Ubezpieczenia na życie

Liczba stron: 81

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Rodzaj pracy: magisterska
Rok oddania: 2004

Spis Treści

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. Charakterystyka ubezpieczeń na życie i podstawy prawne ich prowadzenia 6
1. Ubezpieczenie na życie w świetle teorii ubezpieczeniowej 6
2. Charakter i ogólna koncepcja ubezpieczeń na życie 8
3. Podstawy prawne ubezpieczeń na życie w Polsce 11
4. Umowa ubezpieczeniowa na życie 19
1) Zawarcie umowy ubezpieczenia 19
2) Strony umowy ubezpieczenia i ich obowiązek 25
3) Rozwiązanie umowy 29

ROZDZIAŁ II. Rodzaje ubezpieczeń 34
1. Grupowe ubezpieczenia na życie 34
1) Przedmiot i specyfika ubezpieczeń grupowych 34
2) Grupowe ubezpieczenia oferowane przez PZU Życie S.A 36
a) Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ „P” 36
b) Grupowe ubezpieczenie na życie typ „Życie” 38
c) Grupowe ubezpieczenie emerytalne „Pogodna jesień” 39
2. Ubezpieczenia indywidualne 42
1) Zagadnienia ogólne 42
2) Indywidualne ubezpieczenia oferowane przez PZU Życie S.A. 44
a) Ubezpieczenie jednostkowe na życie „Maximum” 44
b) Ubezpieczenie jednostkowe na wypadek śmierci i dożycie Optima; 44
c) Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (na życie dowolnej osoby) Futura Pro; 46
d) Ubezpieczenie na życie i dożycie „Credo” 47
e) Indywidualne ubezpieczenie emerytalne „Pogodna Jesień” 47
f) Czasowe ubezpieczenie na wypadek śmierci 48
3. Dodatkowe ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne 49
1) Zakres dodatkowych ubezpieczeń 49
2) Dodatkowe ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne oferowane przez PZU Życie S.A. 51
a) Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 51
b) Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 51
c) Dodatkowe, grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 52
d) Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy 52
e) Dodatkowe, grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby 52
f) Dodatkowe, grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego 53
g) Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna Premium 54

ROZDZIAŁ III. Organizacja i działalność PZU Życie S.A. 55
1. Polski rynek ubezpieczeń w 2002 roku 31
2. Ubezpieczeniowa spółka akcyjna i podstawy prawne jej prowadzenia 59
3. Podstawowe dane finansowe charakteryzujące działalność PZU Życie S.A. w 2002 roku. 63
1) Udział PZU w polskim rynku ubezpieczeń 63
2) Składka przypisana brutto 64
3) Odszkodowania i świadczenia 65
4) Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 67
5) Działalność lokacyjna i wynik finansowy w 2002 roku 67

ROZDZIAŁ IV. PZU Życie u progu wejścia do Unii Europejskiej 70
1. Dostosowanie prawa ubezpieczeniowego do UE 70
2. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 70
3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym raz Rzeczniku Ubezpieczonych 72
4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 72
5. Regionalna perspektywa dla PZU 74

ZAKOŃCZENIE 76
SPIS TABEL 78
SPIS WYKRESÓW 79
SPIS LITERATURY 80

Wstęp

W ciągu ostatnich lat w Polsce nastąpił znaczny rozwój ubezpieczeń na życie, mierzony nie tylko liczbą nowych zakładów ubezpieczeń ale i zakresem oferowanych przez nie produktów oraz wielkością zbieranej przez te zakłady składki. Istotne zmiany nastąpiły w sferze psychicznego nastawienia potencjalnych ubezpieczonych. Zmieniło się bowiem i nadal zmienia podejście do ubezpieczenia, a zwłaszcza ocena jego znaczenia i przydatność, w tym także w planowaniu finansowego zabezpieczenia przyszłości.

Jednym z głównych uczestników krajowego rynku ubezpieczeń życiowych jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Głównym celem mojej pracy jest analiza działalności ubezpieczeniowej PZU Życie S.A., ze szczególnym uwzględnieniem ofert ubezpieczeń, jak tez wielkości sprzedaży poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, określenie pozycji tej firmy na rynku ubezpieczeń życiowych u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pierwszy rozdział pracy zawiera charakterystykę ubezpieczeń na życie, podstawy prawne ich prowadzenia.

Rozdział drugi przedstawia rodzaje ubezpieczeń oferowanych przez PZU Życie S.A.

Rozdział trzeci określa organizację i działalność a także wyniki finansowe PZU Życie S.A. na rynku ubezpieczeń życiowych w 2002 roku.

W rozdziale czwartym dokonano analizy pakietu ustaw z 22 maja 2003 r. dostosowującego nasze prawo ubezpieczeniowe do prawa Unii Europejskiej

4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print