Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

Liczba stron: 97

Nazwa Szkoły Wyższej: AE w Katowicach

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2000

Zawartość pracy:

Spis Treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZAKRES ANALIZY STRATEGICZNEJ
1. Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej
2. Użytkownicy analizy strategicznej
3. Zakres analizy strategicznej
4. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
5. Analiza otoczenia firmy

ROZDZIAŁ II. METODY STOSOWANE DO ANALIZY POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Cykl życia produktu i technologii
2. Metody portfelowe
2.1. Macierz BCG
2.2. Macierz Mc Kinseya
2.3. Macierz ADL
3. Analiza kluczowych czynników sukcesu
4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
5. Analiza SWOT

ROZDZIAŁ III. OCENA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „X”
1. Charakterystyka badanego obiektu
1.1. Geneza powstania przedsiębiorstwa
1.2. Główne grupy wyrobów
1.3. Ocena struktury organizacyjnej
1.4. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa
2. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3. Wykorzystanie analizy SWOT do oceny potencjału strategicznego firmy X
3.1. Zestawienie mocnych i słabych stron firmy X
3.2. Szczegółowe omówienie atutów
3.3. Szczegółowe omówienie słabości
3.4. Zestawienie szans i zagrożeń w dalszej działalności firmy X
3.5. Szczegółowe omówienie szans
3.6. Szczegółowe omówienie zagrożeń
3.7. Identyfikacja i analiza słabości i atutów, szans i zagrożeń firmy X

ROZDZIAŁ IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

WSTĘP

Istotną cechą rynkowej gospodarki jest swoboda ekonomicznego działania podmiotów występujących na tym rynku. Dlatego sposób gospodarowania w gospodarce rynkowej charakteryzuje wysoka efektywność, a także zdolność do nieustannej adaptacji coraz to nowych zasobów wiedzy i mądrości społecznej.

Przedsiębiorstwo, które chce utrzymać dobrą pozycję na rynku musi przestrzegać zasady racjonalnego gospodarowania. Realizując tę zasadę powinno dążyć do osiągnięcia coraz lepszych wyników przez efektywne wykorzystanie środków gospodarczych (obrotowych i trwałych), stosowanie usprawnień procesów technologicznych, a także organizacji pracy, oszczędzanie pracy żywej, oszczędne zużywanie materiałów, eliminowanie kosztów nieprodukcyjnych oraz obniżenie kosztów pośrednich-wydziałowych, ogólnowydziałowych, które są związane z organizacją procesu produkcyjnego i zarządzaniem całym przedsiębiorstwem.

Pomocą w osiągnięciu tego celu jest określenie możliwości działania jednostki na podstawie badania otoczenia, a w szczególności potencjalnych konsumentów, dostawców, odbiorców, produktów substytucyjnych. Jednakże podejmowanie trafnych decyzji, które mogą zmierzać do optymalnego wykorzystania czynników produkcji oraz wiedzy o otoczeniu w celu poprawy osiągniętych wyników, natrafia na duże trudności. Dlatego zarządzanie „nowym” przedsiębiorstwem wymaga wnikliwej analizy ekonomicznej oraz analizy finansowej.

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej obciążone jest wielką odpowiedzialnością związaną z koniecznością stałego i nieuchronnego rozwoju, a co za tym idzie znacznie wzrasta zapotrzebowanie na analizę ekonomiczną jako podstawę przemyślanych decyzji. Stanowi ona pomost pomiędzy przeszłością, a przyszłością działalności przedsiębiorstwa. Informacje z niej wypływające są podstawą do poznawania i oceny faktów oraz zjawisk gospodarczych, a także opracowania sposobów usprawnienia działalności jednostki.

Celem niniejszej pracy jest analiza potencjału strategicznego firmy X.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy przedstawia pojęcie i zakres analizy strategicznej. W rozdziale drugim ujęte są metody stosowane do analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci pokazuje wykorzystanie analizy SWOT do oceny potencjału strategicznego konkretnego przedsiębiorstwa P.E.H.H. X.

Rozdział czwarty zawiera podsumowanie i wnioski końcowe.Pracę napisano w oparciu o:literaturę przedmiotu,fachowe czasopisma,dane uzyskane w badanej firmie,własną analizę otrzymanych materiałów.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print