Analiza wyniku finansowego w banku komercyjnym na przykładzie Banku X

Liczba stron: 111

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

Spis Treści

WSTĘP

Rozdział I BANK JAKO INSTYTUCJA KOMERCYJNA
1.1. System bankowy w Polsce
1.2. Bank jako bank komercyjny

Rozdział II METODY ANALIZY I OCENA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BANKU
2.1. Czynniki wpływające na rentowność banku
2.2. Źródła informacji na temat wyników działalności banku
2.2.1. Rachunek zysków i strat
2.2.2. Bilans banku
2.3. Analiza dynamiki i struktury danych zawartych w sprawozdaniach
2.4. Analiza wskaźnikowa

Rozdział III WYNIKI FINANSOWE BANKU
3.1. Kształtowanie się wyników finansowych w poszczególnych latach
3.2. Analiza przychodów
3.3. Analiza kosztów
3.4. Rentowność banku
3.5. Sytuacja finansowa na tle konkurencji

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ ŹRÓDEŁ
ZAŁĄCZNIKI

Wstęp

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi rozumiane jest jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność rozstrzyga o skuteczności i ekonomiczności działań gospodarczych. W warunkach dużej zmienności otoczenia, dynamicznego rozwoju techniki i szerokiej globalizacji procesów gospodarczych, przygotowanie decyzji wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. W szerokim strumieniu informacji eksponowane i ważne miejsce zajmują informacje analityczne. Dzięki nim kierownictwo dowiaduje się o przyczynach zmian w otoczeniu, o skutkach zamierzonych działań oraz o czynnikach zakłócających zaplanowany tok procesów i zjawisk gospodarczych. W warunkach gospodarki rynkowej i zaostrzającej się konkurencji, niekiedy staje się walką nie tylko o przetrwanie, ale wręcz o byt, zapotrzebowanie na informacje analityczne jest bardzo duże.

Każdy bank komercyjny przywiązuje odpowiednią wagę do efektywności swojej działalności, wykorzystując przy tym różne metody oceny. Podstawowymi źródłami informacji są sprawozdania finansowe banku. Ocena działalności banku nie może być przeprowadzana w oderwaniu od otoczenia, w którym bank funkcjonuje. Warunkuje ono bowiem możliwości działania i często weryfikuje zamierzenia banku określone w planach strategicznych.

Analiza wyniku finansowego pozwala określić stopień wykorzystania powierzonych bankowi środków, daje obraz kształtowania się tendencji rozwojowych i obrazuje miejsce banku w odniesieniu do konkurencji.

Celem pracy jest szeroko rozumiana ocena wyników działalności banku komercyjnego na przykładzie Banku, a narzędziem temu służącym jest analiza ekonomiczno-finansowa. Aby zrealizować cel materiał został zorganizowany w trzech rozdziałach. W rozdziale pierwszym zostaje ukazany obraz Banku na tle systemy bankowego w Polsce. Rozdział drugi opisuje metody analizy i oceny wyników banku, natomiast w trzecim rozdziale wyniki finansowe Banku zostają poddane analizie.

Ocena efektywności Banku opiera się na dotychczas dostępnych sprawozdaniach finansowych wykonanych na podstawie przepisów rachunkowości.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print