Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie firmy ROLPOL Sp. zo.o.

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA INTERNACJONALIZACJI
1.1. Pojęcie internacjonalizacji
1.2. Formy internacjonalizacji
1.1.1. Klasyczne
1.1.2. Nowoczesne
1.3. Motywy internacjonalizacji
1.4. Strategie internacjonalizacji
1.5. Logistyka międzynarodowa
1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
1.1.1. Instrumenty wsparcia
1.1.2. Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw.

ROZDZIAŁ II
CHARAKTERYSTYKA FIRMY ROLPOL SP. Z O.O.
2.1. Geneza powstania i rozwój firmy
2.2. Struktura organizacyjna firmy
2.3. System logistyczny firmy
2.4. Analiza otoczenia firmy

ROZDZIAŁ III
INTERNACJONALIZACJA JAKO SPOSÓB WEJŚCIA FIRMY ROLPOL SP. ZO.O. NA RYNKI MIĘDZYNARODOWE
3.1. Proces dążenia firmy do umiędzynarodowienia się
3.2. Zastosowanie form internacjonalizacji
3.3. Zastosowanie strategii internacjonalizacji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

W ostatnich latach wzrasta znaczenie pojęcia „internacjonalizacja”. Internacjonalizacja jest nasilającym się procesem zarówno w Polsce jak i na Świecie. Jest procesem nieuchronnym i koniecznym dla rozwoju polskiej gospodarki. Dotąd przedsiębiorstwa polskie niewiele miały wspólnego z umiędzynarodowieniem się a co za tym idzie rozszerzaniem swojego przedsiębiorstwa na skalę międzynarodową. Większe znaczenie do tej pory miały aspekty bierne, czyli prywatyzacja oraz napływ obcego kapitału do Polski. Można by uznać, że powyższe aspekty miały za zadanie przygotować polską gospodarkę do procesów internacjonalizacji oraz do czynnego działania w tej sferze.

Dlatego coraz większe znaczenie dla Polski przybiera forma eksportu. Niewątpliwie coraz bardziej polskie przedsiębiorstwa modernizują polską gospodarkę dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesach internacjonalizacji. Niestety konkurowanie z korporacjami, które mają mocną pozycję na opanowanym przez nie rynkach, stwarzają minimalne szansę przebicia się polskim przedsiębiorstwom na ten rynek. Dlatego firmy polskie poszukują nowych rozwiązań, pomysłów i nowych obszarów które spowodują, że ich szanse przebicia się na dany rynek zwiększą się.

W mojej pracy pragnę przybliżyć pojęcie internacjonalizacji – jej specyfikę, charakterystyczne cechy a także etapy przez które przechodzą przedsiębiorstwa by stać się przedsiębiorstwem międzynarodowym. Pragnę również przedstawić wszystkie czynniki składające się na termin „internacjonalizacja”, gdyż to nie oznacza tylko umiędzynarodowienie lecz coś znacznie więcej. Pragnę przedstawić również firmę „ROLPOL Sp. Z o.o.”, która jest niewątpliwie firmą międzynarodową, która posiada bardzo duże doświadczenie we współpracy z kontrahentami na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Odpowiednio do wcześniej dobranego celu struktura pracy podzielona jest na trzy rozdziały.

W rozdziale pierwszym zostaną zawarte ogólne zagadnienia mające na celu przybliżyć problematykę internacjonalizacji. Rozpocznę od omówienia pojęcia „internacjonalizacja”, oraz rodzaje strategii, form i motywów internacjonalizacji. W tym rozdziale pragnę również pokazać instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw decydujących się rozszerzać swoją działalność gospodarczą poza granicę kraju. Nie zabraknie również wiadomości na temat stanu polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i ich handlu zagranicznego. Poruszę również kwestię logistyki międzynarodowej ponieważ jest ona ściśle związana z przedsiębiorstwami międzynarodowymi.

Kolejny rozdział pracy poświęcony jest w całości charakterystyce firmy ROLPOL Sp. Z o.o. . Pragnę przedstawić historię powstania firmy, strukturę organizacyjną oraz system logistyczny firmy. Na koniec opiszę również otoczenie firmy, jej konkurencję.

Rozdział trzeci prezentować będzie proces dążenia firmy ROLPOL Sp. Z o.o. do umiędzynarodowienia się. Opiszę które rodzaje form oraz strategii firma wybrała jako najlepsze dla siebie rozwiązanie. W tym rozdziale pragnę również przedstawić, że mała firma również może działać na arenie międzynarodowej i w całości utożsamiać się z pojęciem „internacjonalizacja”.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw wykorzystane zostały ważniejsze pozycje książkowe dotyczące tego tematu. Z uwagi na fakt, że literatura na ten temat jest wciąż niewielka, wykorzystałam również informacje pochodzące z raportów i analiz przygotowywanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz publikacje ukazujące się na stronie Ministerstwa Gospodarki. Niektóre informacje pochodzą również z internetu. Natomiast informacje dotyczące charakterystyki firmy zostały mi udostępnione bezpośrednio przez firmę ROLPOL Sp. Z o.o.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print