Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne

Liczba stron: 49

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2001

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. POJĘCIE AKTU ADMINISTRACYJNEGO 2.1 AKT ADMINISTRACYJNY
2.2 AKTY ZEWNĘTRZNE
2.3 AKTY WEWNĘTRZNE

III. POJĘCIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ3.1 DECYZJA W ROZUMIENIU ART. 104 K.P.A.
3.2 NORMA PRAWNA ZAWARTA W DECYZJI.
3.3 FORMY DECYZJI

IV. ELEMENTY DECYZJI
4.1 OZNACZENIE ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ
4.2 OZNACZENIE ADRESATA
4.3 DATA WYDANIA
4.4 POWOŁANIE PODSTAWY PRAWNEJ
4.5 ROZSTRZYGNIĘCIE
4.6 UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
4.7 POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH

V. ZAKOŃCZENIE

VI. BIBLIOGRAFIA

W S T Ę P

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ” Kodeks postępowania administracyjnego ” – tekst jednolity Dz.U.Nr. 9 poz. 26 z dnia 28 marca 1980 r. z późniejszymi zmianami .

Art. 1

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

2) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz między tymi organami a sądami .

Art. 104

§ 1 Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

§ 2 Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Art. 107

§ 1 Decyzja powinna zawierać oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy stronie od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

§ 2 Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

§ 3 Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne- wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 4 Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

§ 5 Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Kodeks postępowania administracyjnego jest aktem prawnym regulującym zakres wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami i organami realizującymi administrację publiczną i innymi podmiotami. Kodeks podporządkowuje te relacje oraz określa prawa i obowiązki w toku postępowania administracyjnego, czyli procesu którego celem jest zastosowanie ogólnej normy prawnej, zawartej w ustawie lub akcie prawnym wykonawczym do ustawy, w odniesieniu do konkretnej sytuacji, w której znajduje się osoba fizyczna albo inny podmiot. Można wyróżnić trzy główne warunki zastosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, które muszą być spełnione łącznie:

1) Postępowanie toczy się przed organem administracji państwowej, samorządowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej jak również organizacji zawodowej, samorządowej, spółdzielczej czy społecznej.

2) Postępowanie dotyczy sprawy indywidualnej, należącej do właściwości jednego z podmiotów wymienionych w pkt. 1.

3) Sprawa indywidualna rozstrzygana jest w drodze decyzji administracyjnej. Podstawowe znaczenie dla obowiązywania kodeksu ma wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony podmiot.

Decyzją jest przy tym akt skierowany do imiennie oznaczonego adresata, który przyznaje mu pewne uprawnienia lub potwierdza już istniejące albo je znosi lub też nakłada na adresata obowiązek. Jest to o tyle istotne bo nie zawsze taki akt administracyjny nosi tytuł – decyzja

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print