Ustrój województwa w systemie samorządu terytorialnego

Spis treści

Wstęp. 3
Rozdział I. Status prawny samorządu województwa. 6
1. Koncepcja województwa samorządowego. 6
2. Tworzenie województwa. 7
3. Kompetencje i zadania samorządu województwa. 9
Rozdział II. Organy samorządu województwa. 12
1. Sejmik województwa jako organ stanowiący i kontrolny. 12
3. Pozycja prawna marszałka województwa. 24
ROZDZIAŁ III. Wojewoda jako organ administracji państwowej. 27
1. Wojewoda jako przedstawiciel rządu w województwie. 27
2. Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym. 31
ROZDZIAŁ IV. Finanse samorządu województwa. 33
1. Budżet i dochody województwa. 33
2. Wykonywanie budżetu województwa. 37
Rozdział V. Mienie samorządu województwa. 40
1. Wykonywanie praw majątkowych województwa. 40
2. Nabycie mienia. 41
ZAKOŃCZENIE. 44
Wykaz literatury. 46