Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Spis treści

WSTĘP 2
1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ 4
1.1. Istota i funkcje zarządzania 4
1.2. Nowoczesne metody zarządzania 11
1.3. Potrzeby informacyjne zarządzania 19
2. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU CONTROLLINGU 24
2.1. Pojęcie i rodzaje controllingu w zarządzaniu 25
2.2. Funkcje i zakres controllingu 33
2.3. Zadania controllera 37
2.4. Wdrażanie systemu controllingu 40
2.5. Controlling a rachunkowość 42
3. OBSZARY DZIAŁAŃ CONTROLLINGU ORAZ JEGO NARZĘDZIA 46
3.1. Controlling w zarządzaniu finansowym 46
3.2. Controlling w zarządzaniu produkcją 61
3.3. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi 70
3.4. Controlling działań marketingowych 74
ZAKOŃCZENIE 74

Wstęp

Przejście do gospodarki rynkowej i związana z tym budowa nowego systemu społeczno-gospodarczego, pociągnęło za sobą konieczność zmiany zachowań rynkowych polskich przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności w „twardych” warunkach rynkowych z jednej strony wymusiło na zarządach podmiotów gospodarczych konieczność rygorystycznego przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania, z drugiej strony dało przedsiębiorstwom swobodę i szerokie możliwości kształtowania ich rozwoju.

Taka rzeczywistość wywołuje konieczność autonomizacji procesów decyzyjnych, dotyczących określania celów i zadań w warunkach ryzyka, czy niepewności. Zgodnie z tym przedsiębiorstwo samo formułuje własną strategię działania.

Wzrastająca na rynku konkurencja doprowadza do zmiany stereotypowych form zachowań i nawyków związanych ze sposobem prowadzenia podmiotu gospodarczego. Zmiany te narzucają kierownictwu przedsiębiorstwa konieczność poszukiwania narzędzi umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji, ograniczających ryzyko gospodarcze. Przyczyni się to w efekcie do realizacji założonych celów operacyjnych, jak i długofalowych zamierzeń, np. maksymalizacji zysku, kontynuacji funkcjonowania oraz szeroko pojętego rozwoju przedsiębiorstwa.

Ewolucja gospodarki w stronę konsumenta stworzyła konieczność bardziej kompleksowego systemu zarządzania, stawiając przed podmiotem gospodarczym wyższe wymagania w zakresie planowania, koordynacji działań, kontroli oraz informacji. Doświadczenia gospodarki amerykańskiej, czy też krajów zachodnioeuropejskich wskazują, że pomocnym narzędziem dla realizacji tych zadań jest controlling, który jako ponadfunkcyjny instrument zarządzania stwarza nowe możliwości dla rozwiązywania wielu złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Controlling jest sposobem myślenia i działania realizowanym przez współpracujące ze sobą jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja koncepcji controllingu, jako jednej z nowoczesnych metod zarządzania.

W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie zarządzania, a także pokazano podstawowe jego funkcje. Przedstawiono również nowoczesne metody zarządzania, powszechnie stosowane na świecie, a mianowicie reengineering, benchmarking, kompleksowe zarządzanie jakością oraz controlling. Ukazano również rolę informacji i potrzeby informacyjne w procesie zarządzania.

Rozdział drugi poświęcony został koncepcji controllingu. Zostało zdefiniowane pojęcie controlingu, a także wyróżnione zostały jego podstawowe rodzaje: controlling operacyjny i controlling strategiczny. Opisano funkcje i zadania systemu controllingu. Przedstawiono również rolę controllera i jego zadania. Zaprezentowano problemy wdrażania systemu controllingu w przedsiębiorstwie oraz bariery jakie temu procesowi towarzyszą. Pokazano także związek controllingu z rachunkowością, zwłaszcza z rachunkowością zarządczą.

W rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe obszary działalności controllingu, a mianowicie zarządzanie finansami, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz marketing. Zostały opisane również podstawowe instrumenty stosowane przez controlling w każdym z wymienionych obszarów jego działalności.

