Postępowanie egzekucyjne w administracji

Liczba stron: 51

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…………………………………………………………………………………………4

1 Ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji administracyjnej i postępowania egzekucyjnego…………………………………………….5
1.1 Rozwój egzekucji administracyjnej w Polsce…………..5
1.2 Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej…………………7
1.3 Zakres zastosowania egzekucji administracyjnej………………8
1.3.1 Zakres podmiotowy……………………………………………………8
1.3.2 Zakres przedmiotowy…………………………………………………..8
1.4 Zasady postępowania egzekucyjnego………………………9
1.4.1 Zasada celowości……………………………………………………10
1.4.2 Zasada niezbędności…………………………………………………10
1.4.3 Zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawie……………………………………………………………….10
1.4.4 Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji………10
1.4.5 Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od represyjnych…………………………………………………………..11
1.4.6 Zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego………………………..11
1.4.7 Zasada zagrożenia…………………………………………………….11
1.4.8 Zasada poszanowania minimum egzystencji………………………….11
1.4.9 Zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych………13
1.4.10 Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji……13
1.4.11 Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania
obowiązku…13

2 Przebieg postępowania egzekucyjnego…………………15
2.1 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego………………15
2.2 Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego…………….21
2.2.1 Zawieszenie postępowania……………………………………………21
2.2.2 Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego i czynności egzekucyjnych…………………………………………………………22
2.2.3 Umorzenie postępowania……………………………………………..23
2.3 Zbieg egzekucji……………………………………………………………………25
2.4 Postępowanie zabezpieczające……………………26
2.5 Koszty egzekucyjne………………………27

3 Egzekucja administracyjna należności o charakterze pieniężnym…………………..31
3.1 Egzekucja z pieniędzy…………………………………31
3.2 Egzekucja z wierzytelności pieniężnych……………32
3.2.1 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę…………………………………32
3.2.2 Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego……………………………………………33
3.2.3 Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych…33
3.2.4 Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych………36
3.3 Egzekucja z innych praw majątkowych………………36
3.4 Egzekucja z ruchomości……………………………..39
3.5 Egzekucja z nieruchomości………………………….41

4 Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji….44
4.1 Definicja i klasyfikacja środków prawnych…………………44
4.2 Administracyjne środki prawne………………………….44
4.2.1 Zarzut…………………………………………………………………44
4.2.2 Zażalenie………………………………………………………………45
4.2.3 Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji………………………………………………………45
4.2.4 Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego…………………..46
4.2.5 Skarga na bezczynność wierzyciela…………………………………..46
4.3 Sądowe środki prawne……………………47
4.3.1 Powództwo ekscydencyjne……………………………………………47
4.3.2 Powództwo opozycyjne………………………………………………47
4.3.3 Skarga do sądu administracyjnego……………………………………47

Bibliografia………………………………………………………………………………….49

Wstęp

Tematem niniejszej pracy jest egzekucja administracyjna należności o charakterze pieniężnym.

W pracy tej chciałem ukazać istotę administracyjnego postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym poprzez dogłębne opisanie tych dwóch pojęć.

Przy pisaniu pracy korzystałem z licznych pozycji naukowych o tematyce dotyczącej egzekucji administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) a także ze stron internetowych.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zostały opisane ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Dalsza część i obejmuje historię egzekucji administracyjnej w Polsce, definicję administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej, a także zakres i ogólne zasady prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Drugi rozdział opisuje przebieg postępowania egzekucyjnego. W tym rozdziale opisane zostaną tok postępowania egzekucyjnego licząc od czynności przed egzekucją, wszczęcie postępowania egzekucyjnego do umorzenia tegoż postępowania. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie postępowania i czynności egzekucyjnych a także umorzenie postępowania egzekucyjnego. Również wyjaśnię takie pojęcia jak zbieg egzekucji administracyjnej, postępowanie zabezpieczające i koszty egzekucyjne.

Trzeci rozdział opisuje główny temat tej pracy, a mianowicie egzekucje administracyjną z należności o charakterze pieniężnym. Do tego typu egzekucji zalicza się egzekucje z pieniędzy, egzekucję z wierzytelności w skład, której wchodzą: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego oraz egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; egzekucje z innych praw majątkowych(np. papiery wartościowe, weksle), egzekucję z ruchomości a także najdotkliwszy środek ze wszystkich czyli egzekucję z nieruchomości.

Czwarty rozdział zawiera środki prawne dostępne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Dzielą się one na administracyjne środki prawne oraz na sądowe środki prawne. Do administracyjnych środków prawnych można zaliczyć zarzut, zażalenie, wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i skarga na bezczynność wierzyciela. Do środków prawnych zalicza się powództwo ekscydencyjne(osoba trzecia), powództwo opozycyjne(zobowiązany) oraz skargę do sądu administracyjnego.