Polityka ochrony środowiska Rzeczypospolitej Polskiej w procesie integracji ze standardami Unii Europejskiej

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział I: Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Istota i zakres przedmiotowy. 9
Podstawy prawne europejskiej polityki ochrony środowiska 10
Zasady europejskiej polityki ochrony środowiska 14
Obszary europejskiej polityki ochrony środowiska 15
Powietrze 16
Woda 17
Przyroda 18
Odpady 19
Hałas 20
Chemikalia, zagrożenia przemysłowe i biotechnologie 21
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 23
Narzędzia i metody realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska 24
Ekologiczny aspekt funkcjonowania innych polityk sektorowych 28

Rozdział II: Polityka ochrony środowiska w Polsce. Istota i zakres przedmiotowy. 32
Podstawy prawne polskiej polityki ochrony środowiska 32
Obszary polskiej polityki ochrony środowiska 34
Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin 35
Ochrona wód oraz środowiska morskiego 36
Ochrona powietrza 39
Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego 40
Ochrona walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska 43
Ochrona zieleni w miastach i wsiach 43
Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami 44
Ochrona przed promieniowaniem 46
Postępowanie z odpadami 47
Narzędzia i metody realizacji polskiej polityki ochrony środowiska 49
Administracja środowiska naturalnego w Polsce 49
Środki ekonomiczne. Kary i opłaty. 53
Ekologiczny aspekt funkcjonowania innych polityk sektorowych 56

Rozdział III: Proces dostosowywania polityki ochrony środowiska w Polsce do polityki w Unii Europejskiej. 59
Podstawy prawne 60
Organy władzy państwowej zajmujące się dostosowywaniem polskiej polityki ochrony środowiska do standardów obowiązujących w UniiEuropejskiej 61
Dostosowywanie polskiego prawa ochrony środowiska do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej 66
Powietrze 69
Woda 70
Odpady 72
Przyroda 74
Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) 76
Chemikalia 77
Ryzyko przemysłowe i zanieczyszczenia przemysłowe 78
Bezpieczeństwo radiologiczne 79
Hałas 80
Geologia i górnictwo 81
Dostosowywanie narzędzi realizacji polskiej polityki ochrony środowiska 81

Zakończenie 88
Bibliografia 94

WSTĘP

Tematem tej pracy jest polityka ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście jej dostosowywania do standardów Unii Europejskiej. Proces ten jest złożony i obejmuje wiele obszarów polityki środowiskowej, od jakości powietrza i wody po zarządzanie odpadami, ochronę przyrody i przeciwdziałanie hałasowi. Ponadto, wdrażanie europejskich standardów środowiskowych w Polsce wiązało się z szeregiem wyzwań, zarówno prawnych, jak i technicznych.

W rozdziale pierwszym omówimy politykę ochrony środowiska w Unii Europejskiej, jej istotę i zakres, zasady, obszary działania, a także narzędzia i metody jej realizacji.

Rozdział drugi jest poświęcony polityce ochrony środowiska w Polsce, również pod kątem jej istoty i zakresu, a także prawnych podstaw i obszarów działania. Przedstawimy narzędzia i metody realizacji polskiej polityki ochrony środowiska, administrację środowiska naturalnego w Polsce, a także ekonomiczne aspekty funkcjonowania innych polityk sektorowych.

W rozdziale trzecim skupimy się na procesie dostosowywania polityki ochrony środowiska w Polsce do polityki w Unii Europejskiej. Omówimy podstawy prawne tego procesu, organy władzy państwowej zajmujące się tym zadaniem, a także konkretne obszary, w których polska polityka ochrony środowiska musiała zostać dostosowana do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Praca ta ma na celu zrozumienie, jak proces integracji Polski ze standardami UE wpłynął na politykę ochrony środowiska w tym kraju, jakie wyzwania napotkano i jakie sukcesy osiągnięto.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print