezpieczenia rzeczowe kredytów

ROZDZIAŁ III ANALIZA OFERTY KREDYTOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W CZĘSTOCHOWIE
1. Powstanie i rozwój Banku
2. Przedmiot i zakres działalności Banku oraz osiągnięcia BOŚ S.A. w Częstochowie
3. Rodzaje udzielanych kredytów proekologicznych charakterystycznych dla Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie.
4. Struktura kształtowania się udzielanych kredytów w BOŚ S.A. w Częstochowie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Wstęp

Podstawową rolą banków w gospodarce jest gromadzenie wkładów pieniężnych oraz wspieranie kredytem i pożyczkami przedsięwzięć stymulujących ogólny rozwój kraju.
Właściwe i odpowiednie realizowanie wykonywania tych funkcji przesądza o ogólnym ładzie ekonomicznym a stabilizacja sprawia, że banki są postrzegane jako szczególnie ważne instytucje zaufania publicznego.

Takie postrzeganie pozycji banku jest ważne dla bankowców szczególnie w czasie zachodzących gwałtownie przeobrażeń strukturalnych w życiu gospodarczym i społecznym Polski.
Dokonujące się obecnie przekształcenia gospodarcze w naszym kraju, a zwłaszcza warunki rynku i konkurencji zmuszają podmioty gospodarcze oraz banki do bardzo efektywnego wykorzystania swoich środków finansowych. Dlatego też kredyt jest bardzo ważnym elementem, często niezbędnym do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz jego możliwości rozwojowych. Bank jako jednostka, która ponosi ryzyko decyzji kredytowych, musi stale czuwać nad całokształtem swojej pozycji finansowej, by osiągnąć dochód i nie stracić zaufania swoich kontrahentów.

Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy działalności kredytowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie, a dokładniej struktury kształtowania się udzielanych kredytów.

Struktura formalna pracy składa się ze wstępu i zakończenia oraz trzech rozdziałów zasadniczych.

Pierwszy rozdział zawiera ogólną charakterystykę kredytu bankowego, jego istotę, klasyfikację oraz procedurę jego udzielania.

Rozdział drugi przedstawia prawne formy zabezpieczenia kredytu, podział na osobiste i rzeczowe, a także kryteria brane pod uwagę przy wyborze formy zabezpieczenia.

Rozdział trzeci ukazuje Bank Ochrony Środowiska S.A. , którego działalność kredytowa jest przedmiotem analizy pracy. Przedstawia jego rozwój, przedmiot i zakres działalności, dokładną charakterystykę rodzajów udzielanych kredytów proekologicznych, ich strukturę kształtowania się na tle pozostałych kredytów oraz regulamin kredytowania.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print