Zezwolenie na działalność gospodarczą na przykładzie przedstawicielstwa firm zagranicznych

Spis treści

Wstęp…………………………3

Rozdział I
Ogólna charakterystyka zezwoleń………………5
1.1. Istota zezwoleń……………………5
1.2. Zakres zezwoleń………………….7
1.3. Ogólne warunki udzielania zezwoleń oraz uprawnienia kontrolne organu Zezwalającego…………………….9

Rozdział II
Charakterystyka podmiotów wydających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej……………………17
2.1. Klasyfikacja podmiotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej……………………..17
2.2. Omówienie procedur związanych z wydaniem pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej………………….19
2,2,1, Pozwolenia wydawane przez Gminę……………20
2,2,2, Pozwolenia wydawane przez inne podmioty…………..21
2.3. Zezwolenia – charakterystyka dokumentu…………..21

Rozdział III
Analiza procedur związanych z wydaniem pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski dla obcokrajowców…………28
3.1. Kryteria związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie działalności  w Polsce…………………….28
3.2. Kryteria związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie działalności  dla cudzoziemców z UE………………..29
3.3. Kryteria związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie działalności  dla cudzoziemców spoza UE…………………30
3.4. Obowiązki obcokrajowców wynikające z prowadzenia działalności na  terenie Polski…………………….35
3.5. Wolne wnioski…………………..39
Zakończenie……………………..46
Bibliografia………………………48

Wstęp

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy działalność podmiotu zagranicznego na obszarze Polski miałaby być prowadzona bezpośrednio w jego imieniu i na jego rzecz, stanowiąc zawsze immanentny element szerszej struktury organizacyjno-prawnej i funkcjonalnej tego podmiotu. Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą będzie w tej sytuacji sam podmiot zagraniczny.

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest prawnie niesamodzielną, podporządkowaną w całym zakresie swojej działalności jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego. Działalność reklamowa i promocyjna jest elementem działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie jest również jednostką samodzielną pod względem majątkowym. Nawet jeśli przedsiębiorca dokonał wyodrębnienia majątkowego jest to tylko wyodrębnienie techniczno-organizacyjne.

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Ogólną zasadą jest swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla każdego na tych samych zasadach. Niemniej jednak przepisy prawa przewidują niekiedy ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych dziedzinach wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia.

Innym ograniczeniem wolności gospodarczej jest objęcie działalności określonego rodzaju, przepisami dotyczącymi regulowanej działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności objętej tym systemem reglamentacji wymaga spełnienia szczególnych warunków i uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Z uwagi na powyższe tematyka zezwolenia na działalność gospodarczą jest nader aktualna. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano ogólną charakterystykę zezwoleń. Omówiono istotę, zakres oraz ogólne warunki udzielania zezwoleń, a także uprawnienia kontrolne organu zezwalającego.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki podmiotów wydających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Omówiono klasyfikację podmiotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, procedury związane z wydaniem pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwolenia wydawane przez Gminę, pozwolenia wydawane przez inne podmioty oraz charakterystykę dokumentu zezwoleń.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę procedur związanych z wydaniem pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski dla obcokrajowców. Omówiono kryteria związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie działalności w Polsce, kryteria związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie działalności dla cudzoziemców z UE, kryteria związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie działalności dla cudzoziemców spoza UE oraz obowiązki obcokrajowców wynikające z prowadzenia działalności na terenie Polski i wolne wnioski.

Liczba stron 49
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008