Przy tworzeniu niniejszej pracy wykorzystane zostały informacje zebrane na podstawie literatury oraz informacje udostępnione przez badane Przedsiębiorstwo.
W celu lepszego zobrazowania poruszonych problemów posłużono się schematami, tabelami i wykresami.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002

System zarządzania jakością w produkcji kefirów owocowych na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

WSTĘP 3

I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I OTOCZENIA 5
1. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI „X” 5
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 7
3. ASORTYMENT I SPRZEDAŻ WYROBÓW 12
4. RYNEK ZBYTU, DYSTRYBUCJA, KONKURENCJA 16
3. RYNEK SUROWCA 19

II. WYMAGANIA I NORMY W PROCESIE PRODUKCYJNYM 23
1. ISTOTA SYSTEMU HACCP 23
2. POZYSKIWANIE MLEKA 29
3. LOKALIZACJA ZAKŁADU MLECZARSKIEGO 37
4. PROCES PRODUKCYJNY 40
5. MAGAZYNOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH 50

III. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW NA PRZYKŁADZIE KEFIRÓW OWOCOWYCH „X” 54
1. ZAOPATRZENIE W SUROWIEC 54
2. PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 56
3. POSTĘPOWANIE Z WYROBEM GOTOWYM 63
4. OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSM „X” 67

BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS WYKRESÓW 74

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH S.A.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych
1. Usługa w ujęciu marketingowym
2. Marketingowa klasyfikacja usług
3. Elementy kompozycji marketingu – mix w usługach
4. Charakterystyka wybranych strategii marketingowych w działalności usługowej

Rozdział II
Analiza potencjału Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w XXX na tle otoczenia
1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
2. Analiza wewnętrzna
3. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Rozdział III
Propozycja strategii marketingowej dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w XXX
1. Analiza SWOT
2. Identyfikacja celów strategicznych
3. Segmentacja rynku
Wnioski: Kompozycja marketingu – mix

Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

Charakterystyka metod pozyskiwania klientów na rynku dóbr konsumpcyjnych

WSTĘP

Rozdział I
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLIENTA
1. Profil klienta
2. Cele klienta
3. Potrzeby klienta
4. Motywy
5. Podejmowanie decyzji
6. Dochody

Rozdział II
ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA KLIENTA NA RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH
1. Od reklamy do Public Relations
2. Rola Internetu w pozyskiwaniu klientów
3. Działania przedsiębiorstwa w kształtowaniu decyzji i potrzeb klienta
4. Franchising
5. Podsumowanie

Rozdział III
ZNACZENIE KONKURENCJI W POZYSKIWANIU KLIENTÓW
1. Płaszczyzna konkurencji
2. Cena, jakość i ich czynniki w pozyskiwaniu klienta
3. Podsumowanie znaczenia konkurencji

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Kreatywność pracowników a rozwój firm

KREATYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW A ROZWÓJ FIRM.

Ponad 140 stron !!!

WSTĘP

Rozdział 1
KREATYWNOŚĆ W LITERATURZE
1.1 Definicja kreatywności
1.2 Znaczenie kreatywności w zarządzaniu firmą
1.3 Zachowanie człowieka w sytuacji innowacyjnej
1.4 Świadomość i potrzeba kreatywności w polskich firmach
1.4.1 Kreatywność w polskich firmach
1.4.2 Kreatywność narzędziem konkurencji

Rozdział 2.
TECHNIKI ROZWOJU ZDOLNOŚCI KREATYWNEGO MYŚLENIA
WŚRÓD PRACOWNIKÓW
2.1 Podstawowe założenia twórczego myślenia
2.2 Burza mózgów
2.3 Techniki twórczego myślenia w biznesie
2.3.1 Czym jest twórcze myślenie?
2.3.2 Rozwiązywanie problemów
2.4 Program nauki myślenia Cognitive Research Trust
2.4.1 Definicje
2.4.2 Techniki skutecznego myślenia
2.5 Podświadomość

Rozdział 3.
WYKORZYSTANIE KREATYWNOŚCI PRACOWNIKÓW W
PRAKTYCE
3.1 Koncern samochodowy Ford
3.2 Firma komputerowa IBM
3.3 Firma Lego
3.4 Koncern elektroniczny Philips
3.5 Japońska firma HIGASHIMARU SHOYU

Rozdział 4.
PROGRAM ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI TWÓRCZEGO MYŚLENIA
WŚRÓD PRACOWNIKÓW
4.1 Podstawowe założenia
4.2 Sposoby rozwijania zdolności twórczych pracowników
4.3 Proces wdrażania programu rozwijania zdolności twórczego myślenia
4.4 Uwarunkowania realizowania nowych pomysłów i innowacji

