Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji środkiem do zwiększenia ściągalności abonamentu RTV

Spis Treści:

Wstęp
Rozdział I. Rozwój radiofonii i telewizji w Polsce
1. Radio i telewizja w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2. Zniesienie cenzury i rozwój mediów komercyjnych
3. Uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji – proces legislacyjny i nowelizacja w 1995 roku
Rozdział II. Abonament RTV
1. Zadania KRRiTV wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji
2. Umowa KRRiTV z „państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej Poczta Polska” w sprawie ewidencjonowania przyjętych opłat abonamentowych
3. Zasady opłacania abonamentu RTV
Rozdział III. Próba nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w 2002 roku
1. Projekt ustawy z 2002 roku
2. Zmiany w zasadach opłacania abonamentu RTV
3. Opinia publiczna, krytyka ze strony mediów komercyjnych
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp:

Celem pracy jest scharakteryzowanie funkcjonowania w Polsce ustawy o radiofonii i telewizji od czasu jej uchwalenia tj. 29 grudnia 1992 roku, do czasu rozpoczęcia prac nad rządowym projektem jej nowelizacji w roku 2002.

Abonament radiowo-telewizyjny, którego obowiązek opłacania wprowadziła niniejsza ustawa, do dziś budzi wiele kontrowersji zarówno w oczach opinii publicznej, jak i mediów komercyjnych. Korzyści z zebranych opłat abonamentowych czerpie radio i telewizja publiczna. Jego ściągalność, jak podaje telewizja publiczna, obecnie kształtuje się na poziomie 50%. A to są przecież środki finansowe potrzebne do realizowania misji kulturowej i edukacyjnej nałożonej na media publiczne.

Opierając się na dokumentach i opisach ważnych wydarzeń historycznych i politycznych, wiernie i w miarę obiektywnie przedstawiono zmiany jakie zachodziły na polskim rynku medialnym. Dlatego posłużono się wieloma cytatami pochodzącymi z publikacji towarzyszących istotnym wydarzeniom tamtych lat. W pracy często nawiązuje się do faktów historycznych, bowiem bez ich znajomości trudno jest zrozumieć motywy działania ówczesnych władz w Polsce.

Analizując przedstawione materiały wskazano negatywne skutki zbytniego uzależnienia mediów publicznych od polityki. Lata prymatu polityki i władzy nad radiofonią i telewizją publiczną oraz nieustanne ingerowanie w jej niezależność, poczyniło spustoszenie wśród rodzimych produkcji radiowych i telewizyjnych, co z kolei wpłynęło na obniżenie poziomu kulturalnych potrzeb społeczeństwa, a także na problemy związane ze ściągalnością opłacanego przez społeczeństwo abonamentu radiowo-telewizyjnego. Nie oznacza to jednak, że media publiczne nie odnotowały w tym okresie żadnych sukcesów.

Treść pracy została ujęta w trzech rozdziałach.

W pierwszym z nich przedstawiono historię polskiego radia i telewizji. Największą uwagę skupiono na okresie PRL-owskiego systemu cenzury i kontroli mediów. To właśnie ten okres przyczynił się do niechęci społeczeństwa w utrzymywaniu radiofonii i telewizji publicznej, poprzez opłacanie abonamentu RTV. Problem ten nabiera znaczenia w kontekście zbliżającego się terminu integracji Polski z Unią Europejską, a co za tym idzie, starcia się polskiej techniki audiowizualnej z wielkimi koncernami medialnymi Europy.

Rozdział drugi zawiera opis kompetencji nowopowstałego, na mocy ustawy o radiofonii i telewizji, organu państwowego – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której zadaniem było uporządkowanie polskiego rynku mediów i jest stanie na straży ich wolności. W rozdziale tym szeroko omówiono również problematykę związaną z zasadami opłacania obowiązkowego abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Rozdział trzeci poświęcony jest w całości rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Omówiono w nim zmiany w zasadach opłacania abonamentu oraz szeroko przedstawiono krytykę nadawców komercyjnych i opinii publicznej. Znalazł się też w nim wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności projektu nowelizacji ustawy z Konstytucją.

Na końcu pracy starano się odpowiedzieć na pytanie, czy rządowy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 roku przyczyni się do zwiększenia ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Liczba stron 77
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
4.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print