Historia integracji Polski z Unią Europejską

gotowa praca licencjacka

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza i główne zadania Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie i cele Unii Europejskiej 4
1.2. Główne organy Wspólnot Europejskich 11
1.3. Etapy integracji europejskiej 18

Rozdział II. Przebieg procesu negocjacji Polski o członkostwo w UE 25
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej 25
2.2. Przygotowania do negocjacji i przebieg procesu negocjacji 32
2.3. Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski 40

Rozdział III. Zakończenie negocjacji akcesyjnych – wyniki i ich ocena 42
3.1. Szczyt w Kopenhadze 42
3.2. Wyniki negocjacyjne Polski w poszczególnych obszarach negocjacyjnych 44
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych 53

Zakończenie 63
Spis rysunków 65
Bibliografia 66

Wstęp

Proces integracji Polski z Unią Europejską jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii nowożytnej naszego kraju. Przystąpienie do UE stanowiło strategiczny cel polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej, który wymagał długotrwałych negocjacji i reform wewnętrznych. Celem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie historii integracji Polski z UE, analiza przebiegu procesu negocjacji oraz ocena wyników i konsekwencji akcesji.

Rozdział I poświęcony jest genezie i głównym zadaniom Unii Europejskiej. Przedstawiono powstanie Unii oraz jej cele, w tym utrzymanie pokoju, rozwój gospodarczy, ochronę praw człowieka i współpracę międzykulturową. Omówiono także główne organy Wspólnot Europejskich, takie jak Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości. W kolejnej części rozdziału zaprezentowano etapy integracji europejskiej, począwszy od Wspólnoty Węgla i Stali, przez Euratom i Europejską Wspólnotę Gospodarczą, aż po powstanie Unii Europejskiej.

Rozdział II skupia się na przebiegu procesu negocjacji Polski o członkostwo w UE. Omówione zostały uwarunkowania tego procesu, takie jak przemiany polityczne w Polsce, zmiany w UE i sytuacja międzynarodowa. Przedstawiono przygotowania do negocjacji oraz przebieg samego procesu, w tym różne etapy i tematy poruszane w trakcie rozmów. Zwrócono także uwagę na wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski i jej priorytety w negocjacjach.

Rozdział III koncentruje się na zakończeniu negocjacji akcesyjnych i ocenie wyników tego procesu. Przedstawiono kulminacyjny moment w Kopenhadze, gdzie odbył się szczyt UE, na którym podjęto decyzję o rozszerzeniu o nowe państwa, w tym Polskę. Przeanalizowano również wyniki negocjacji Polski w poszczególnych obszarach, takich jak rolnictwo, fundusze strukturalne, wolny rynek usług i inne. Na koniec podjęto próbę oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych oraz omówiono konsekwencje i wyzwania, jakie wynikły z przystąpienia Polski do UE.

Zakończenie pracy stanowi podsumowanie i wnioski wynikające z analizy historii integracji Polski z Unią Europejską. Praca ta ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia tego procesu oraz oceny jego wpływu na polskie społeczeństwo, gospodarkę i politykę.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print