Historia integracji Polski z Unią Europejską

gotowa praca licencjacka

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza i główne zadania Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie i cele Unii Europejskiej 4
1.2. Główne organy Wspólnot Europejskich 11
1.3. Etapy integracji europejskiej 18

Rozdział II. Przebieg procesu negocjacji Polski o członkostwo w UE 25
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej 25
2.2. Przygotowania do negocjacji i przebieg procesu negocjacji 32
2.3. Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski 40

Rozdział III. Zakończenie negocjacji akcesyjnych – wyniki i ich ocena 42
3.1. Szczyt w Kopenhadze 42
3.2. Wyniki negocjacyjne Polski w poszczególnych obszarach negocjacyjnych 44
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych 53

Zakończenie 63
Spis rysunków 65
Bibliografia 66

Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską

ROLNICTWO POLSKIE W PROCESIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE RYNKU ZBÓŻ

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I. Polityka rolna Unii Europejskiej 5
1. Geneza Unii Europejskiej 5
2. Polityka Unii w zakresie rolnictwa 14
2.1. Powstanie, cele i główne zasady Wspólnej Polityki Rolnej 14
2.2. Interwencjonizm państwowy w regulacji rynku rolnego Unii Europejskiej 16
2.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 25
2.4. Organizacja Wspólnej Polityki Rolnej 29
2.5. Efekty Wspólnej Polityki Rolnej 32

Rozdział II. Koncepcja polityki rolnej w Polsce. 36
2.1. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej. 36
2.2 Priorytety procesu integracyjnego (dostosowawczego). 38
2.3 Stan polskiego rolnictwa. 40

Rozdział III. Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską na przykładzie rynku zbóż 49
3.1 Cele polityki rolnej i metody ich realizacji na rynku zbóż w Polsce i UE. 50
3.2 Poziom produkcji zbóż w Polsce i krajach UE. 52
3.3 System regulacji rynku zbożowego w Polsce i w Unii Europejskiej 58
3.4 Szanse i zagrożenia związane z procesem ujednolicania systemu regulacji rynku zbóż 66

Zakończenie 70

Walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski

ROZDZIAŁ I – Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego

1. Pojęcia rasizmu i ksenofobii w naukach społecznych oraz w nauce o stosunkach międzynarodowych
2. Wspólnotowe traktaty założycielskie – podstawy rozwoju acquis communautaire 2.1. Jednolity Akt Europejski – początek zmian traktatowych
3. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht początkiem rewolucji?
3.1. Zapisy traktatowe
3.2. Znaczenie Traktatu o Unii Europejskiej dla walki z rasizmem i ksenofobią

ROZDZIAŁ II – Obecna rola Unii w walce z rasizmem i ksenofobią

1. Zmiany wprowadzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego
1.1 Zapisy traktatowe zmienionego Traktatu o Unii Europejskiej
1.2. Zapisy traktatowe Traktatu o Wspólnocie Europejskiej
1.3. Znaczenie Traktatu Amsterdamskiego dla walki z rasizmem i ksenofobią
2. Inne kroki prawne podejmowane w ramach prac Wspólnot Unii
2.1. Instytucje UE siłą napędową walki z rasizmem i ksenofobią
2.2. Postanowienia szczytów Rady Europejskiej
3. Rola Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC)
4. Walka z rasizmem i ksenofobią w różnych obszarach życia publicznego
4.1. Przeciwdziałanie rasizmowi w sporcie
4.2. Dyskryminacja rasowa w miejscu pracy
4.3. Skrajna prawica i rasizm – niebezpieczeństwo dla demokracji, czy fundament demokratycznej swobody wypowiedzi politycznej
4.4. Walka z rasizmem i ksenofobią w środkach masowego przekazu
4.5. Edukacja przeciwko nietolerancji
5. Współpraca Unii Europejskiej z Radą Europy
6. Perspektywy wzmocnienia działań antyrasistowskich w Unii Europejskiej.
6.1. Współpraca międzynarodowa jako element wzmacniający walkę z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ III – Rasizm i ksenofobia w Polsce

1. Zjawisko nietolerancji w Polsce – aspekt historyczny
2. Współczesny Polak a inna nacja
3. Działania zmierzające do likwidacji barier międzykulturowych
3.1. Edukacja w szkole
3.2. Rola mediów
3.3. Rola państwa
4. Ocena działań podejmowanych w Polsce przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

Polityka ochrony środowiska Rzeczypospolitej Polskiej w procesie integracji ze standardami Unii Europejskiej

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział I: Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Istota izakres przedmiotowy. 9
Podstawy prawne europejskiej polityki ochrony środowiska 10
Zasady europejskiej polityki ochrony środowiska 14
Obszary europejskiej polityki ochrony środowiska 15
Powietrze 16
Woda 17
Przyroda 18
Odpady 19
Hałas 20
Chemikalia, zagrożenia przemysłowe i biotechnologie 21
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 23
Narzędzia i metody realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska 24
Ekologiczny aspekt funkcjonowania innych polityk sektorowych 28

