Działalność pomocowa domu pomocy społecznej im. św. Notburgi w Raciborzu

Liczba stron: 106

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Opolski

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 5

1.POMOC SPOŁECZNA W LITERATURZE I DOKUMENTACH URZĘDOWYCH 7
1. 1. Pojęcie pomocy społecznej. Jej cele i zadania 7
1. 2. Charakterystyka świadczeń w zakresie pomocy społecznej 13

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LITERATURZE PEDAGOGICZNEJ I DOKUMENTACH URZĘDOWYCH 19
2.1.Placówki pomocy społecznej w Polsce. Miejsce domów pomocy społecznej w systemie placówek 19
2.2. Charakterystyka działalności pomocowej domu pomocy społecznej 24

3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 36
3.1. Obiekt, przedmiot i cel badań 36
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3.3. Zmienne i wskaźniki 40
3.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
3.5. Organizacja i przebieg badań  48

4.DZIAŁALNOŚĆ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. NOTBURGI W RACIBORZU  51
4.1. Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej im. św. Notburgi w Raciborzu 51
4.2. Działalność pomocowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Notburgi w oczach dyrektora 55
4.3. Działalność pomocowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Notburgi w percepcji pracowników 61

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 83
Literatura 85
Spis tabel i rysunków  89
Aneksy 91
Streszczenie (Summary) 106

Wstęp

„Pomaganie jest podstawowym aktem ludzkim, uchodzi za działanie konstytuujące człowieczeństwo. Swój wyraz znajduje z jednej strony w solidarności, we wspólnym zobowiązaniu do wspierania innych członków społeczeństwa i do pokonywania trudnych sytuacji, z drugiej strony z bezpośredniej miłości do bliskich potrzebujących pomocy. Zatem pomaganie jest specyficzną formą tego, co należy rozumieć przez pojęcie troski o drugiego człowieka” . Domy pomocy społecznej w Polsce są placówkami mającymi swoje stałe miejsce w systemie pomocy społecznej. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku kładzie na nie obowiązek organizowania opieki i zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia.

Oczywiście musi być ono udzielane według ściśle określonych standardów. Instytucje te są zazwyczaj placówkami, które zapewniają opiekę i wsparcie całodobowo. Nie rzadko jeżeli jednostka trafia do domu pomocy społecznej pozostaje tam do końca życia. Zdaniem wielu ludzi obracających się w środowisku pomocy społecznej, tego typu placówki pobytu całodobowego wciąż są nie w pełni dostosowane do potrzeb ludzi w nich przebywających. Sytuacja ta jednak ulega zmianie. Na bieżąco są wprowadzane zmiany polegające na doskonaleniu prowadzonej przez domy pomocy społecznej działalności pomocowej, tak aby nie odbiegała ona od standardów europejskich.

Celem mojej pracy było rozpoznanie działalności pomocowej prowadzonej przez domy pomocy społecznej na podstawie Domu Pomocy Społecznej imienia świętej Nitburii w Raciborzu. Miejscem, w którym przeprowadziłam moje badania była właśnie wyżej wymieniona placówka. Podczas pisania niniejszej pracy skupiłam się przede wszystkim na rozpoznaniu trzech obszarów prowadzonej przez nią działalności. Były to działalność terapeutyczna, rehabilitacyjna oraz świadczone usługi opiekuńczo-bytowe.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zajęłam się omówieniem pojęcia pomocy społecznej, jej celów i zadań oraz scharakteryzowałam świadczenia pomocy społecznej. W drugim interesowały mnie domy pomocy społecznej. Przedstawiłam ich miejsce w systemie pomocy społecznej w Polsce i zajęłam się charakterystyką prowadzonej przez nie działalności. Rozdział trzeci stanowiły założenia metodologiczne moich badań. Omówiłam w nim między innymi problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badań oraz organizację procesu badawczego.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print