Bankowość elektroniczna – zagrożenia, szanse, perspektywy

Liczba stron: 115

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2003

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego
1.1 Powstanie i rozwój Internetu
1.2 Krótka historia rynków elektronicznych
1.3 Miejsce Internetu we współczesnej gospodarce
1.4 Idea banku wirtualnego

Rozdział 2. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej
2.1 Pojęcie bankowości elektronicznej
2.2 Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej
2.3 Cele i zadania Rady Bankowości Elektronicznej
2.4 Elektroniczne systemy płatności
2.5 Internet w działalności marketingowej banku

Rozdział 3. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej
3.1 Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych
3.2 Karty płatnicze
3.3 Bankomaty
3.4 Telefoniczne usługi bankowe
3.5 Home banking
3.6 Bankowość internetowa
3.7 Technologie perspektywiczne

Rozdział 4. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym
4.1 Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej
4.2 Korzyści wynikające z korzystania z bankowości elektronicznej
4.3 Ekonomika bankowości elektronicznej
4.4 Ograniczenia i bariery rozwoju bankowości elektronicznej
4.5 Stan obecny i perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Załączniki

Wstęp

Oferta, z jaką zwraca się do dzisiejszych klientów współczesny bank, w znacznej części wywodzi się od roli, jaką tradycyjnie pełnił bankier. Bankierowi nadal można powierzać oszczędności, w banku natomiast dokonywać płatności i innych rozliczeń, jak również uzyskiwać kredyt albo pożyczkę. W ostatnich latach XX wieku zaszły jednakże w bankowości bardzo istotne zmiany, które w sposób nieodwracalny zmieniły i nadal zmieniają oblicze instytucji bankowych. W funkcjonowaniu banków rozpoczął się okres nazywany wirtualizacją działalności, polegający na umożliwieniu klientowi dokonywania operacji przy pomocy mediów elektronicznych, takich jak: Internet, interaktywna telewizja, telefonia komórkowa, czy multimedialne kioski. Przesłankami owych zmian były procesy globalizacyjne, znaczna swoboda przepływu kapitału, deregulacja i liberalizacja dostępu do sektora usług bankowych oraz rosnąca liczba konkurentów zwłaszcza spoza sektora bankowego z jednej strony, a z drugiej przenikanie osiągnięć najnowszej technologii do sektora usług bankowych.

Do poszerzania oferty banki zmuszane są przede wszystkim przez konkurencję na rynku finansowym. Czasy, kiedy można było dokonywać operacji bankowych tylko przy tradycyjnym okienku kasowym już dawno minęły. Banki zdały sobie sprawę z tego, że tradycyjna forma komunikacji z klientami nie zaspokaja ich potrzeb oraz jest dla nich niewygodna. Ponadto klienci są coraz lepiej wykształceni, spada ich lojalność wobec banków i są gotowi kierować się do tej instytucji, która spełni w maksymalnym stopniu ich wymagania. Powoli rozwinięto jednak nowe metody dostępu do informacji o rachunkach i dokonywania operacji.

Pierwszym pomysłem na poprawienie wygody klienta było użycie do tego celu telefonu – dziś w ofercie informację telefoniczną mają niemalże wszystkie banki. Kolejnym środkiem ku zwiększaniu komfortu realizacji operacji przez klienta stały się bankomaty, początkowo umożliwiające tylko dokonywanie wypłat gotówki z rachunku, później również wpłat oraz dokonywanie przelewów. Obecnie oplatają one świat coraz gęstszą siecią pozwalając na dokonanie operacji prawie w każdym miejscu na świecie, przez 24 godziny na dobę. Po bankomatach przyszła kolej na komputery i Internet. W ofercie banków pojawił się tzw. home banking, polegający na bezpośredniej komunikacji klienta z bankiem za pośrednictwem modemu, komputera oraz specjalnego oprogramowania. W końcu pojawiła się bankowość internetowa, która coraz częściej zastępuje i wypiera home banking.

Bankowość elektroniczna staje się integralną częścią działalności banków, dla tradycyjnych banków staje się szansą, ale też i koniecznością. Z jednej strony poprzez zaawansowane technologie dystrybucyjne ułatwia dotarcie do nowych i utrzymanie obecnych klientów i tak rozpatrywana jest szansą, z drugiej staje się koniecznością gdyż pozwala obniżyć koszty, lepiej zaspokoić potrzeby klientów, staje się elementem walki konkurencyjnej na rynku.

