Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich

Liczba stron: 90

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.. 4

Rozdział I.
Zjawisko przestępczości wśród młodzieży.
1.1. Zjawiska przestępczości nieletnich.. 6
1.2. Przyczyny przestępczości młodzieży.. 9
1.3. Profilaktyka przestępczości nieletnich.. 24
1.3.1. Zadania Policji w dziedzinie działań profilaktycznych.. 24
1.3.2. Programy profilaktyki uzależnień w szkołach.. 28
1.3.3. Inne instytucje wspierające działania profilaktyczne.. 29

Rozdział II.
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich.
2.1. Rodzaje modeli resocjalizacyjnych.. 31
2.2. Tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich.. 34
2.3. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.. 40
2.4. Kuratela sądowa jako szczególny środek wychowania resocjalizacyjnego.. 44
2.5. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą.. 48
2.6. Inne instytucje o charakterze otwartym .. 51

Rozdział III.
Założenia badań własnych.
1.1. Cel i przedmiot badań .. 56
1.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze.. 57
1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.. 60
1.4. Przebieg i organizacja badań.. 63

Rozdział IV
Profilaktyka przestępczości wśród osób nieletnich w świetle badań własnych.
2.1. Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w X.. 65
2.2. Prawne podstawy funkcjonowania MOS.. 67
2.3. Charakterystyka podopiecznych placówki.. 69
2.4. Działalność profilaktyczna oraz resocjalizacyjna wobec nieletnich.. 75

Zakończenie.. 84
Bibliografia.. 86
Spis tabel i wykresów.. 89
Aneks.. 90

Wstęp

Praca magisterska pt. „Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich” skupia się na badaniu i analizie procesów i działań resocjalizacyjnych skierowanych do młodzieży nieletniej. Praca ta ma na celu zgłębienie tematu przestępczości nieletnich i metod działania służących przeciwdziałaniu tego problemu.

Rozdział pierwszy koncentruje się na zjawisku przestępczości wśród młodzieży, analizując przyczyny przestępczości nieletnich oraz przedstawiając działania profilaktyczne podejmowane w tym zakresie przez różne instytucje, takie jak policja, szkoły i inne organizacje.

Drugi rozdział skupia się na oddziaływaniach resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zawiera opis różnych modeli resocjalizacyjnych, aktualnych tendencji w systemie resocjalizacji nieletnich oraz charakterystykę różnych instytucji resocjalizacyjnych, takich jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, kuratela sądowa czy kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą.

Rozdział trzeci przedstawia założenia badań własnych autora, takie jak cel i przedmiot badań, problemy badawcze i hipotezy robocze, metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz przebieg i organizację badań.

W rozdziale czwartym prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w tym charakterystyka placówki, podstawy prawne jej funkcjonowania, profil podopiecznych oraz działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna prowadzona wobec nieletnich.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami z przeprowadzonych badań. To studium stanowi wartościowy wkład w dyskusję na temat przestępczości wśród nieletnich i działań resocjalizacyjnych skierowanych do tej grupy. Praca ta może być cennym źródłem informacji dla osób pracujących w dziedzinie resocjalizacji i profilaktyki przestępczości wśród nieletnich.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print