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rola obsługi klienta w działaniach rynkowych firmy usługowej

ROLA OBSŁUGI KLIENTA W DZIAŁANIACH RYNKOWYCH FIRMY USŁUGOWEJ NA PRZYKŁADZIE …

SPIS TREŚCI 2

WSTĘP 4

I. OBSŁUGA KLIENTA – ISTOTA, OBSZARY I METODY DZIAŁANIA. 6
1.1. Klient w marketingowej koncepcji działania. 6
1.2. Proces zachowania klienta jako punkt wyjścia działań związanych z obsługą klienta. 20
1.3. Zarządzanie obsługą klienta w firmie usługowej. 26
1.4. Obsługa klienta przed – transakcyjna i po – transakcyjna. 30

II. MARKETING NA … 37
2.1. Dynamika rozwoju polskiego sektora paliwowego 37
2.2. Główne spółki zależne, podmioty stowarzyszone i inwestycje kapitałowe PKN ORLEN S.A. 40
2.2.1. Zmiany własnościowe. 41
2.2.2. Wyniki Grupy Kapitałowej. 42
2.3. Polityka marketingowa PKN Orlen S.A. 52
2.4. Zakres swobody prowadzenia działań marketingowych na stacji paliw 60
2.5. Marketing a merchandising stacji paliw 62
2.6. Działania marketingowe na … 67

III. POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA NA … 69
3.1. Standaryzacja polityki obsługi klienta na stacjach koncernu PKN Orlen S.A. 69
3.2. Proces obsługi klienta na … 80
3.3. Obszary obsługi klienta na stacji 85
3.4. Kierunki zmian w polityce obsługi klienta na … 87

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie polskich zakładów zbożowych XXX Lublin S.A.

Wstęp …………….5

1. rozwój jako cel przedsiębiorstwa…6
1.1 istota rozwoju ………6
1.2 determinanty rozwoju….10
1.3 rozwój, a wzrost wartości przedsiębiorstwa……..12

2 strategiczny wymiar rozwoju przedsiębiorstwa …….15
2.1 istota strategii……..15
2.2 główne elementy strategii…..19
2.3 determinanty strategii rozwoju ……21
2.3.1 strategia ekspansji …….21
2.3.2 strategia przetrwania …………23
2.3.3 strategia wycofania się z rynku ………..26
2.4 metody budowy strategii…….28

3 budowa strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego otoczenie ………..32
3.1 geneza powstania XXX……………..32
3.2 analiza otoczenia przedsiębiorstwa ………..34
3.3 oferowany asortyment towarów……40
3.4 struktura organizacyjna ………48
3.5 kondycja firmy……….53

4 badania popytu na produkty XXX………..87
4.1 zachowanie nabywców …….87
4.2 segmentacja rynku ……..96

5. projekt proponowanej strategii rozwoju XXX….100
5.1 możliwe strategie marketingowe….100
5.2 portfel produktowo rynkowy XXX …..104
5.3 proponowana strategia rozwoju firmy …..107

zakończenie …….112
bibligrafia …114
spis rysunków …….115
spis tabel 116

Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………………………………………….3

I. Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania …………………4

1. Zadania gospodarki materiałowej………………………………………………..4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………………13
3.Zasadyzarządzaniamateriałamii surowcami………………………………….23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej……….31

II. Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami …………….35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami…………………………………….35
2. Procedura dostawy i jej ocena…………………………………………………..53
3. Miary oceny wykorzystania materiałów i surowców…………………..62
4. Koszty gospodarowania materiałami i surowcami………………………..67

III. Wpływ gospodarki materiałowej na zarządzanie firmą……………………76

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie…….76
2. Praktyczne prognozowanie zużycia materiałowego…………………….79

Zakończenie…………………………………………………………………………………….86
Bibliografia …………… ………………………………………………………………………87
Spis tabel………………………………………………………………………………………..89
Spis rysunków…………………………………………………………………………………90
Spis wykresów…………………………………………………………………………………91

Powstanie i rozwój firmy na przykładzie operatora telefonii przewodowej XXX Spółka Akcyjna