Dla polskiego sektora bankowego bankowość elektroniczna jest niewątpliwą szansą na zlikwidowanie opóźnienia technologicznego, sięgnięcia po najnowsze, światowe rozwiązania, które uczyniłyby banki nowoczesnymi instytucjami mogącymi szybko i sprawnie obsłużyć klienta i skutecznie stawić czoła konkurencji spoza polskiego sektora bankowego.

Tematem mojej pracy magisterskiej jest bankowość elektroniczna, w niniejszym opracowaniu będę chciał przedstawić jej szanse, zagrożenia oraz perspektywy rozwoju. W przekonaniu, że banki w coraz szerszym zakresie będą oferowały i rozwijały usługi bankowości elektronicznej oraz uważając, że kwestie, które poruszam stały się ostatnio niezwykle aktualne, ważne dla społeczeństwa i nauki zdecydowałem się na podjęcie tego tematu w pracy magisterskiej. Nie bez znaczenia jest także to, iż bankowość elektroniczna jest dopiero rozwijającą się dyscypliną i jeszcze mało znaną. W związku z tym brakuje opracowań oraz fachowców w tej dziedzinie. Każde nowe spojrzenie na ten temat może być interesujące i pomóc wielu ludziom w zrozumieniu idei bankowości elektronicznej. Istotne w podjęciu tego wyboru było także moje zainteresowanie informatyką, zbieżne z zagadnieniami poruszanymi przeze mnie w tej pracy.

Do celów teoretycznych mojej pracy magisterskiej zaliczyłbym: przybliżenie nowej koncepcji bankowości elektronicznej, idei wirtualnego pieniądza i banku, zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami w tej dziedzinie oraz przedstawienie perspektyw jej rozwoju. Celami praktycznymi są: poznanie sposobów komunikowania się z nowoczesnym bankiem, zapoznanie się z poszczególnymi narzędziami bankowości elektronicznej, poznanie ich możliwości, ograniczeń oraz wad.

W niniejszej pracy magisterskiej będę próbował udowodnić następujące tezy: znajomość i zaufanie do usług bankowości elektronicznej jest niskie, jednak szybko rośnie, usługi bankowości elektronicznej są wygodnym i bezpiecznym kanałem dostępu do własnego konta, głównymi barierami rozwoju koncepcji e-bankingu w Polsce jest stan infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadomość i przyzwyczajenia klientów, banki aby utrzymać się na rynku będą musiały zapewnić swoim klientom dostęp do usług elektronicznych, liczba klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej będzie wzrastać.

W pracy, na podstawie dostępnych publikacji, raportów publikowanych przez firmy konsultingowe w Internecie, a także materiałów informacyjnych banków, podejmuję próbę przedstawienia bankowości elektronicznej – jej szans, zagrożeń i perspektyw rozwoju.

W rozdziale pierwszym dokonałem charakterystyki Internetu i związanego z nim rynku elektronicznego, pokazałem miejsce ogólnoświatowej sieci we współczesnej gospodarce, przedstawiłem przesłanki i genezę powstawania pierwszych banków internetowych, nakreśliłem konsekwencje zmian strategicznych w sektorze bankowym.

W rozdziale drugim podjąłem próbę zdefiniowania bankowości elektronicznej, przedstawiłem uwarunkowania upowszechniania się e-bankingu, scharakteryzowałem akty prawne określające działalność banków w sferze bankowości elektronicznej, przedstawiłem cele i zadania Rady Bankowości Elektronicznej.

Rozdział trzeci jest próbą analizy istniejącej na rynku oferty banków w Polsce pod względem narzędzi i usług bankowości elektronicznej. Rozdział ten przedstawia nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych, próbuje w nim znaleźć odpowiedź jak będą wyglądać usługi bankowe w perspektywie kilku lat.

W rozdziale czwartym spróbuję przedstawić perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. Opiszę korzyści wynikające z korzystania z nowych usług, ale także ograniczenia i bariery rozwoju. Spróbuję rozwiać obawy przed stosowaniem nowych usług dokonując analizy istniejących zabezpieczeń stosowanych w bankach. Przedstawię ekonomikę e-bankingu, próbę odpowiedzenia na pytanie „czy to się w ogóle opłaca”, oraz nakreślę wizję przyszłości bankowości elektronicznej.

Mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania zasad funkcjonowania nowego modelu bankowości, oraz przekona o jego zaletach i wyższości nad tradycyjnym modelem funkcjonowania bankowości detalicznej.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print