Kryminologiczne aspekty przestępczości Polaków za granicą

Wstęp 1 – 2
Rozdział I Pojęcie przestępczości i jej charakterystyka
1. Definicje przestępczości 3 – 6
2. Rozmiary przestępczości w Polsce i na świecie 6 – 16
3. Charakterystyka przestępczości 16 – 18
Rozdział II Motywy popełniania przestępstw za granicą 19
1. Motyw ekonomiczny 20 – 22
2. Motyw zemsty 22 – 23
3. Inne motywy 23 – 24
4. Motywy nieznane 24 – 25
Rozdział III Sprawca przestępstwa i jego charakterystyka w świetle literatury
oraz badań własnych 26 – 30
Rozdział IV Przestępstwa najczęściej popełniane przez Polaków za granicą 31
1. Rozbój i wymuszenie rozbójnicze 31 – 33
2. Zabójstwo 33 – 35
3. Przemyt narkotyków 36 – 38
4. Kradzież i kradzież z włamaniem 38 – 40
5. Handel żywym towarem 41 – 42
6. Oszustwa w pośrednictwie pracy 42 – 45
Rozdział V Prawnokarna ocena zachowania sprawców przestępstw 46 – 50
Rozdział VI Zapobieganie przestępczości obywateli państw obcych 51-54
Wnioski 55
Bibliografia 56 – 58
Wykaz aktów prawnych 59

WSTĘP

Niezależnie od państwa, w którym przebywają obywatele naszego kraju, naruszają oni w różnym stopniu porządek prawny obowiązujący na danym terytorium.

Przemiany polityczno-ustrojowe, wszystkie przeobrażenia, jakim uległa Polska w ciągu ostatnich piętnastu lat, spowodowały szerokie otwarcie naszego kraju na Europę i cały świat.
Uzyskanie paszportu i wizy wjazdowej przestało być nieosiągalnym marzeniem przeciętnego Polaka. Obecnie każdy obywatel naszego kraju posiada swobodę podróżowania po państwach wszystkich kontynentów. Od czasu naszej akcesji do Unii Europejskiej wystarczy jedynie dowód osobisty, by móc przekroczyć granicę kraju członkowskiego. Wybierając się do wielu państw świata nie ma potrzeby ubiegać się o uzyskanie wizy.

Następstwem tych zmian jest również wyraźnie zauważalna zmiana zachowań przestępczych Polaków za granicą. Charakter popełnianych obecnie czynów prawnie niedozwolonych przesunął się znacznie w stronę przestępstw o większym ciężarze gatunkowym. W mniejszym stopniu, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, nasi rodacy naruszają przepisy o zatrudnieniu czy też dokonują np. drobnych kradzieży w sklepach.

Obecnie Polacy są cenionymi i poszukiwanymi kurierami narkotyków, handlarzami dostarczającymi kobiety do zachodnich domów publicznych, a także sprawcami zuchwałych napadów na salony jubilerskie.

Pisząc niniejszą pracę starałam się właśnie ukazać charakter i rozmiary przestępczości Polaków poza granicami kraju. Przybliżyć i zrozumieć aktualne motywy, zwłaszcza wśród ludzi młodych, popełniania czynów zabronionych za granicą. To właśnie ludzie młodzi stanowią zdecydowaną większość tych, którzy dopuszczają się przestępstw za granicą i odbywają kary w tamtejszych więzieniach.

Pierwszy rozdział pracy poświęciłam na zdefiniowanie zjawiska przestępczości, jego charakterystyki oraz rozmiarów, tak w Polsce, jak i innych państwach.

Motywy popełniania przestępstw za granicą przez współczesnego polskiego sprawcę przedstawia rozdział drugi. Ta część mojej pracy przybliża przesłanki, którymi kierują się nasi rodacy, w tym szczególnie młodzi, którzy decydują się na niezgodny z prawem sposób postępowania.

Przedstawiciele tej części naszego społeczeństwa zostali ukazani w rozdziale trzecim, których dokonuję charakterystyki sprawcy popełniającego przestępstwa za granicą.

W rozdziale czwartym przedstawiłam przykłady najczęściej popełnianych czynów karalnych przez Polaków na terytorium państw obcych. Począwszy od opisów dokonanych rozbojów poprzez zabójstwa i przemyt narkotyków, narkotyków kończąc na kradzieżach i częstych ostatnimi czasy oszustwach w pośrednictwie pracy.

Zasady odpowiedzialności, jakie są przewidziane w polskim prawie za przestępstwa popełnione za granicą oraz zapadłe wyroki wymierzone zarówno przez sady zagraniczne, jak i polskie przytoczone zostały w rozdziale piątym.

Na zakończenie przedstawiłam, jakie działania podejmowane są w naszym kraju celem zapobiegania przestępczości obywateli państw obcych.

Przy pisaniu pracy wysoce pomocne były statystyki Policji krajów zachodnioeuropejskich, w szczególności Krajowego Urzędu Kryminalnego Republiki Federalnej Niemiec, dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych. Z uwagi na brak jakichkolwiek publikacji książkowych omawiających tematykę przestępczości Polaków za granicą, posiłkowałam się w przeważającej mierze materiałami zawartymi w artykułach prasowych.

Myślę, że po lekturze mojej pracy – czytelnik uzyska pełniejszy obraz charakteru i rozmiarów przestępczej działalności Polaków poza granicami naszego kraju. Pozna przyczyny przedstawiające, dlaczego nasi rodacy decydują się na popełnianie czynów, które stoją w sprzeczności z prawem państwa, w którym są popełniane, jak i tym obowiązującym w Polsce.

Liczba stron 63
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Szczeciński
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2005
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print