Polityka zagraniczna Rosji wobec Polski po 2004 roku

WSTĘP……………………………………………..…………..2

ROZDZIAŁ I . GENEZA STOSUNKÓW ROSYJSKO POLSKICH.……4
1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II wojnie światowej…..4
1.2.Rozpad ZSRR – powstanie Federacji Rosyjskiej………………24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI ROSYJSKO-POLSKIE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE………………………………………31
2.1. Polityka Rosji wobec Polski po wstąpieniu do UE……… ……31
2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010…32
2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne stosunki międzynarodowe.……………………………46

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW ROSYJSKO-POLSKICH………………………………………………62
3.1. Polska jako wschodnia granica UE…………………………62
3.2. Prognoza oraz ocena dalszych stosunków rosyjsko-polskich……71

ZAKOŃCZENIE ……………………………………………………………………….74

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………..…75

WSTĘP

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie jak kształtowały się stosunki polsko-rosyjskie na przestrzeni ostatnich lat, głównie zaś po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Praca została podzielona na trzy zasadnicze części, które powinny pozwolić na zorientowanie się w temacie. W rozdziale pierwszym pracy został przedstawiony krótki zarys historyczny stosunków najpierw radziecko-polskich po II wojnie światowej, a następnie już Polski z Federacją Rosyjską. Niezwykle istotną pomocą przy pisaniu tego rozdziału okazał się „Informator o stosunkach Polska-Związek Radziecki 1944-91” oprac. Walenty Daszkiewicz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 1994, a także praca Józefa Kukułki „Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000”, Scholar, Warszawa, 2004. Kolejną pracą pomocną przy pisaniu tego rozdziału była publikacja Magdaleny Hen i Kazimierza Malaka „Rosja Federacja Rosyjska, informator”, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1994.

Kolejna część pracy jest jakby uzupełnieniem poprzedniej i dlatego rozdział drugi został poświęcony do przedstawienia zagadnienia postawionego w tytule pracy czyli, na przedstawienie stosunków polsko-rosyjskich już po akcesji Polski w unijne struktury oraz na ukazanie jak się kształtowały wzajemne relacje gospodarcze oraz jak się przekładały na politykę. W tym rozdziale najbardziej pomocnych okazało się dziewięć pozycji z których korzystałem najczęściej pisząc ten rozdział. Były to publikacje znajdujące się w „Roczniku Strategicznym” z lat 2004-2009 pod red. Romana Kuźniara, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Scholar, Warszawa, a także publikacje Adama Eberhardta i Bartosza Cichockiego znajdujące się w „Roczniku Polskiej Polityki Zagranicznej” z lat 2004-2009, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Natomiast rozdział trzeci posłużył do przedstawienia Polski jako wschodniej zewnętrznej granicy UE oraz na ukazanie jak według ekspertów mogą się potoczyć relacje polsko-rosyjskie. W tym rozdziale najbardziej pomocne okazały się cztery prace; Rafała Sadowskiego „Współpraca transgraniczna na nowej granicy wschodniej Unii Europejskiej”, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2004, Tomasza Paszkowskiego „Polska granica wschodnią granicą Unii Europejskiej”, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2000, Piotra Rakowskiego i Roberta Rybickiego „Wschodnia granica Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej”, Polska granica wschodnią granicą Unii Europejskiej, pod red. Tomasza Paszewskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa oraz Bartosza Cichockiego „Wschodnia granica zewnętrzna rozszerzonej Unii Europejskiej”, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2004.

Liczba stron 78
Nazwa Szkoły Wyższej WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print