Koncesje w prawie polskim i Unii Europejskiej

Spis Treści

Wykaz skrótów 5
Wstęp 6
Rozdział 1. DOKTRYNALNE I NORMATYWNE UJĘCIE KONCESJI.
1.1. Geneza i ewolucja koncesji 8
1.2. Pojęcie koncesji w Konstytucji, ustawodawstwie zwykłym i literaturze polskiej 15 1.3. Koncesja a zezwolenie 18
Rozdział 2. PODSTAWY I ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE UDZIELANIA KONCESJI W POLSCE.
2.1. Wprowadzenie . 22
2.2. Koncesje w prawie geologicznym i górniczym 30
2.3. Koncesje w prawie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją 35
2.4. Koncesje w prawie energetycznym 42
2.5. Koncesje w prawie ochrony osób i mienia . 46
2.6. Koncesje w prawie o autostradach płatnych . 50
2.7. Koncesje w prawie kolejowym 54
2.8. Koncesje w prawie radiowym i telewizyjnym . 58
Rozdział 3. CHARAKTER PRAWNY KONCESJI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.
3.1. Reglamentacja działalności gospodarczej jako przejaw ograniczeń wolności gospodarczej w Unii Europejskiej . 64
3.2. Przykłady reglamentacji działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej . 70
3.2.1. Austria . 70
3.2.2. Francja . 72
3.2.3. Belgia 74
3.2.4. Włochy 75
3.2.5. Niemcy . 77
3.2.6. Hiszpania . 80
3.2.7. Wielka Brytania 82
3.3. Porównanie prawa polskiego z prawem krajów Unii Europejskiej w zakresie reglamentacji działalności gospodarczej . 84
PODSUMOWANIE. Perspektywy rozwoju systemu koncesji . 90
Bibliografia 92
Wykaz aktów prawnych . 95

Wstęp

Celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu prawnego w zakresie koncesji jako formy reglamentacji wykonywania działalności gospodarczej. Ważne jest aby uzmysłowić sobie, jak ważna zarówno w prawie polskim, jak i innych państw jest wolność gospodarcza. Jednocześnie jak duże znaczenie dla prawidłowego jej funkcjonowania mają ograniczenia jej stosowania. Przekłada się to chociażby na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, na interes publiczny, a nawet stosunki z państwami sąsiednimi. W chwili obecnej, gdy przygotowujemy się do członkostwa w Unii Europejskiej, szczególne znaczenie ma dostosowanie naszych przepisów do standardów tam obowiązujących.

Wiele kwestii dotyczących działalności gospodarczej zostało już zmienione, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Postaram się pokazać różnice, jakie jeszcze pozostały w naszym prawodawstwie względem prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej. Moją uwagę poświęciłam koncesjom na wykonywanie działalności gospodarczej.

Chciałam przedstawić wszystkie problemy, jakie dotyczą wydawania, odmowy wydania i cofania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, oraz organów państwowych zaangażowanych w te procesy, w prawie polskim i Unii Europejskiej. Koncesje w Polsce są podstawowymi elementami reglamentacji szeroko rozumianej wolności gospodarczej, która jest gwarantowana przez Konstytucję RP. W Unii Europejskiej, czyli we wszystkich państwach członkowskich, na straży wolności gospodarczej stoi Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Każdy może zwrócić się do Trybunału o rozpatrzenie decyzji organu państwowego ograniczającej wolność gospodarczą. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii także obywatele polscy będą mieli prawo korzystania z działalności ETS. Nie oznacza to jednak, że w krajach Unii Europejskiej nie stosuje się ograniczeń wolności gospodarczej. Pewne dziedziny życia gospodarczego muszą pozostawać pod ścisłą kontrolą państwa, bądź to ze względu na potrzebę ochrony szeroko rozumianego bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, bądź też z uwagi na założenia realizowanej przez władzę publiczną polityki gospodarczej. Stąd bierze swoje źródło reglamentacja gospodarcza.

Liczba stron 98
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Gdański
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print