Znaczenie umowy w obrocie gospodarczym

SPIS TREŚCI

Wstęp

Cel i zakres pracy

Rozdział I
Charakterystyczne cechy obrotu gospodarczego
1.1 Pojecie obrotu gospodarczego
1.1.1 Profesjonalny obrót gospodarczy
1.1.2 Konsumencki obrót gospodarczy
1.1.1 Seryjność obrotu handlowego a jego szybkość i minimum formalizmu
prawnego
1.3 Pewność i bezpieczeństwo obrotu
1.4 Wolność obrotu
1.5 Internacjonalizacja obrotu

Rozdział II
Umowa jako czynność prawna w obrocie gospodarczym
2.1 Pojęcie czynności handlowej
2.2 Systematyka czynności handlowych
2.3 Cechy specyficzne umowy w obrocie gospodarczym
2.3.1 Pojęcie umowy
2.3.2 Znaczenie podziału umów gospodarczych
2.4 Swoboda zawierania umów w obrocie gospodarczym
2.5 Ograniczenia zasady swobody umów
2.5.1 Sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia społecznego
2.5.2 Sprzeczność z właściwościami (naturą) stosunku umownego

Rozdział III
Rola wzorców umownych w obrocie gospodarczym
3.1 Funkcja społeczna wzorców umownych
3.1.1 Znaczenie prawa umownego i zwyczajowego w stosunkach kontraktowych
3.1.2 Standardy umowne
3.2 Wzorce umowne w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego
3.2.1 Związanie strony wzorcem
3.2.2 Pierwszeństwo umowy stron
3.2.3 Bezskuteczne z mocy prawa

Zakończenie

Bibliografia

Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Pojęcie referendum 5
3. Rodzaje referendów 7
3.1.Zasięg referendów 11
4. Przedmiot referendum 13
5. Określenie ważności wyników 18
6. Miejsce referendum w procesie decyzyjnym 21
7. Demokracja reprezentatywna 23
7.1.Demokracja bezpośrednia w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 25
8. Organy zarządzające referendum w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 27
9. Polskie referenda 29
9.1.Referendum z 1946 roku 29
9.2.Referendum z 1987 roku 33
9.3.Przebieg oraz rezultat referendum 38
9.4.Referendum z 18 lutego 1996 roku 41
9.5.Referendum Konstytucyjne 44
9.5.1.Prawne problemy referendum konstytucyjnego 45
9.5.2.Problemy społeczne i prawnoustrojowe 47
9.6.Referendum gminne 50
10. Przyszłość instytucji referendum w Polsce 57

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów 3

Rozdział I
Wprowadzenie  4
§ 1. Uwagi wstępne 4
§ 2. Pojęcia „gospodarowanie” i „nieruchomości komunalne” 8
Rozdział II
Pochodzenie nieruchomości komunalnych 13

Rozdział III
Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 21
§ 1. Zagadnienia ogólne 21
§ 2. Gmina 23
§ 3. Związek komunalny i miejska strefa usług publicznych  30
§ 4. Jednoosobowe spółki gminy 33
§ 5. Spółki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna 34
§ 6. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne 35

Rozdział IV
Zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 36
§ 1. Uwagi wstępne 36
§ 2. Zasada szczególnej staranności  37
§ 3. Zasada ograniczonej swobody  38
§ 4. Zasady zarządu mieniem gminy  40
§ 5. Zasada równorzędności partnerów  43
§ 6. Zasada autonomii woli stron 44
§ 7. Zasady prawidłowej gospodarki  46

Rozdział V
Prawne formy gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 47
§ 1. Sprzedaż i użytkowanie wieczyste  47
1.1. Przetargowy tryb rozporządzania nieruchomościami 47
1.2. Bezprzetargowy tryb rozporządzania nieruchomościami  50
1.3. Sprzedaż  54
1.4. Użytkowanie wieczyste  57
§ 2. Zamiana 61
§ 3. Zrzeczenie się  64
§ 4. Najem, dzierżawa, użyczenie 68
§ 5. Trwały zarząd  71
§ 6. Ograniczone prawa rzeczowe 75
§ 7. Aport wnoszony do spółek handlowych przez gminę 84
§ 8. Fundacja 90
§ 9. Darowizna  92

