Powstanie i rozwój firmy na przykładzie operatora telefonii przewodowej XXX Spółka Akcyjna

SPIS TREŚCI

CEL I ZAKRES PRACY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA FIRMY
1.1 Przesłanki lokalizacji firmy
1.2 Wpływ różnic branżowych na lokalizację
1.2.1 Sfera usług
1.2.2 Handel detaliczny
1.3 Wpływ analizy rynku na lokalizację
1.4 Wybór formy prawnej
1.4.1 Forma prawna
1.4.2 Przedsiębiorstwo jednoosobowe
1.4.3 Spółka cywilna
1.4.4 Handlowe spółki osobowe
1.4.5 Spółka handlowa jawna
1.4.6 Spółka komandytowa
1.4.7 Spółki kapitałowe
1.4.8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
1.4.9 Spółka akcyjna
1.4.10 Wybór formy prawnej
1.4.11 Rodzaj i zakres odpowiedzialności
1.5 Zgłoszenie przedsiębiorstwa do ewidencji
1.5.1 Wymagania formalne
1.5.2 Zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym
1.6 Ubezpieczenia i zabezpieczenie
1.7 Planowanie i realizacja zleceń
1.7.1 Kalkulacja ofertowa
1.7.2 Przygotowanie i realizacja zleceń

ROZDZIAŁ II. POWSTANIE I ROZWÓJ FIRMY NA PRZYKŁADZIE OPERATORA TELEFONII PRZEWODOWEJ XXX SPÓŁKA AKCYJNA
2.1 Dane o spółce
2.1.1 Informacje ogólne
2.1.2 Poprzednie formy prawne Spółki
2.1.3 Przepisy prawa, na podstawie których została utworzona Spółka
2.1.4 Sad Rejestrowy oraz zezwolenie na utworzenie Spółki
2.1.5 Historia Spółki, informacje o założycielach
2.1.6 Rodzaje i wartość kapitałów własnych oraz zasady ich tworzenia. Kapitały Spółki
2.1.7 Akcje tworzące kapitał akcyjny
2.1.7.1 Zmiany kapitału akcyjnego
2.1.7.2 Wkłady niepieniężne
2.1.7.3 Dodatkowe warunki przy zmianach kapitału akcyjnego oraz praw z Akcji
2.1.8 Notowania Akcji lub kwitów depozytowych na innych rynkach papierów wartościowych
2.1.8.1 Informacje ogólne
2.1.8.2 Notowania ADS-ów
2.1.9 Notowania papierów wartościowych Spółki na rynkach papierów wartościowych
2.1.10 Istotne powiązania organizacyjne i kapitałowe
2.2 Prezentacja spółki XXX S.A
2.2.1 Informacje ogólne
2.2.2 Podstawowe produkty spółki
2.3 Podstawowe produkty i usługi oferowane przez XXX S.A.
2.3.1 Produkty i usługi
2.3.2 Usługi telefonii stacjonarnej
2.3.3 Usługi Trunkingowe
2.3.4 Działalność internetowa
2.4 Marketing i sprzedaż usług telefonii stacjonarnej
2.4.1 Kampania reklamowa skierowana do abonentów instytucjonalnych
2.4.2 Kampania skierowana do abonentów mieszkaniowych
2.5 Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy XXX
2.5.1 Główne czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy XXX
2.5.1.1 Uwarunkowania gospodarcze
2.5.1.2 Rozwój polskiego sektora telekomunikacyjnego
2.5.1.3 Zmiany kursów walut oraz stóp procentowych
2.5.1.4 Zmiana ustawodawstwa telekomunikacyjnego
2.5.1.5 Konkurencja oraz konsolidacja na rynku usług telekomunikacyjnych
2.5.1.6 Rozwój technologiczny
2.5.2 Główne czynniki wewnętrzne wpływające na wynik działalność Grupy XXX
2.5.2.1 Wprowadzanie nowych produktów
2.5.2.2 Polityka taryfowa
2.5.2.3 Potrzeby kapitałowe
2.5.2.4 Wprowadzanie nowych systemów wspomagających zarządzanie
2.5.2.5 Nakłady inwestycyjne
2.5.2.6 Promocja i reklama Grupy XXX
2.6 Sytuacja finansowa firmy (zestawienie pierwszych kwartałów 2000 i 2001 roku)
2.6.1 XXX S.A. wyniki za I kwartał 2000 roku
2.6.1.1 Dane finansowe
2.6.1.2 Dane operacyjne
2.6.1.3 Informacje finansowe
2.6.1.4 Podsumowanie działalności operacyjnej
2.6.1.5 Główne dane operacyjne
2.6.1.6 Rachunek wyników
2.6.2 XXX S.A. wyniki za I kwartał 2001 roku
2.6.2.1 Dane finansowe
2.6.2.2 Dane operacyjne
2.6.2.3 Informacje Finansowe
2.6.2.4 Podsumowanie działalności operacyjnej

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ WYPRACOWANEJ PRZEZ GRUPĘ NETIA
3.1 Strategie i cele Grupy XXX
3.2 Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej, co najmniej do końca roku obrotowego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS AKTÓW PRAWNYCH

CEL I ZAKRES PRACY

Celem niniejszej pracy jest analiza procesu powstania i rozwoju firmy na przykładzie operatora telefonii przewodowej – XXX Spółka Akcyjna. Praca skupia się na badaniu różnych aspektów działalności firmy, począwszy od uwarunkowań powstawania firmy, poprzez prezentację jej działalności, po analizę perspektyw jej rozwoju.

WSTĘP

Firma to podstawowy podmiot gospodarczy, który spełnia wiele różnych funkcji w społeczeństwie. Odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji i dystrybucji dóbr i usług. Proces powstania i rozwoju firmy jest skomplikowany i zależy od wielu czynników. Niniejsza praca skupia się na tym procesie, analizując go na przykładzie konkretnej firmy.

ROZDZIAŁ I. UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA FIRMY

Pierwszy rozdział pracy skupia się na uwarunkowaniach powstawania firmy. Omawia takie aspekty jak przesłanki lokalizacji firmy, wpływ różnic branżowych na lokalizację, wpływ analizy rynku na lokalizację, wybór formy prawnej, zgłoszenie przedsiębiorstwa do ewidencji, ubezpieczenia i zabezpieczenie oraz planowanie i realizacja zleceń.

ROZDZIAŁ II. POWSTANIE I ROZWÓJ FIRMY NA PRZYKŁADZIE OPERATORA TELEFONII PRZEWODOWEJ XXX SPÓŁKA AKCYJNA

Drugi rozdział pracy skupia się na analizie konkretnej firmy – operatora telefonii przewodowej XXX Spółka Akcyjna. Przedstawia dane o spółce, prezentuje jej produkty i usługi, omawia marketing i sprzedaż usług telefonii stacjonarnej, analizuje zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju firmy oraz prezentuje jej sytuację finansową.

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ WYPRACOWANEJ PRZEZ GRUPĘ NETIA

Trzeci rozdział pracy skupia się na perspektywach rozwoju działalności gospodarczej firmy, uwzględniając elementy strategii rynkowej wypracowanej przez Grupę XXX.

ZAKOŃCZENIE

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej analizy.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia zawiera wykaz źródeł i literatury, które były wykorzystane podczas tworzenia pracy.

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

Spis aktów prawnych zawiera wykaz przepisów prawnych, które były wykorzystane podczas tworzenia pracy.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print