SPIS TREŚCI

CEL I ZAKRES PRACY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA FIRMY
1.1 Przesłanki lokalizacji firmy
1.2 Wpływ różnic branżowych na lokalizację
1.2.1 Sfera usług
1.2.2 Handel detaliczny
1.3 Wpływ analizy rynku na lokalizację
1.4 Wybór formy prawnej
1.4.1 Forma prawna
1.4.2 Przedsiębiorstwo jednoosobowe
1.4.3 Spółka cywilna
1.4.4 Handlowe spółki osobowe
1.4.5 Spółka handlowa jawna
1.4.6 Spółka komandytowa
1.4.7 Spółki kapitałowe
1.4.8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
1.4.9 Spółka akcyjna
1.4.10 Wybór formy prawnej
1.4.11 Rodzaj i zakres odpowiedzialności
1.5 Zgłoszenie przedsiębiorstwa do ewidencji
1.5.1 Wymagania formalne
1.5.2 Zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym
1.6 Ubezpieczenia i zabezpieczenie
1.7 Planowanie i realizacja zleceń
1.7.1 Kalkulacja ofertowa
1.7.2 Przygotowanie i realizacja zleceń

ROZDZIAŁ II. POWSTANIE I ROZWÓJ FIRMY NA PRZYKŁADZIE OPERATORA TELEFONII PRZEWODOWEJ XXX SPÓŁKA AKCYJNA
2.1 Dane o spółce
2.1.1 Informacje ogólne
2.1.2 Poprzednie formy prawne Spółki
2.1.3 Przepisy prawa, na podstawie których została utworzona Spółka
2.1.4 Sad Rejestrowy oraz zezwolenie na utworzenie Spółki
2.1.5 Historia Spółki, informacje o założycielach
2.1.6 Rodzaje i wartość kapitałów własnych oraz zasady ich tworzenia. Kapitały Spółki
2.1.7 Akcje tworzące kapitał akcyjny
2.1.7.1 Zmiany kapitału akcyjnego
2.1.7.2 Wkłady niepieniężne
2.1.7.3 Dodatkowe warunki przy zmianach kapitału akcyjnego oraz praw z Akcji
2.1.8 Notowania Akcji lub kwitów depozytowych na innych rynkach papierów wartościowych
2.1.8.1 Informacje ogólne
2.1.8.2 Notowania ADS-ów
2.1.9 Notowania papierów wartościowych Spółki na rynkach papierów wartościowych
2.1.10 Istotne powiązania organizacyjne i kapitałowe
2.2 Prezentacja spółki XXX S.A
2.2.1 Informacje ogólne
2.2.2 Podstawowe produkty spółki
2.3 Podstawowe produkty i usługi oferowane przez XXX S.A.
2.3.1 Produkty i usługi
2.3.2 Usługi telefonii stacjonarnej
2.3.3 Usługi Trunkingowe
2.3.4 Działalność internetowa
2.4 Marketing i sprzedaż usług telefonii stacjonarnej
2.4.1 Kampania reklamowa skierowana do abonentów instytucjonalnych
2.4.2 Kampania skierowana do abonentów mieszkaniowych
2.5 Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy XXX
2.5.1 Główne czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy XXX
2.5.1.1 Uwarunkowania gospodarcze
2.5.1.2 Rozwój polskiego sektora telekomunikacyjnego
2.5.1.3 Zmiany kursów walut oraz stóp procentowych
2.5.1.4 Zmiana ustawodawstwa telekomunikacyjnego
2.5.1.5 Konkurencja oraz konsolidacja na rynku usług telekomunikacyjnych
2.5.1.6 Rozwój technologiczny
2.5.2 Główne czynniki wewnętrzne wpływające na wynik działalność Grupy XXX
2.5.2.1 Wprowadzanie nowych produktów
2.5.2.2 Polityka taryfowa
2.5.2.3 Potrzeby kapitałowe
2.5.2.4 Wprowadzanie nowych systemów wspomagających zarządzanie
2.5.2.5 Nakłady inwestycyjne
2.5.2.6 Promocja i reklama Grupy XXX
2.6 Sytuacja finansowa firmy (zestawienie pierwszych kwartałów 2000 i 2001 roku)
2.6.1 XXX S.A. wyniki za I kwartał 2000 roku
2.6.1.1 Dane finansowe
2.6.1.2 Dane operacyjne
2.6.1.3 Informacje finansowe
2.6.1.4 Podsumowanie działalności operacyjnej
2.6.1.5 Główne dane operacyjne
2.6.1.6 Rachunek wyników
2.6.2 XXX S.A. wyniki za I kwartał 2001 roku
2.6.2.1 Dane finansowe
2.6.2.2 Dane operacyjne
2.6.2.3 Informacje Finansowe
2.6.2.4 Podsumowanie działalności operacyjnej

