Ocena metod badania zdolności kredytowej jednostki gospodarczej wykorzystywanych przez Bank BPH na przykładzie X

87 stron

WSTĘP

Rozdział I
Teoretyczne problemy oceny zdolności kredytowej jednostki
gospodarczej
1. Istota i cechy analizy zdolności gospodarczej
2. Zakres badania zdolności kredytowej
3. Rodzaje analiz zdolności kredytowej
4. Metody badania zdolności kredytowej
4.1. Analiza ekonomiczna
4.2. Analiza finansowa
4.3. Metody segmentacyjne
4.3.1. Metody logiczno-dedukcyjne
4.3.2. Metody empiryczno-indukcyjne

Rozdział II
Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji do oceny zdolności kredytowej jednostki gospodarczej
1. Wstępna analiza bilansu i rachunku zysków i strat
2. Analiza wskaźnikowa
3. Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
4. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

Rozdział III
Ocena metod badania zdolności kredytowej jednostek gospodarczych stosowanych przez Bank BPH w Warszawie
1. Analiza i ocena zdolności kredytowej dokonywana przez Bank BPH na przykładzie X
1.1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
1.2. Ocena stanu regulowania należności bankowych i ocena ogólna
2. Analiza i ocena zdolności kredytowej X S.A. przy wykorzystaniu metod alternatywnych
2.1. Jednostkowa metoda punktowa wykorzystująca jednowymiarowy model segmentacji
2.2. Liniowa analiza dyskryminacyjna

UWAGI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print