Bezpieczeństwo podczas imprez masowych

Liczba stron: 48

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Wstęp

Imprezy masowe to taki rodzaj imprez, w których bierze udział odpowiednio duża liczba osób. Imprezy tego typu organizowane są bardzo często i zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób, które biorą udział w tego typu zgromadzeniach. Nie trudno wyobrazić sobie bowiem rozwoju wydarzeń, gdy kilka tysięcy osób pozostawionych zostanie bez żadnej kontroli na koncercie, dyskotece, nie wspominając nawet o meczach piłkarskich, które od dłuższego czasu cieszą się złą sławą.

Bezpieczeństwo imprez masowych jest istotnym aspektem organizacji tego typu zgromadzeń, dlatego ustawodawca i stosowne ministerstwa opracowały ustawy i rozporządzenia nakładające obowiązek odpowiedniej ochrony imprez masowych i regulujące szczegółowe kwestie związane z tym zagadnieniem. Ochrona imprez masowych stała się dzięki tym regulacjom obowiązkiem, a sposób jej zapewnienia został szczegółowo określony, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie ilości ekscesów w trakcie zgromadzeń, o których mowa na łamach pracy.

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z bezpieczeństwem imprez masowych.

Przedmiotem badań jest elementarne znaczenie pojęcia bezpieczeństwa oraz dogłębna charakterystyka znaczenia imprezy masowej.

Uwzględniając temat, cel i przedmiot badań, problemami badawczymi są:

  • jak kształtowało się pojęcie bezpieczeństwa w znaczeniu ogólnym, jako bezpieczeństwo wewnętrzne oraz powszechne?
  • jak modyfikowała się pojęcie imprezy masowej uwzględniając nowelizację ustawy „o bezpieczeństwie imprez masowych”?
  • czy działania Policji, służb porządkowych oraz innych służb biorących udział w tego typu przedsięwzięciach są wystarczające, by ich uczestnik czuł się bezpiecznie?

Hipoteza robocza – pojęcie bezpieczeństwa imprez masowych stanowi jeden z elementów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a jego wzrost i poprawa może wpłynąć na większy komfort bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wygenerowane problemy badawcze zgodnie z tematem pracy i jej celem, wymagały zastosowania następujących metod badawczych:

  • analiza i synteza;
  • badanie ustaw i dokumentów;
  • badanie rzeczywistego stanu rzeczy panującego w społeczeństwie podczas tego typu imprez.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do pojęcia bezpieczeństwa. Przybliżono w nim ogólną definicję bezpieczeństwa jak i jego znaczenie dla człowieka w życiu codziennym. Uwzględniono także pojęcie bezpieczeństwa powszechnego oraz wewnętrznego. Istotnym zagadnieniem odnoszącym się do analizowanej problematyki są czynniki wpływające na bezpieczeństwo, które zostały opisane w tymże rozdziale.

Drugi rozdział pracy wprowadza nas do problematyki imprez masowych. Przybliżono definicję imprezy masowej i pojęć związanych z omawianymi zagadnieniami. Nawiązano do formalnych zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. Skupiono się również nad aspektem odpowiedzialności organizatora imprezy masowej, która została przedstawiona na łamach rozdziału. Dalej odwołuje się do regulacji prawnych związanych z ochroną imprez masowych. Podstawowym dokumentem nawiązującym do tych kwestii jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która została uchwalona i weszła w życie w 1997 roku i której omówieniu poświecono pierwszą część rozdziału. Wymieniono i pokrótce omówiono nowelizację do przedstawionej ustawy.

Przybliżono również, inne akty prawne, które nawiązują do zagadnień związanych z organizacją i ochrona imprez masowych lub które wpływają na sposób rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem tego typu imprez.

Ostatni rozdział pracy nawiązuje do zabezpieczenia i ochrony imprez masowych. Przybliżono aspekty związane z zabezpieczeniem imprez przez Policję, zabezpieczenie imprez przy udziale Straży Gminnej lub Straży Miejskiej. Przedstawione zostały uprawnienia członków służb porządkowych.

Zakończenie pracy stanowi podsumowanie zagadnień w niej zawartych, wyciągnięto również wnioski.

4.1/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print