Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Ogólna charakterystyka przedsiębiorcy
1.1. Pojęcie przedsiębiorcy w literaturze przedmiotu
1.2. Ekonomiczne i finansowe aspekty pojęcia przedsiębiorcy
1.3. Przedsiębiorcy zagraniczni
1.4. Katalog podstawowych praw i obowiązków przedsiębiorcy
1.5. Upadłość przedsiębiorcy a zakończenie działalności gospodarczej
Rozdział II
Ogólna charakterystyka kontroli przedsiębiorców
2.1. Przyczyny i zakres kontroli oraz nadzór państwa nad działalnością gospodarczą
2.2. Ochrona prawna przedsiębiorców w zakresie ich kontroli
2.3. Kontrola wypełniania warunków i wymogów w toku wykonywania działalności
gospodarczej
Rozdział III
Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
3.1. Kontrola podejmowania działalności gospodarczej
3.2. Kontrola wykonywania działalności gospodarczej
3.3. Kontrola finansowa-badanie i ocena sprawozdań finansowych przedsiębiorców
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej wraz z przepisami wprowadzającymi to jeden z najważniejszych aktów prawnych regulujących działanie przedsiębiorców w Polsce. Przepisy ustawy to przełom w zasadach traktowania przedsiębiorców przez Państwo. Ujednolicono w niej zasady ewidencjonowania osób prowadzących działalność gospodarczą i wolne zawody, wprowadzono przede wszystkim ograniczenia intensywności kontroli w przedsiębiorstwach. Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organy administracji publicznej działają z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Jednym z elementów działalności gospodarczej jest konieczność poddania się kontroli, która wykonywana jest przez wiele różnych organów i w bardzo szerokim zakresie. Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dąży do ograniczenia ich liczby oraz czasu trwania.

Ważną nowością jest ograniczenie do jednej kontroli, jaka może się odbywać w tym samym czasie u jednego przedsiębiorcy. Ograniczono również czas trwania wszystkich kontroli, jakie są przeprowadzane u danego przedsiębiorcy w ciągu roku. Wyjątki od tych ograniczeń są ściśle określone i odnoszą się np. do przypadków, gdy przeciwko przedsiębiorcy prowadzone jest śledztwo lub dochodzenie.

Z uwagi na powyższe tematyka kontroli przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest nader aktualna. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano ogólną charakterystykę przedsiębiorcy. Omówiono pojęcie przedsiębiorcy w literaturze przedmiotu, ekonomiczne i finansowe aspekty pojęcia przedsiębiorcy, przedsiębiorców zagranicznych, katalog podstawowych praw i obowiązków przedsiębiorcy oraz upadłość przedsiębiorcy na tle zakończenia działalności gospodarczej
W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki kontroli przedsiębiorców. Omówiono przyczyny i zakres kontroli oraz nadzór państwa nad działalnością gospodarczą, ochronę prawną przedsiębiorców w zakresie ich kontroli, a także kontrolę wypełniania warunków i wymogów w toku wykonywania działalności gospodarczej.

W rozdziale trzecim dokonano omówienia kontroli podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Scharakteryzowano kontrolę podejmowania działalności gospodarczej, kontrolę wykonywania działalności gospodarczej oraz kontrolę finansową-badanie i ocenę sprawozdań finansowych przedsiębiorców.

Liczba stron 39
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print