Dziecko niepełnosprawne w grupie rówieśniczej w klasie integracyjne

Liczba stron: 55

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Idea integracji w polskiej oświacie
1.1. Pojęcie integracji
1.2. Rys historyczny kształcenia integracyjnego
1.3. Modele kształcenia integracyjnego

Rozdział II
Kształcenie dziecka niepełnosprawnego w szkole
2.1. Organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego w oddziałach integracyjnych
2.2. Grupa integracyjna
2.3. Praca nauczyciela w klasie integracyjnej

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Organizacja, przebieg i teren badań

Rozdział IV
Klasa integracyjna – jej funkcjonowanie
4.1. Wyniki badań. Opinie nauczycieli
4.2. Analiza wyników badań
4.3. Postulaty i wnioski

Podsumowanie
Spis wykorzystanej literatury

Wstęp

We współczesnym świecie coraz większym problemem staje się dobór najwłaściwszych sposobów kształcenia jednostek niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim dzieci oraz zapewnienie im rehabilitacji, dostosowania społecznego i najbardziej efektywnej opieki.

Można stwierdzić, że niepełnosprawność dzieci występuje najczęściej jako wady i zaburzenia w rozwoju psychicznym (upośledzenie umysłowe lub obniżona sprawność intelektualna) oraz fizycznym (wady wzroku, słuchu, różnego rodzaju kalectwa narządów ruchu, choroby), a także jako niedostosowanie społeczne.

Główny kierunek przemian w wychowaniu i nauczaniu dzieci niepełnosprawnych można określić jako dążenie do tworzenia warunków jak najpełniejszej ich integracji społecznej. U podstaw idei integracji społecznej tych dzieci leży przekonanie, że każde dziecko ma prawo do wychowywania się we własnej rodzinie i do wzrastania w naturalnym środowisku swoich rówieśników. Tak więc dziecko nie powinno być przenoszone do szkoły specjalnej, jeżeli można mu stworzyć warunki nauki w szkole ogólnodostępnej, gdzie przebywa wśród pełnosprawnych rówieśników i dzięki czemu wychowuje się w swojej rodzinie.

Istota integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych zawiera się więc w tworzeniu dla tych dzieci w ich środowisku (w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku lokalnym) takich warunków, aby mogły pomyślnie rozwijać się oraz bawić, uczyć i uprawiać różne rodzaje działalności (np. sport, turystykę, zajęcia artystyczne) wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi.

Wychodząc z założenia, że współczesny świat wymaga od nauczycieli przygotowania uczniów do życia w warunkach cywilizacji wieku XXI – szkoła powinna wyposażać swoich absolwentów nie tylko w wiedzę, lecz również kształtować umiejętności związane z efektywnym współdziałaniem w zespole i pracy w grupie, budowaniem więzi międzyludzkich, poszanowaniem godności osobistej wszystkich uczestników grupy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

Z uwagi na powyższe tematyka funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej w klasie integracyjnej jest nader aktualna.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie integracji, rys historyczny kształcenia integracyjnego w naszym kraju oraz modele kształcenia integracyjnego.

W rozdziale drugim przedstawiono organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w oddziałach integracyjnych. Scharakteryzowano grupę integracyjną, a także pracę nauczyciela w klasie integracyjnej. Przedstawiono korzyści wynikające z kształcenia integracyjnego.

W rozdziale trzecim omówiono metodologię badań własnych.

W rozdziale czwartym zawarto opinie nauczycieli na temat funkcjonowania szkoły integracyjnej.

4.7/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print