Analiza wyników finansowo-ekonomicznych banku BPH w świetle rocznych sprawozdań finansowych

Liczba stron: 110

Nazwa Szkoły Wyższej: Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 1

Rozdział 1.
Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o działalności banku w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości.
1.1. Specyfika rachunkowości bankowej 3
1.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku 10
1.3. Bilans banku – sprawozdanie o sytuacji finansowej banku 13
1.4. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie o działalności banku 21
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych 27
1.6. Informacja dodatkowa 33
1.7. Zestawienie zmian w kapitale własnym 35
1.8. Badanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych 37

Rozdział 2.
Metody analizy finansowej w teorii rachunkowości bankowej
2.1. Cele i kierunki analizy finansowej banków 41
2.2. Analiza pozioma i pionowa bilansu oraz rachunku zysków i strat 43
2.3. Cele i metody analizy wskaźnikowej 47
2.3.1. Wskaźniki operacyjne 49
2.3.2. Wskaźniki finansowe 57

Rozdział 3.
Analiza ekonomiczno-finansowa działalności banku na podstawie BPH S.A.
3.1. Ogólna charakterystyka BPH S.A 65
3.2. Analiza bilansu BPH S.A 67
3.3. Analiza rachunku zysków i strat BPH S.A 81
3.4. Analiza wskaźników osiągniętych przez BPH S.A 89

Wnioski 100
Literatura 102
Spis rysunków 104
Spis schematów 104
Spis tabel 105
Spis wykresów 106
Spis załączników 106
Załączniki 107

Wstęp

W ciągu ostatnich dziesięciu lat warunki funkcjonowania banków w Polsce uległy zasadniczym zmianom. Perspektywa integracji z Unią Europejską stała się bodźcem do tworzenia sprawnie funkcjonującego systemu bankowego, który mógłby sprostać komercyjnym bankom zachodnim. Oznacza to system bankowy działający w oparciu o własność prywatną i zasady rynkowe. Przemiany społeczno gospodarcze oraz konieczność funkcjonowania w coraz to bardziej konkurencyjnym otoczeniu wymuszają na bankach wybór nowych strategii działania. Podejmowanie decyzji, elastyczne dostosowywanie się do warunków zewnętrznych i wewnętrznych jest coraz trudniejsze. Stąd tak ważną rolę w procesach decyzyjnych stanowią dobrze przeprowadzone analizy finansowe.

Specyfika analizy finansowej banku komercyjnego wynika z charakteru działalności badanego podmiotu. Świadczy on określony zakres usług niezbędnych z punktu widzenia społecznego np. obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, z drugiej strony jest przedsiębiorstwem, którego celem jest wypracowanie zysku. Wymienione kierunki działania wiążą się z określonymi ograniczeniami do których zalicza się zachowanie płynności finansowej, przestrzeganie przepisów finansowych, oraz konieczność takiego działania, które zapewniłoby zaufanie do banku i przeciwdziałałoby np. możliwości gwałtownego wycofania wkładów oszczędnościowych z instytucji finansowych. Celem pracy jest przedstawienie roli analizy finansowej w ocenie kondycji finansowo- ekonomicznej banków komercyjnych. W pracy uwzględniono zarówno wskaźniki używane powszechnie jak i specyficzne wskaźniki wykorzystywane tylko do oceny działalności bankowej.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano rodzaje sprawozdań finansowych. Przedstawiono strukturę i cele dla jakich dane sprawozdanie jest sporządzane. Przedstawiony został również problem badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Rozdział drugi jest prezentacją klasycznych metod oceny finansowej banku począwszy od wstępnej oceny finansowej banku do analizy wskaźnikowej, pozwalającej na sprecyzowanie ostatecznych wniosków o kondycji finansowej banku i jego perspektywach rozwoju.

W rozdziale trzecim przedstawiono historię Banku Przemysłowo Handlowego S.A. oraz ukazano przeobrażenia jakim podlegał w czasie swojego istnienia. Zawarte zostało również praktyczne wykorzystanie metod analizy finansowo ekonomicznej. Przedstawiono zmiany dynamiki i struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat. Rozdział kończy analiza danych finansowych przy zastosowaniu omówionych teoretycznie w rozdziale II wskaźników.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print