Rozdział II: Polityka ochrony środowiska w Polsce. Istota i zakres przedmiotowy. 32
Podstawy prawne polskiej polityki ochrony środowiska 32
Obszary polskiej polityki ochrony środowiska 34
Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin 35
Ochrona wód oraz środowiska morskiego 36
Ochrona powietrza 39
Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego 40
Ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska 43
Ochrona zieleni w miastach i wsiach 43
Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami 44
Ochrona przed promieniowaniem 46
Postępowanie z odpadami 47
Narzędzia i metody realizacji polskiej polityki ochrony środowiska 49
Administracja środowiska naturalnego w Polsce 49
Środki ekonomiczne. Kary i opłaty. 53
Ekologiczny aspekt funkcjonowania innych polityk sektorowych 56

Rozdział III: Proces dostosowywania polityki ochrony środowiska w Polsce do polityki w Unii Europejskiej. 59
Podstawy prawne 60
Organy władzy państwowej zajmujące się dostosowywaniem polskiej polityki ochrony środowiska do standardów obowiązujących w UniiEuropejskiej 61
Dostosowywanie polskiego prawa ochrony środowiska do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej 66
Powietrze 69
Woda 70
Odpady 72
Przyroda 74
Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) 76
Chemikalia 77
Ryzyko przemysłowe i zanieczyszczenia przemysłowe 78
Bezpieczeństwo radiologiczne 79
Hałas 80
Geologia i górnictwo 81
Dostosowywanie narzędzi realizacji polskiej polityki ochrony środowiska 81

Zakończenie 88
Bibliografia 94

Polityka społeczna w Rzeczypospolitej Polskiej w procesie dostosowywania się do standardów Unii Europejskiej

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział 1. Modele polityki społecznej w Europie i na świecie  9
1.1 Model opiekuńczy polityki społecznej 10
1.2 Model motywacyjny polityki społecznej 11
1.3 Model marginalny polityki społecznej 11
1.4 Model liberalno – kolektywistyczny polityki społecznej 12
1.5 Model rudymentarny polityki społecznej  12

Rozdział 2. Polityka społeczna w praktyce zachodnioeuropejskiej 14
2.1 „Laissez – faire” a „Welfare State” w Wielkiej Brytanii 14
2.2 „Socjalna gospodarka rynkowa” i zasada „wyprzedzającej troski” w Republice Federalnej Niemiec 17
2.3 Zasada subsydiarności a zainteresowanie Wspólnoty Europejskiej polityką społeczną 19
Rozdział 3. Problem interpretacji polityki społecznej w Polsce 22
3.1 Polityka społeczna w na ziemiach polskich i w Polsce przed drugą wojną światową 22
3.2 Polityka społeczna w PRL i RP 24

Rozdział 4. Rozwiązania prawne w zakresie polityki społecznej we Wspólnotach Europejskich: geneza, rozwój i obraz dzisiejszy 27
4.1 Od EWWiS do swobody przepływu pracowników – początek wspólnotowej polityki społecznej 28
4.2 Swobodny ruch pracowników w regulacjach szczegółowych 31
4.3 Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących 34
4.4 Zabezpieczenie na starość  37
4.5 Ewolucja i rozszerzanie zainteresowania Wspólnoty na inne dziedziny polityki społecznej 39

Rozdział 5. Rozwiązania instytucjonalne w zakresie polityki społecznej we Wspólnocie Europejskiej 47
5.1 Główne instytucje Wspólnoty Europejskiej 47
5.2 Inne instytucje oraz programy wspólnotowe z dziedziny polityki społecznej 50

Rozdział 6. Teraźniejszość a przyszłość polityki społecznej w Unii Europejskiej 56
6.1 Quo vadis, Regina Europa? – „Zielona” i „Biała Księga” wspólnotowej polityki społecznej 56
6.2 Teoria a rzeczywistość wspólnotowej polityki społecznej 62

Rozdział 7. Polityka społeczna w Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku 74
7.1 Społeczeństwo polskie – bilans otwarcia 74
7.2 Polskie bezrobocie 82

Rozdział 8. Dzisiejsze reformy społeczne w Polsce a przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej 88
8.1 Sektor społeczny a transformacja polskiego rynku 88
8.2 Reforma służby zdrowia 90
8.3 Reforma systemu emerytalnego 93
8.4 Reforma oświaty  98

Rozdział 9. Proces dostosowywania się Rzeczypospolitej Polskiej do europejskich standardów socjalnych 101
9.1 Instytucje zajmujące się dostosowywaniem Polski do standardów Wspólnoty w zakresie polityki społecznej 101
9.2 Proces przyjmowania przez Polskę dorobku prawnego Wspólnoty w zakresie polityki społecznej – priorytety, problemy, osiągnięcia 104
9.3 Główne kierunki negocjacji a proces dostosowania polskiej polityki społecznej do standardów unijnych 109

Zakończenie 112
Bibliografia 115