Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…………3

ROZDZIAŁ I

Pojęcie władzy sądowniczej……5

ROZDZIAŁ II

Ogólne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej.10

2.1. Zasada niezawisłości sądowej i sędziowskiej..11
2.2. Zasada dwuinstancyjności …12
2.3. Zasada udziału ławników w sprawowaniu władzy sądowniczej..13
2.4. Zasada jawności i jednolitości sądów..15
2.5. Zasada prawa do sądu i prawa do obrony…16

ROZDZIAŁ III

Zasady działania organów władzy sądowniczej. 19

3.1. Sąd Najwyższy…… 19
3.2. Organizacja i organy sądów powszechnych..26
3.3. Sądy administracyjne….31
3.4. Sądy wojskowe…..36
3.5. Trybunał Stanu……39
3.6. Trybunał Konstytucyjny…40

ROZDZIAŁ IV

Status prawny sędziego

4.1. Niezawisłość sędziowska….43
4.2. Odpowiedzialność sędziów…….46
4.3. Obowiązki sędziego…..46
4.4. Prawa sędziego……47
4.5. Przesłanki nominacji sędziego……48

Zakończenie………..49
Bibliografia……….51

WSTĘP

R. Perrot napisał: „Sądy są koniecznymi współtowarzyszami prawnika. Bez ich poznania nauka prawa byłaby tylko igraszką estety”. Jak funkcjonuje władza sądownicza w Polsce? Jak jest zorganizowana? Czy zapewnia jednostce bezpieczeństwo? Czy Konstytucja ustanawia zasady sprawowania władzy sądowniczej? W ostatnich czasach coraz więcej mówi się o wymiarze sprawiedliwości, dlatego też warto wiedzieć, jak działa ta jedna z najważniejszych władz w Polsce.

Bogata literatura odnosząca się do ogólnego pojęcia, jakim jest wymiar sprawiedliwości, ukazuje problemy, z którymi borykają się sądy, wskazuje jak jest on zorganizowany, przywołuje zasady funkcjonowania organów takich jak Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, a także sądy powszechne i zreformowane sądy administracyjne.

Współczesna władza sądownicza ma znacznie szerszy zakres funkcjonowania niż ten działający kilkadziesiąt lat temu. Niniejsza praca ma na celu ukazanie zmian zachodzących w polskim sądownictwiei trybunałach, przywołuje podstawy prawne działania wymiaru sprawiedliwości, skupia się na zasadach gwarantowanych przez Konstytucję. To właśnie ustawa zasadnicza jest gwarantem prawa do sądu, ustanawia zasadę sądowego wymiaru sprawiedliwości. Ustawodawca podkreśla odrębność sądów, ich samodzielność i niezależność, gwarantuje niezawisłość sędziów tak, aby władza sądownicza jak najpełniej sprawowała funkcję sprawiedliwości, zapewniała społeczeństwu bezpieczeństwo i pewność.

W pierwszym rozdziale pracy wyjaśnione zostało samo pojęcie władzy sądowniczej, będące przedmiotem wielu dyskusji i budzące sporo kontrowersji. Przedstawienie różnego rodzaju definicji ma na celu jak najpełniejsze wyjaśnienie zagadnienia.

W rozdziale drugim, przywołując przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opisane zostały zasady dotyczące organizacji władzy sądowniczej: zasada niezawisłości sądowej i sędziowskiej, zasada dwuinstancyjności, zasada udziału ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zasada jawności i jednolitości sądów, a także zasada prawa do sądu i prawa do obrony. Zostają one ukazane na tle przepisów Konstytucji tak, aby przybliżyć działanie instytucji, mającej na celu wymierzanie sprawiedliwości.

W rozdziale trzecim przedstawiono funkcjonowanie organów władzy sądowniczej, a więc Sądu Najwyższego, Trybunałów Stanu i Konstytucyjnego, sądów powszechnych i administracyjnych. Zostało to pokazane na podstawie zasad ich działania, organizacji oraz struktury.

Ostatni rozdział, czwarty został poświęcony statusowi prawnemu sędziego. Status ten nakreślony zostaje poprzez przywołanie zasady niezawisłości sędziowskiej, odpowiedzialności sędziów. To właśnie sędziowie muszą być tymi, którzy wydają sprawiedliwy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To oni powinni być bezstronni, rozwiązywać sprzeczności i czuwać na straży prawa.
Konstytucja RP znacznie rozbudowuje gwarancje niezawisłości sędziowskiej, a także rozbudowuje sądownictwo administracyjne, potwierdza tym samym, iż władza sądownicza jest jednym z elementów zasady demokratycznego państwa prawnego.

Liczba stron 54
Nazwa Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print