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ WYPRACOWANEJ PRZEZ GRUPĘ NETIA
3.1 Strategie i cele Grupy XXX
3.2 Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej, co najmniej do końca roku obrotowego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS AKTÓW PRAWNYCH

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne

Spis treści

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. SCHEMAT PROCESU BADAWCZEGO........................................................3
1.1.  Identyfikacja potrzeby restrukturyzacji........................................4
1.2.  Diagnoza i analiza strategiczna przedsiębiorstwa ..............................5
1.3. Określenie celów i zakresu .....................................................8
1.4. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych..................................9
1.5. Wdrożenie......................................................................11
2. ZAŁOŻENIA  STRATEGICZNE PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA .............13
2.1. Dobór kadry badawczej (zespół mix).............................................13
2.2. Wybór drogi restrukturyzacji...................................................15
2.3. Zadania usprawniające..........................................................16
3. PRZYKŁADOWE  SPOSOBY  WDRAŻANIA  PROGRAMÓW  RESTRUKTURYZACJI.....................18
3.1. Reinżynieria...................................................................29
3.2. Spin off.......................................................................23
3.3. Lean management................................................................29
3.4. Outsourcing....................................................................33

CZĘŚĆ BADAWCZA
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE................................................................40
2. ETAP PIERWSZY RESTRUKTURYZACJI...................................................42
2.1 Aspekt ekologiczny..............................................................46
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej..............................................49
2.3  Restrukturyzacja zatrudnienia..................................................51
3. ETAP DRUGI RESTRUKTURYZACJI......................................................55
3.1 Podstawowe cele strategiczne H. Cz. S.A. .......................................55
3.2 Działalność rozwojowa. .........................................................57
3.3 Zmiany organizacyjne ...........................................................59
4. ETAP TRZECI RESTRUKTURYZACJI. KIERUNKI ROZWOJU DO ROKU 2010......................62
4.1 Prywatyzacja i restrukturyzacji finansowa.......................................63
4.2 Restrukturyzacji zatrudnienia...................................................65
5. METODYKA WPROWADZANIA ZMIAN W H. CZ. S.A. .......................................68
5.1 Organizacja spółek zależnych....................................................71
WNIOSKI I STWIEDZENIA...............................................................75
LITERATURA .........................................................................78
SPIS TABEL..........................................................................79

BIBLIOGRAFIA
[1] Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków, 1998.
[2] Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Proxima, Warszawa, 1995.
[3] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann.
[4] Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Część I. Szczegółowe procedury restrukturyzacji , OGRMASZ, Warszawa 1994.
[5] Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
[6] Obłój k., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1994.
[7] Jagoda H., Licztarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw…, s 159 i n.
[8] Penc J., Strategiczna transformacja firmy, „Organizacja i Kierowanie” 1995, nr 4
[9] Borowiecki R., Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw,
[10] Bednarczyk M., Zastosowanie koncepcji spin –off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych, „Zeszyty Naukowe AE Kraków”, 1994 nr 444
[11] Hopej M., Szeloch M., Lean Management – nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd Organizacji” 1994, nr 2
[12] Stoner A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994
[13] Program Restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A., Częstochowa 1997
[14] Lista 500, Dodatek bezpłatny, Rzeczpospolita , Nr 101 /2000
[15] Dziadul J., w: Polityka, Nr 45/1999, str.68-70.

SPIS TABEL
1. Przykładowy układ treści programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
2. Wpływ outsoursingu na cele przedsiębiorstwa
3. Nakłady w hutnictwie polskim w latach 1986-1997
4. Ekologiczne efekty restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 1985-1997
5. Udział kosztów ekologicznych w działalności H. Cz. S.A.
6. Zmiany poziomu zatrudnienia w latach 1997-1999
7. Zestawieniu nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2010
8. Forma własności i charakter spółek