Działalność pedagogiczno-dydaktyczna Księży Salezjanów w Oświęcimiu w latach międzywojennych

Liczba stron: 76

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..4

Rozdział I.
Charakterystyka materiałów źródłowych ..7

Rozdział II.
Miasto Oświęcim w zarysie historycznym
1. Dawne dzieje miejscowości do roku 1918 ..11
2. Rozwój miasta w latach międzywojennych ..17
3. Szkolnictwo i oświata w Oświęcimiu ..23

Rozdział III.
Salezjanie w Polsce – założenie domu zakonnego
1. Założyciel zakonu i historia pierwszych domów zakonnych ..27
2. Rozwój zakonu w Polsce ..34
3. Dom zakonny w Oświęcimiu od 1918 roku ..39

Rozdział IV.
Działalność pedagogiczno-dydaktyczna w oświęcimskim Zakładzie Salezjańskim w latach międzywojennych
1. System szkolnictwa i oświaty w Polsce w latach 1918-1939 ..52
2. Plany szkoły i jej budowniczy ..64

Zakończenie ..70
Bibliografia ..72

Celem podjęcia niniejszej pracy była chęć pokazania jednej z form edukacji alternatywnej. W dobie globalizmu, w której oświata przeżywa poważny kryzys, istnieje potrzeba wspierania wychowania i nauczania wzniosłymi ideami. Tak działo się, dziej i zapewne dziać będzie w placówkach salezjańskich, które nie tylko dbają o wykształcenie swoich uczniów, ale także o ich rozwój moralny i duchowy. Praca niniejsza będzie pokazywać ideały chrześcijańskiego wychowania księdza Bosko na przykładzie Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Głównymi źródłami do napisania tej pracy magisterskiej były wszelkie opracowania na temat Oświęcimia, Zakonu Salezjańskiego, Księdza Jana Bosko i jego filozofii wychowania oraz opracowania historyczne, dotyczące oświaty w latach międzywojennych. Posłużono się jednak także materiałami archiwalnymi („Kroniki Szkolne Oświęcimskiego Zakładu Księdza Jana Bosko”, „Nekrolog Salezjanów Polskich 1891 – 1976” oraz „Pamiątka dwudziestopięciolecia Zakładu Salezjańskiego w Daszawie 1905 – 1930”), a także licznymi artykułami w czasopismach (w przypadku „Wiadomości Salezjańskich” nie było możliwe podanie autorów artykułów ponieważ wszystkie teksty były anonimowe). Oczywiście korzystano też ze źródeł drukowanych w formie encyklopedycznej i słownikowej oraz ze źródeł internetowych.

W przygotowaniu tego opracowania zastosowano metodę historyczno – analityczną. Całość pracy podzielono na cztery części. Kryterium podziału było przede wszystkim treściowe, ale starano się też zachować chronologię poszczególnych wydarzeń i zasadę systematyczności pracy.

Rozdział pierwszy będzie podawał podstawowe wiadomości o mieście Oświęcim. Będzie to opracowanie historyczne, które skupi się na okresie międzywojennym. W oparciu o kroniki Oświęcimia i monografie, przytoczona zostanie historia rozwoju miasta do 1918 roku, a następnie opisany będzie rozwój miasta w latach 1918 – 1939 ze szczególnym uwzględnieniem dziejów szkolnictwa i edukacji w tamtym okresie.

Drugi rozdział będzie w całości poświęcony kwestii Zakonu Salezjańskiego. Kolejno zostaną omówione: sylwetka założyciela Zakonu – księdza Jana Bosko, rozwój zakonu w Polsce i krótka historia domu zakonnego w Oświęcimiu.

Rozdział trzeci to omówienie zasad, celów, metod i form funkcjonujących w szkolnictwie salezjańskim. Filozofia wychowania salezjańskiego zostanie omówiona pod kątem pracy wychowawczej i nauczania. Na razie jeszcze bez konkretnych odniesień, bo te znajdą się w rozdziale czwartym.

Ostatni rozdział – czwarty – jest najistotniejszą częścią pracy. Tutaj zostaną omówione poszczególne formy działalności pedagogiczno – dydaktycznej księży Salezjanów w Oświęcimiu w latach 1918 – 1939. Po krótkim wprowadzeniu, dotyczącym systemu szkolnictwa polskiego w tamtych latach, omówione zostaną początki szkolnictwa salezjańskiego w Oświęcimiu i jego budowniczy. Dwa kolejne podrozdziały zajmą się osobno kwestiami salezjańskiego szkolnictwa rzemieślniczego i salezjańskiego szkolnictwa średniego w Oświęcimiu (oczywiście będzie się to odnosiło do okresu II Rzeczypospolitej).

Całość pracy zwieńczy zakończenie i bibliografia, która stanowi odnośnik do dalszych badań tytułowej tematyki.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pracy, składam serdeczne podziękowania (w szczególności dziękuję Promotorowi za cenne uwagi oraz rodzinie za cierpliwość i wsparcie).

W pracy, niestety, nic nie wspomniano o praniu mózgów, jakim wychowankowie byli poddawania.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print