Rozdział VI
Wnioski  96
Bibliografia  99
Wykaz źródeł prawa  101

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………..
ROZDZIAŁ I Ordynacja jako źródło zobowiązań podatkowych………………………
1.1 Źródła prawa o zobowiązaniach podatkowych……………………………………….
1.2 Zakres regulacji ustawowej……………………………………………………………
1.3 Podstawowe pojęcia ustawy…………………………………………………………..
1.3.1 Obowiązek podatkowy…………………………………………………………..
1.3.2 Pojęcie podatku……………………………………………………………………..
1.3.3 Rok podatkowy…………………………………………………………………….
1.3.4 Podatnik………………………………………………………………………………
1.3.5 Płatnik………………………………………………………………………………….
1.3.6 Inkasent……………………………………………………………………………….
1.3.7 Organy podatkowe……………………………………………………………………….
1.3.8 Powstanie zobowiązania podatkowego………………………………………………….

ROZDZIAŁ II Pojęcie i charakter odpowiedzialności………………………………………..
2.1 Pojęcie odpowiedzialności……………………………………………………………
2.2 Charakter odpowiedzialności………………………………………………………..
2.2.1 Odpowiedzialność nieograniczona i ograniczona…………………………..
2.2.2 Odpowiedzialność solidarna…………………………………………………….
2.2.3 Odpowiedzialność subsydiarna………………………………………………

ROZDZIAŁ III Zakresy odpowiedzialności………………………………………………………..
3.1 Zakres podmiotowy odpowiedzialności………………………………….
3.1.1 Podatnik i małżonek……………………………………………………………
3.1.2 Płatnik i inkasent………………………………………………………………..
3.1.3 Osoby trzecie……………………………………………………………….
3.1.4 Następcy prawni……………………………………………………………………
3.1.5 Spadkobiercy………………………………………………………………………
3.2 Zakres przedmiotowy odpowiedzialności………………………………………………
3.2.1 Podatnik i małżonek……………………………………………………………….
3.2.2 Płatnik i inkasent……………………………………………………………………..
3.2.3 Osoby trzecie………………………………………………………………………….
3.2.4 Następcy prawni……………………………………………………………………..
3.2.5 Spadkobiercy………………………………………………………………………

ZAKOŃCZENIE………………………………………………………………………………

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………

Działalność gospodarcza małżonków

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
1.1 Charakter wspólności ustawowej
1.2 Powstanie wspólności majątkowej umownej
1.3 Skład majątku wspólnego
1.4 Zarząd majątkiem wspólnym
1.5 Czynności prawne między małżonkami dotyczące majątku wspólnego
1.6 Majątki odrębne małżonków

ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA MAŁŻONKÓW
2.1 Określenie działalności gospodarczej
2.2 Działalność gospodarcza prowadzona przez małżonków
2.3 Małżeństwo jako podmiot gospodarczy
2.4 Forma prawna działalności gospodarczej małżonków
2.4.1 Spółka Cywilna
2.4.2 Spółka handlowa jawna
2.4.3 Spółka komandytowa
2.4.4 Spółka partnerska
2.4.5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.4.6 Spółka akcyjna
2.4.7 Spółka komandytowo – akcyjna
2.5 Działalność gospodarcza „na imię obojga małżonków”
2.6 Mąż i żona a spółka cywilna
2.7 Zmiana przepisów podatkowych w 1999 roku
2.8 Śmierć współmałżonka

ROZDZIAŁ III
PODEJMOWANIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MAŁŻONKÓW JAKO PRZEDSIĘBIORCÓW

3.1 Rejestracja i wykonywanie działalności gospodarczej (stan prawny do 1.01.2001 r.)
3.2 Rejestracja i wykonywanie działalności gospodarczej (stan prawny po 1.01.2001 r.)
3.3 Wpływ działalności prowadzonej przez małżonka na małżeńskie stosunki majątkowe

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA