Postępowanie w sprawach o rozwód

Liczba stron: 71

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I
POJĘCIE, PRZESŁANKI I PRZYCZYNY ROZWODU 4
1.1 Pojęcie rozwodu i problem jego dopuszczalności 4
1.2 Pozytywne przesłanki dopuszczalności rozwodu 6
1.3 Negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu 8
1.3.1. Dobro wspólnych małoletnich dzieci 9
1.3.2. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego 10
1.3.3. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia 11
1.4 Przyczyny rozwodu 12
1.5 Wina rozkładu pożycia małżeńskiego 18

Rozdział II
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O ROZWÓD 20
2.1 Właściwość oraz skład Sądu 20
2.2 Wszczęcie postępowania 23
2.3 Mediacja w postępowaniu o orzeczenie rozwodu 28
2.4 Zawieszenie i umorzenie postępowania 31
2.5 Postępowanie dowodowe w celu ustalenia przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 33
2.6 Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód 36
2.7 Wyrokowanie 40
2.8 Postępowanie odwoławcze 44

Rozdział III
KOGNICJA SĄDU ORZEKAJĄCEGO W SPRAWIE ROZWODOWEJ 47
3.1 Orzeczenie rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie 48
3.2 Orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi 50
3.3 Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym względem dzieci 52
3.4 Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym względem małżonka 54
3.5 Orzeczenie o wspólnym mieszkaniu małżonków 58
3.6 Orzeczenie o podziale majątku wspólnego 60
3.7 Zasada integralności wyroku rozwodowego 64
3.8 Powrót do dotychczasowego nazwiska po rozwodzie 64

POSUMOWANIE 65

BIBLIOGRAFIA 67

WSTĘP

Celem mojej pracy jest przedstawienie postępowania w sprawach o rozwód, które rozpoznawane jest w trybie procesowym w postępowaniu odrębnym (sprawy małżeńskie). Instytucja rozwodu uregulowana jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jej celem jest rozwiązanie związków faktycznie martwych, w których małżonkowie nie biorą pod uwagę możliwości dalszego wspólnego życia.

W pierwszym rozdziale przedstawię pojęcie rozwodu i problem jego dopuszczalności. Szczegółowo poddam analizie rozkład pożycia małżeńskiego, którego zupełność i trwałość stanowi bezwzględnie wymaganą przesłankę do uwzględnienia powództwa o rozwód. Opiszę pozytywne przesłanki dopuszczalności rozwodu, jak i negatywne wyłączające dopuszczalność. Zwrócę uwagę na przyczyny rozwodu, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy, na zawinione i niezawinione a także takie, które mogą być zarówno zawinione jak i niezawinione. Na koniec przedstawię winę rozkładu pożycia małżeńskiego, która określa kto jest winny rozpadowi małżeństwa.

W rozdziale drugim szczegółowo przedstawię poszczególne etapy postępowania w sprawach o rozwód. Wskażę na właściwość miejscową i rzeczową sądu orzekającego rozwód oraz jego skład. Opiszę wszczęcie postępowania, które rozpoczyna się z chwilą złożenia do sądu pozwu przez jednego z małżonków. Przedstawię instytucję mediacji (ugodowe załatwienie kwestii spornych) jako narzędzia prawnego często używanego przez sąd podczas postępowania rozwodowego. Zwrócę uwagę na okoliczności zawieszenia i umorzenia postępowania – zgodnie z art. 174 k.p.c., oraz wynikające z treści art. 177 k.p.c. Opiszę szczegółowo przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Przedstawię również postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, oraz proces wyrokowania. Zwrócę uwagę na możliwość wniesienia apelacji od wyroku o rozwód orzeczonego w pierwszej instancji.

W ostatnim rozdziale przedstawione zostaną orzeczenia sądu orzekającego w sprawie rozwodowej. Szczegółowej analizie poddane zostaną orzeczenia rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie oraz orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. W zakresie stosunków alimentacyjnych omówię zagadnienia alimentów dla wspólnych małoletnich dzieci oraz obowiązku alimentacyjnym względem małżonków. Szczególną uwagę poświęcę orzeczeniu o wspólnym mieszkaniu małżonków, jak i orzeczeniu o podziale majątku wspólnego. Na koniec przedstawię kontrowersyjną zasadę integralności wyroku rozwodowego oraz powrót do dotychczasowego nazwiska po rozwodzie.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print