Postępowanie egzekucyjne w administracji

Liczba stron: 61

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3

1 Ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji administracyjnej i postępowania egzekucyjnego 5
1.1. Rozwój egzekucji administracyjnej w Polsce 5
1.2 Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej 6
1.3 Zakres zastosowania egzekucji administracyjnej 7
1.4 Zasady postępowania egzekucyjnego 12

2 Przebieg postępowania egzekucyjnego 16
2.1 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 16
2.2 Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego 18
2.2.1 Zawieszenie postępowania 18
2.2.2 Umorzenie postępowania 19
2.3 Zbieg egzekucji 20
2.4 Postępowanie zabezpieczające 21
2.5. Koszty egzekucyjne 27

3 Egzekucja administracyjna należności o charakterze pieniężnym 34
3.1 Egzekucja z pieniędzy 34
3.2 Egzekucja z wierzytelności pieniężnych 36
3.2.1 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 36
3.2.2 Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego 38
3.2.3 Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych 39
3.2.4. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych 43
3.3. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych 44
3.3.1. Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych 44
3.3.2. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych 46
3.3.3. Egzekucja z weksla 47
3.3.4. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej 48
3.3.5. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 49
3.3.6. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych 50
3.4 Egzekucja z ruchomości 51

4. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 55
4.1 Administracyjne środki prawne 55
4.1.1. Zarzut 55
4.1.2 Zażalenie 59
4.1.3 Postanowienie o wyłączenie 60
4.1.4 Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego 60
4.2.5 Skarga na bezczynność wierzyciela 61
4.3 Sądowe środki prawne 62
4.3.1 Powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (ekscydencyjne) 62
4.3.2. Powództwo opozycyjne 63
4.3.3 Skarga do sądu administracyjnego 64

Zakończenie 66
Bibliografia 67

Wstęp

Tematem niniejszej pracy jest egzekucja administracyjna należności o charakterze pieniężnym.

W pracy tej chciałem ukazać istotę administracyjnego postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym poprzez dogłębne opisanie tych dwóch pojęć.

Przy pisaniu pracy korzystałem z licznych pozycji naukowych o tematyce dotyczącej egzekucji administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) a także ze stron internetowych.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zostały opisane ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Dalsza część i obejmuje historię egzekucji administracyjnej w Polsce, definicję administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej, a także zakres i ogólne zasady prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Drugi rozdział opisuje przebieg postępowania egzekucyjnego. W tym rozdziale opisane zostaną tok postępowania egzekucyjnego licząc od czynności przed egzekucją, wszczęcie postępowania egzekucyjnego do umorzenia tegoż postępowania. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie postępowania i czynności egzekucyjnych a także umorzenie postępowania egzekucyjnego. Również wyjaśnię takie pojęcia jak zbieg egzekucji administracyjnej, postępowanie zabezpieczające i koszty egzekucyjne.

Trzeci rozdział opisuje główny temat tej pracy, a mianowicie egzekucje administracyjną z należności o charakterze pieniężnym. Do tego typu egzekucji zalicza się egzekucje z pieniędzy, egzekucję z wierzytelności w skład, której wchodzą: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego oraz egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; egzekucje z innych praw majątkowych(np. papiery wartościowe, weksle), egzekucję z ruchomości a także najdotkliwszy środek ze wszystkich czyli egzekucję z nieruchomości.

Czwarty rozdział zawiera środki prawne dostępne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Dzielą się one na administracyjne środki prawne oraz na sądowe środki prawne. Do administracyjnych środków prawnych można zaliczyć zarzut, zażalenie, wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i skarga na bezczynność wierzyciela. Do środków prawnych zalicza się powództwo ekscydencyjne (osoba trzecia), powództwo opozycyjne (zobowiązany) oraz skargę do sądu administracyjnego.

4.6/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print